Calendario para o comezo do curso 2021-2022

Horario do inicio do curso 2021-2022

O alumnado esperará no patio, gardando as distancias de seguridade; usará máscara e hixienizará as mans co hidroxel colocado nas portas de entrada do Centro.

Gardaran silencio, sobre todo á hora de ser chamados para entrar e seguiran aos/ás titores/as as súas respectivas aulas para recibir a información de inicio de curso.

 

Día 15 de setembro, mércores: Presentacións cos titores dos seguintes niveis.

11:30- 2º Bacharelato

12:00 - 1º Bacharelato

12:30 - 4º ESO 

Día 16 de setembro, xoves:  Presentacións cos titores dos seguintes niveis.

09:00 -2º de ESO

10:00 -3º de ESO

11:00 -1º de ESO

Día 17 de setembro, venres:: Comezo das clases en Bacharelato e na ESO.

MES DE AGOSTO

Durante o mes de agosto a secretaría do IES Breamo permanecerá pechada. No caso necesitar algún documento, certificado, etc. urxente enviade un correo electrónico ao correo do centro ies.breamo@edu.xunta.gal

No correo electrónico debe figurar os teus datos Nome e DNI, e un teléfono de contacto.

Moitas grazas.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR CURSO 2021-2022

Para ver a información sobre o fondo de libros e as axudas ao material escolar prema aquí

CALENDARIO DE EXAMES DE SETEMBRO DO 2021

Para consultar o calendario de setembro do 2021. Exames de setembro e outras actividades premer aquí

Coronabreamo, o que non esqueceremos

O pasado día 22, despedimos o curso cun  audiovisual no que se recolleron diferentes traballos e actuacións realizadas ao longo do curso. Un deses traballos é a curtametraxe "Coronabreamo, o que non esqueceremos", realizada coa colaboración de toda a comunidade educativa, unha testemuña da situación vivida neste curso 20-21.

LISTADO DOS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021-2022

Os libros te texto para o curso 2021-22 son os que figuran neste enlace: Libros de Texto

PROBAS DE NIVEL LINGÜÍSTICO PARA O ALUMNADO DOS CENTROS PÚBLICOS DEPENDENTES DESTA CONSELLERÍA NON PERTENCENTES Á REDE DE CENTROS PLURILINGÜES.

O obxectivo principal destas probas é acreditar a competencia en lingua estranxeira do alumnado, nos niveis de competencia B1, B2 ou C1, descritos no Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas do Consello de Europa (MCERL), segundo corresponda.

As probas están destinadas ao alumnado de 4º da ESO, para o alumnado de bacharelato e ciclos de formación profesional, matriculado no centro nesas ensinanzas no curso 2021-22.

As probas realizaranse, preferentemente durante o 1º trimestre do curso 2021-2022

Financiamento:

O custo outorgado a cada centro por proba e alumno/a de acreditación en lingua estranxeira será de 100 € e debe incluír:

1. A realización das probas das destrezas orais e das destrezas escritas.

2. A certificación correspondente.

Prazo de solicitude:

O alumno ou alumna ten que presentar a solicitude na secretaria do centro.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o 30 de xuño de 2021.

Máis información en: https://www.edu.xunta.gal/portal/node/34136

INFORMACIÓN SOBRE FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO, AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR, MATRÍCULA E SERVIZOS DE TRANSPORTE E COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020-2021

Ø 

RECOLLIDA DE LIBROS DE PRÉSTAMO DO FONDO SOLIDARIO DO CURSO 2020-2021.

 O alumnado deberá entregar todos os libros de texto, en perfecto estado en  o mesmo día que faga a matrícula do curso 2021-2022, salvo que teña materias pendentes para setembro, neste caso entregará só os libros das materias aprobadas en xuño e antes do 7 de setembro o resto dos libros.

 A falta de devolución dos libros é causa de exclusión nas axudas correspondentes ao vindeiro curso 2021-2022. Ademais, a consellería iniciará un expediente de reintegro da axuda concedida para todos aqueles casos nos que non conste a devolución de libros adquiridos.

 INFORMACIÓN SOBRE A MATRÍCULA

ALUMNADO QUE PROMOCIONA EN XUÑO (Horario de atención ao público de 9:00 h a 13:00 h)

1º ESO: 28 e 29 de xuño

2º ESO: 30 de xuño e 1 de xullo

3º ESO: 2 de xullo

4º ESO: 5 de xullo

1º BAC: 6-7 de xullo

2º BAC: 8 de xullo

No impreso de matrícula figura a documentación necesaria para formalizala. O impreso de matrícula será entregado polos titores co boletín das cualificacións o día 24 de xuño. Os impresos de matrícula tamén os podedes descargar aquí.

 ALUMNADO QUE PROMOCIONA EN SETEMBRO

Os días 6 e 7 de setembro

 INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR E COMEDOR

O alumnado da ESO que solicite transporte escolar deberá marcalo no recadro correspondente da matrícula.

O alumnado con dereito ao servizo de comedor (prazas restrinxidas só para alumnado que non pode ir a comer ao seu domicilio no transporte escolar) ademais de marcalo no recadro correspondente da matrícula, deberá cubrir unha solicitude que se facilitará en secretaría.

 O prazo para solicitar modificacións de itinerario ou creación de novas paradas estará aberto ata o día 5 de xullo.

10º Concurso de microrrelatos IES Breamo

Xa están outorgados os premios do 10º concurso de microrrelatos, organizado polo equipo de dinamización lingüística.

Ligazón ao blog de dinamización lingüística

Distribuir contido