Usuario: Acceso

Fenómenos ondulatorios


Fenómenos ondulatorios

Ecuación das ondas harmónicas: ondas harmónicas que se propagan no sentido positivo do eixo X e cunha vibración que se produce na dirección OY.

Dous puntos
dunha onda están en
concordancia de fase cando a diferenza de fase entre eles vale 2Пn; é dicir, o seu estado de vibración é o mesmo. Se a súa
diferenza de fase é de (2n+1)П, dicimos que están en
oposición de fase.

 1. Fenómenos básicos: difracción, reflexión, refracción e polarización.

  1. Conceptos básicos 
   • Frente de onda ou superficie de onda.

   • Raios.

   • Superficie de onda plana.

   • Principio de Huygens: todo punto dunha fronte de onda convértese nun centro puntual produtor de ondas elementais secundarias, de igual velocidade e frecuencia ca a onda inicial, cunha superficie envolvente que constitúe unha nova fronte de onda.

  2. Difracción:
   a difracción é a desviación na propagación
   rectilínea das ondas cando estas atravesan unha abertura ou
   pasan próximas a un obstáculo. Recorda que a
   difracción só se produce se a
   abertura
   é do orden da magnitud
   da
   lonxitude da onda.

  3. Reflexión:
   a reflexión ten lugar cando un MO que se propaga por un
   medio alcanza a superficie que o separa doutro medio de distinta
   natureza, e parte da enerxía é devolta ao medio de
   procedencia. Recorda as dúas leis da reflexión.

  4. Refracción:
   o fenómeno da refracción ten lugar cando un MO chega
   á superficie de separación de dous medios, entra e
   trasmítese no segundo, cambiando a súa dirección
   de propagación. A velocidade no segundo medio e distinta a
   do primeiro, a lonxitude da onda tamén varía, e a
   frecuencia da onda non se modifica. Recorda as dúas leis da
   refracción. A segunda recibe o nome de lei
   de Snell
   : seni/senr=v1/v2. Índice de refracción.
   (Espexismos)

  5. Polarización:
   é un fenómeno que só se presenta nas ondas
   transversais. Unha onda está polarizada cando as direccións
   de oscilación das partículas do medio vibrante
   están
   limitadas a un só plano.

 2. Fenómenos
  por superposición de
  ondas:
  A superposición
  de dous ou máis movementos ondulatorios nun punto do medio
  denomínase
  interferencia.

  Os
  fenómenos de interferencia réxense polo
  principio
  de superposición
  :
  un punto do medio que é
  alcanzado
  simultaneamente
  por
  dúas
  ondas
  que
  se propagan por el, experimenta
  unha
  vibración que é a suma
  das
  que experimentaría se fose alcanzado por
  cada
  unha
  das
  ondas
  por separado
  .

  1. Interferencia
   de
   dúas ondas harmónicas coherentes.

   A
   consecuencia da superposición de ondas, no punto onde ten
   lugar esta, pódese producir unha
   intensificación
   (interferencia
   constructiva
   )
   das ondas compoñentes ou unha
   debilitación
   (interferencia
   destructiva
   )
   destas,
   incluso a súa
   anulación.

   Interferencia
   de dúas ondas circulares ou esféricas.

   Interferencia
   de dúas ondas circulares ou esféricas

  2. Pulsacións:
   denominamos
   pulsacións
   ou batidos
   as
   variacións periódicas
   da amplitude
   da onda
   producida pola
   interferencia de
   dúas ondas de
   frecuencias
   lixeiramente
   diferentes. A
   frecuencia coa que un punto se converte en nodo denomínase
   frecuencia de puylsación
   (o
   seu valor e igual a diferenza das frecuencias das dúas ondas
   que interfiren.

  3. Ondas
   estacionarias
   :
   é a onda producida por interferencia de dúas ondas
   armónicas de igual amplitude e frecuencia que se propagan na
   mesma dirección e sentido contrario. A
   onda
   estacionaria é harmónica
   de
   igual frecuencia ca
   as
   compoñentes
   e a súa
   amplitude,
   A
   r,
   é
   independente do tempo,
   pero varía sinusoidalmente coa abscisa x.

   Ondas
   estacionarias nunha corda
   .

   Ondas
   estacionarias en tubos
   .

 3. Fenómenos debidos ao movemento
  da fonte e do receptor
  :
  efecto
  Doppler.

  O efecto
  Doppler
  consiste no cambio que experimenta a frecuencia con que
  percibimos un movemento ondulatorio respecto da frecuencia coa que
  foi orixinado, a causa do movemento relativo entre a fonte e o
  receptor.

  Vídeos
  relacionados.

  Vídeo
  1
  .

  Vídeo
  2
  .

  Vídeo
  3
  .

Volver arriba