Admisión Curso 2019-2020

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN PARA O CURSO 2019/2020

  • Presentación da solicitude de admisión:  1-20 de marzo.

Recoller anexo (ED550B) na secretaría ou cumprimentalo en http://www.edu.xunta.es/admisionalumnado .

Tamén se pode descargar  de : 

http://www.xunta.gal/portada  ou http://www.edu.xunta.gal/portal/node/26923

  • Lugar de presentación: na secretaría do centro onde solicita a praza. Si vostede presenta a solicitude telematicamente ten a obriga de presentar a documentación tamén na secretaría do centro

  • Coa solicitude, en calquera caso, deberá achegarse a documentación recollida no punto 5 da Orde do 25 de xaneiro:

a) Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta.

b)  Documento acreditativo do requisito da idade do/da alumno/a.

c)  Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do anexo II.

d)  Convenio regulador ou resolución xudicial de separación ou divorcio se é o caso.

  • Na mesma solicitude os representantes legais do alumno ou alumna deberán manifestar se desexan ou non utilizar os servizos complementarios.
  • Na solicitude de admisión, concretamente no Anexo II, folla 3, columna “Marcar”, serán os solicitantes os que deben sinalar os conceptos do baremo nos que desexan ser puntuados.
  • Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremo: 10 días hábiles contados a partir dos 2 días seguintes ao remate do prazo para  presentar as solicitudes de admisión.
  • Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas: antes do 25 de abril. Poderase formular reclamación no prazo de 5 días hábiles contados a partir do seguinte ao da súa publicación ante o consello escolar .
  • Publicación das listaxes definitivas  de persoas admitidas e non admitidas antes de 15 de maio.

Libros de texto para o curso 2018/19

Os libros de texto para o curso 2018/19 son os seguintes:

LIBROS DE TEXTO 1º DE ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C.Plaza, J. Hernández, J.Martínez

 

Bioloxía e Xeoloxía

 

Anaya

 

978-84-678-5181-6

 

Galega

 

PLÁSTICA

Bargueño Gómez, Euge

Plástica y Audiovisual GraphosA

McGraw-Hill

978-84-486-0775-3

Castelá

1ª LINGUA –FRANCES

 

Inédit 1

Hachette

978-84-9778-681-2

 

 

2ª LINGUA- FRANCES

 

Inédit 1

Hachette

978-84-9778-681-2

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 1 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-724-4

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 1 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-630-8

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

Oscar L. Ayala Y Carmen Martín

Daza

 

 

Lengua Castellana y Literatura 1º ESO

 

 

Akal

978-84-460-3493-3 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

Ana Iglesias Álvarez, Anaír

Rodríguez Rodríguez, etc.

 

Lingua e Literatura 1º ESO

 

XERAIS

 

978-84-9114-885-4

 

Galega

 

MATEMÁTICAS

 

 

Matemáticas 1

 

ANAYA

 

978-84-678-5073-4

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

X. MARTÍ, C. PRESTEL

VAL 1

VICENS VIVES

978-84-682-3038-2

Castelá

 

CC.SS - XEOGRAFÍA E Hª

 

Xeografía e Historia 1.1 – 1.2

VICENS-VIVES

978-84-682-3121-1

Galega

 

 

NOTA:

 

Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

Departamento de Inglés: O alumnado de inglés de 1º lingua estranxeira non mercar o Workbook ata falar co profesor/a.

                                               O alumnado de inglés de 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co profesor/a.

 

 

LIBROS DE TEXTO 2º de ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

FÍSICA Y QUÍMICA

J.M. VILCHEZ, A.M. MORALES, S. ZUBIAURRE

 

ESO 2 FÍSICA Y QUÍMICA

 

ANAYA

 

978-84-698-1446-8

 

 

1ª LINGUA -FRANCES

 

 

FACILE 2

 

Hachette

 

978-84-9778-970-7

 

 

2ª LINGUA -FRANCÉS

 

 

FACILE 2

 

Hachette

 

978-84-9778-970-7

 

 

1ª LINGUA - INGLES

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 2 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-635-3

 

 

1ª LINGUA - INGLES

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 2 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-636-0

 

 

 

L.  CASTELÁ E LIT.

 

Oscar L. Ayala y Carmen Martín

Daza

 

 

Lengua Castellana y Literatura 2º ESO

 

 

AKAL

978-84-460-3507-7 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

Castelá

 

L. GALEGA E LIT.

ANA IGLESIAS ÁLVAREZ, ANAÍR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ETC.

