Declaración responsable de convivir con familiar sospeitoso de padecer a COVID