Extraescolares, 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO, 4º ESO, 1º Bacharelato, 2º Bacharelato, Ed. física, PCPI, Idioma estranxeiro

Atividades para os días sen aulas / Activités pour les jours sans cours

 

Actualización 04/06/2020

 

Tódolos niveis / Tous niveaux

Repasar e aprender facendo as actividades da páxina Apprendre le françáis avec TV5 monde escoller o nivel dende principiante ata avanzado e ir facendo as distintas actividades.

Réviser et appendre en faisant les activités le la page Apprendre le françáis avec TV5 monde, choisir le niveau de débutant à avancé puis faire les différentes activités.

 

1º bach.

1. Livre de l'élève: Facer as actividades 2, 3 p. 61; 1 p. 65; 2 p. 66; 3, 4 p. 69 (despois de ler "l'accord du participe passé".  Cahier d'exercices: Facer o exercicio 5 p. 23.

2. ENTREGAR, vía email e en formato PDF os exercicios 3, 7 p. 28; 13, 14 p. 29.

 

4º ESO

Enlaces á versión dixital dos libros proporcionados pola editorial Santillana:

Livre de l'élève     nom d'utilisateur: santillana4    mot de passe: santillana

Cahier d'exercice

1. Livre de l'élève: Facer as actividades 1 p. 55; 1, 2, "Mémorise" p. 56; "J'observe et j'analyse" p. 57;  "J'observe et j'analyse" p. 59.  Cahier d'exercices: Facer os exercicios 1, 2, 3 p. 49; 1, 2 p. 50; 4, 5, 6 p. 51; 7, 8 p. 52; 6, 7 p. 54.

2. ENTREGAR, vía email e en formato PDF o "Bilan" p. 58 do Cahier d'exercices.

 

 3º ESO

Enlaces á versión dixital dos libros proporcionados pola editorial Santillana:

Livre de l'élève     nom d'utilisateur: santillana3    mot de passe: santillana

Cahier d'exercice

1. Livre de l'élève: Facer as actividades 1, 2, 3, 4 p.43; 1, 2, 3 p. 44; "J'observe et j'analyse", 5 p. 45;  "J'observe et j'analyse", 5 p. 47.  Cahier d'exercices: Facer os exercicios 1, 2 p. 39; 1, 2 p. 40; 4, 5, 6 p. 41; 2 p. 42; 4, 5, 6 p. 43.

2. ENTREGAR, vía email e en formato PDF o "Bilan" p. 48 do Cahier d'exercices.

 

2º ESO

Enlaces á versión dixital dos libros proporcionados pola editorial Santillana:

Livre de l'élève     nom d'utilisateur: santillana2    mot de passe: santillana

Cahier d'exercice

1. Livre de l'élève: Facer as actividades 1, 2, 3, 4 p.43; 1, 2, 3 p. 44; "J'observe et j'analyse", 5 p. 45;  1, 2, 3 p. 46; "J'observe et j'analyse", 4 p. 47.  Cahier d'exercices: Facer os exercicios 1, 2 p. 37; 1, 2 p. 38; 4, 5, 6, 7 p. 39; 4, 5, 6 p. 41; 7 p. 42.

2. ENTREGAR, vía email e en formato PDF o "Bilan" p. 44 do Cahier d'exercices.

 

  

Actualización 04/05/2020

Tódolos niveis / Tous niveaux

Repasar e aprender facendo as actividades da páxina Apprendre le françáis avec TV5 monde escoller o nivel dende principiante ata avanzado e ir facendo as distintas actividades.

 Réviser et appendre en faisant les activités le la page Apprendre le françáis avec TV5 monde, choisir le niveau de débutant à avancé puis faire les différentes activités.

 

 20/03/2020

Repasar e aprender facendo as actividades da páxina POLARFLE, escoller o nivel dende principiante ata avanzado e ir facendo as distintas actividades (non é preciso inscribirse).

Réviser et appendre en faisant les activités le la page POLARFLE, choisir le niveau de débutant à avancé puis faire les différentes activités (pas besoin de s'abonner).

 

2º bach.

Actualización 04/05/2020

1. Repasar e aprender facendo as actividades da páxina Comprendre le fait du jour de RFI  facendo as distintas actividades podendo escoller entre Quiz ou Exercice, nivel B1/B2.

Réviser et appendre en faisant les activités le la page Comprendre le fait du jour de RFI en faisant les différentes activités pouvant choisir entre Quiz ou Exercice, niveau B1/B2.

2. Facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 128 a 131 (exercicios 1 a 10) e os exercicios 8 a 16 das páxinas 52, 53 do Cahier d'exercices.

     Faire les activités du Livre de l'élève des pages 128 à 131 (exercices 1 à 10) et les exercices 8 à 16 des pages 52,53 du Cahier d'exercices.

3. Como sabedes a CIUG xa publicou os novos modelos das probas ABAU para este ano; facerme chegar ao correo este modelo de exame .

     Comme vous le savez la CIUG a publié les nouveaux modèles des épreuves ABAU pour cette année; me faire parvenir à mon courrier ce modèle d'épreuve.

 

Actualización 15/04/2020

1. Repasar e aprender facendo as actividades da páxina Comprendre le fait du jour de RFI  facendo as distintas actividades podendo escoller entre Quiz ou Exercice, nivel B1/B2.

Réviser et appendre en faisant les activités le la page Comprendre le fait du jour de RFI en faisant les différentes activités pouvant choisir entre Quiz ou Exercice, niveau B1/B2.

2. Facerme chegar ao meu correo a proba ABAU que tiñades que facer antes das vacacións, a ser posible en formato PDF.

    Me faire parvenir à mon courriel l'épreuve ABAU que vous deviez faire avant les vacances, si possible en format PDF.

 

20/03/2020

1. Facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 126 e 127 e os exercicios 6 e 7 da páxina 51 do Cahier d'exercices.

     Faire les activités du Livre de l'élève des pagfes 126 et 127 et les exercices 6 et 7 de la page 51 du Cahier d'exercices.

2. Facer a seguinte proba ABAU. / Réaliser cettte épreuve ABAU.

 

1º bach.

Actualización 04/05/2020

 1. Facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 54 e 55 e os exercicios 19 a 22 da páxina 19 do Cahier d'exercices.

    Faire les activités du Livre de l'élève des pages 54 et 55 et les exercices 19 à 22 de la page 19 du Cahier d'exercices.

2. Ler e analizar o léxico das páxinas 56 e 57 do Livre de l'élève, a continuación escoller entre as actividades 2. 4 ou 5 e facer unha para enviarme ao correo.

    Lire et analyser le lexique des pages 56 e57 du Livre de l'élève, à continuation choisir entre les activités 2. 4 ou 5 et m'en faire parvenir une au courrier.

 

Actualización 15/04/2020

Facerme chegar ao meu correo a ficha que tiñades que facer antes das vacacións, a ser posible en formato PDF.

Me faire parvenir à mon courriel la fiche que vous deviez faire avant les vacances, si possible en format PDF.

 

20/03/2020

1. Facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 52 e 53 e os exercicios 9 a 18 das páxinas 18 e 19 do Cahier d'exercices.

    Faire les activités du Livre de l'élève des pagfes 52 et 53 et les exercices 9 à 18 des pages 18 et 19 du Cahier d'exercices.

 2. Facer a seguinte ficha . / Faire cette fiche .

 

4º ESO

Enlaces á versión dixital dos libros proporcionados pola editorial Santillana:

Livre de l'élève     nom d'utilisateur: santillana4    mot de passe: santillana

Cahier d'exercice

 

Actualización 04/05/2020

  1. Repasar a Unidade 4 e facer e enviarme ao correo a seguinte FICHA.

      Réviser l'Unité 4 et faire, puis m'envoyer au courrier la FICHE suivante.

 

Actualización 15/04/2020

Facerme chegar ao meu correo a ficha que tiñades que facer antes das vacacións, a ser posible en formato PDF.

Me faire parvenir à mon courriel la fiche que vous deviez faire avant les vacances, si possible en format PDF.

 

20/03/2020

1. Facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 48 e 49 e os exercicios 1 e 2 da páxina 45 do Cahier d'exercices.

     Faire les activités du Livre de l'élève des pages 48 et 49 et les exercices 1 et 2 de la page 51 du Cahier d'exercices.

2. Facer a seguinte ficha sobre o Présent du Subjonctif. / Faire cette fiche sur le  Présent du Subjonctif.

 

3º ESO

Enlaces á versión dixital dos libros proporcionados pola editorial Santillana:

Livre de l'élève     nom d'utilisateur: santillana3    mot de passe: santillana

Cahier d'exercice

 

Actualización 04/05/2020

   1. Repasar a Unidade 3 e facer e enviarme ao correo a seguinte FICHA.

      Réviser l'Unité 3 et faire, puis m'envoyer au courrier la FICHE suivante.

 

Actualización 15/04/2020

1. Os alumnos/as alumnas que aínda non o fixeron, facerme chegar ao meu correo os exercicios que tiñades que facer antes das vacacións, a ser posible en formato PDF.

Les élèves qui ne l'ont pas encore fait, me faire parvenir à mon courriel les exercices que vous deviez faire avant les vacances, si possible en format PDF.

2. Os alumnos/as alumnas que non levaron nota na segunda avaliación deberán enviar ao meu correo a seguinte ficha, a ser posible en formato PDF.

Les élèves sans note au deuxième trimestre devront envoyer à mon courriel la fiche suivante, si possible en format PDF

 

20/03/2020

1. Facer as actividades do Livre de l'élève da páxina 37 e os exercicios 2 da páxina 32, 4, 5, 6 da páxina 33 e 7, 9, 10 da páxina 34 do Cahier d'exercices.

     Faire les activités du Livre de l'élève de la page 37 et les exercices  2 de la page 32. 4, 5, 6 de la  page 33 et  7, 9, 10 de la page 34 du Cahier d'exercices.

2. Ler e facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 38 e 39 e os exercicios das páxinas 35 e 36 do Cahier d'exercices.

      Lire et faire les activités  du Livre de l'élève des pages 38 et 39  et les exercices  des pages 35 et 36 du Cahier d'exercices.

 

2º ESO

Enlaces á versión dixital dos libros proporcionados pola editorial Santillana:

Livre de l'élève     nom d'utilisateur: santillana2    mot de passe: santillana

Cahier d'exercice

 

Actualización 04/05/2020

   1. Repasar a Unidade 3 e facer e enviarme ao correo a seguinte FICHA.

       Réviser l'Unité 3 et faire, puis m'envoyer au courrier la FICHE suivante.

 

Actualización 15/04/2020

1. Os alumnos que aínda non o fixeron, facerme chegar ao meu correo os exercicios que tiñades que facer antes das vacacións, a ser posible en formato PDF.

Les élèves qui ne l'ont pas encore fait, me faire parvenir à mon courriel les exercices que vous deviez faire avant les vacances, si possible en format PDF.

 2. Os alumnos/as alumnas que non levaron nota na segunda avaliación deberán enviar ao meu correo a seguinte ficha, a ser posible en formato PDF.

Les élèves sans note au deuxième trimestre devront envoyer à mon courriel la fiche suivante, si possible en format PDF

 

20/03/2020

1. Livre de l'élève: facer as actividades 3 e 4 da páxina 34; ler "J'observe et j'analyse" páxina 35 e facer o exercicio 8;  ler "J'observe et j'analyse" páxina 37 e facer o exercicio 7;  Cahier d'exercices: facer os exercicios 1, 2, 3 da páxina 29, 1, 2 da páxina 30;  e 4, 5, 6, 7 da páxina 31.

      Livre de l'élève: faire les activités 3 et 4 de la page 34; lire "J'observe et j'analyse" page 35 et faire l' exercice  8;  lire "J'observe et j'analyse" page 37 et fair l'exercice 7; Cahier d'exercices: faire le exercices 1, 2, 3 de la page 29; et 4, 5, 6, 7 de la page 31.

2. Ler e facer as actividades do Livre de l'élève das páxinas 38 e 39 e os exercicios da páxina 35 do Cahier d'exercices.

    Lire et faire les activités  du Livre de l'élève des pages 38 et 39  et les exercices  de la page 35 du Cahier d'exercices.

Londres 2018

Deixámosvos o vídeo da viaxe a Londres que fixo o alumnado de 4º de ESO:

 

 

Gala de entrega dos premios de "Jóvenes talentos de relato corto"

O noso alumno de 2º ESO B Sergio Pérez González obtivo o 2º premio na fase provincial do concurso "Jóvenes talentos de relato corto", organizado pola Fundación Coca Cola. Parabéns para el e para a súa profesora, a compañeira Raquel Ramilo!

Éxito no "Concurso de jóvenes talentos de relato corto"

O alumno de 2º ESO B Sergio Pérez González foi un dos gañadores este ano da fase rexional do "Concurso de jóvenes talentos de relato corto" de Coca Cola. O venres 25 de maio, na gala de entrega de premios, saberemos se será tamén o representante da nosa comunidade na fase nacional. Desexámoslle de novo moita sorte!

Viaxe a Atapuerca, Burgos e Bilbao

Compartimos o vídeo da viaxe do alumnado de 1º de bacharelato, elaborado pola compañeira Carmen Cuesta, quen acompañou aos alumnos xunto a Antonio Álvarez.

Distribuir contido