 

LINGUA E LITERATURA 2º ESO

 

XERAIS

 

978-84-9121-023-8

 

Galega

 

MATEMÁTICAS

 

 

Matemáticas 2

 

ANAYA

 

978-84-698-1426-0

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

 

X. MARTÍ, C. PRESTEL

 

VAL 2

VICENS VIVES

 

978-84-682-3633-9

 

Galega

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

M. García Sebastian y otros

 

Ciencias Sociais – Xª e Hª-NOVO CABO FISTERRA 2

 

Vicens-Vives

 

978-84-682-3632-2

 

Galega

 

 NOTA:

 Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 Departamento de Inglés: O alumnado de inglés de 1º lingua estranxeira non mercar o Workbook ata falar co profesor/a

                                          O alumnado de inglés de 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTO 3º de ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

C. Plaza, J. Hernández, J. Martínez

 

Bioloxía e Xeoloxía

 

Anaya              9

 

78-84-678-5334-6

 

Galega

 

PLÁSTICA

 

 

Educación Plástica y Visual Graphos B

 

McGraw-Hill

 

978-84-486-0777-7

 

Castelá

 

FÍSICA E QUÍMICA

 

 

Física y Química 3º

 

Anaya

 

978-84-698-0720-0

 

Castelá

1ª LINGUA -FRANCÉS

 

Inédit 3

Hachette

978-84-9778-686-7

 

 

2ª LINGUA -FRANCÉS

 

 

Inédit 3

 

Hachette

 

978-84-9778-686-7

 

 

CULTURA CLÁSICA

 

Y. Espinosa e outros

 

Cultura Clásica 2º Ciclo ESO

 

Akal

 

84-4601-906-X

 

Para 3º e 4º

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 3 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-641-4

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 3 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-642-1

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

 

Jose A. Martínez Jiménez y otros

 

 

Lengua Castellana y Literatura 3º ESO

 

 

Akal

978-84-460-3494-0 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 

Celia Díaz Nuñez e Mercedes Seixo Pastor

 

Lingua galega e Literatura 3º ESO

 

ANAYA

 

978-84-678-5332-2

 

Galega

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas

Aplicadas 3

 

ANAYA

 

978-84-678-5216-5

 

Castelá

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas

Académicas 3

 

ANAYA

 

978-84-678-5213-4

 

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

 

X. Martí, C. Prestel

 

VAL 3

 

VICENS VIVES

 

978-84-682-3047-4

 

Castelá

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

 

Xeografía e Historia

 

Anaya

 

978-84-678-5336-0

 

Galega

 

NOTA: Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

Departamento de Inglés: O alumnado de inglés 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

  Cultura clásica: Non mercar os libros de texto sen falar antes co profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTOS 4º de ESO (Curso 2018-2019)

 

MATERIA

AUTOR

TITULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

C. PLAZA J HERNÁNDEZ

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

ANAYA

 

978-84-698-1253-2

 

Galega

 

CULTURA CIENTÍFICA

 

S. CLEMENTE, A. DOMÍNGUEZ

 

CULTURA CIENTÍFICA

 

ANAYA

 

978-84-698-2736-9

 

Galega

 

2º LING. FRANCÉS

 

 

FACILE 4

 

Hachette

 

978-84-9778-854-0

 

 

ED. PLÁSTICA E VISUAL

 

Bargueño, Eugenio y otros

 

Educación Plástica, Visual y Audiovisual Graphos C

 

MCGraw-Hill

 

978-84-4861-031-9

 

 

FISICA E QUÍMICA

 

 

FISICA Y QUIMICA

 

ANAYA

 

978-84-698-1094-1

 

Castelá

1º LING. FRANCÉS

 

FACILE  4

Hachette

978-84-9778-854-0

 

 

CULTURA CLÁSICA

 

Y. Espinosa e outros

 

Cultura Clásica 2º Ciclo ESO ( o mesmo que 3º ESO)

 

AKAL

 

84-4601-906-X

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 4 (Student´s book)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-647-6

 

 

INGLÉS

 

Linda Marks/Emily Devlin

 

Way to English ESO 4 (Workbook)

 

BURLINGTON

 

978-9963-51-648-3

 

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

J. Antonio Martínez Jiménez y otros

 

Lengua Castellana y Literatura 4º ESO

 

AKAL

978-84-460-3508-4 (válida tamén calquera edición anterior)

 

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

 

CELIA DÍAZ, MERCEDES SEIXO

 

LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO

 

ANAYA

 

978-84-698-1251-8

 

Galega

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

 

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4

 

ANAYA

 

978-84-698-1072-9

 

 

Castelá

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4

 

ANAYA

 

978-84-698-1069-9

 

 

Castelá

 

LATÍN

 

MARTÍ DURÁN MATEU

 

LATÍN 4º (Edición 2016)

 

CASALS

 

978-84-218-6111-0

 

Castelá

 

VALORES ÉTICOS

 

X. MARTÍ, C. PRESTEL

 

VAL 4

 

VICENS VIVES

 

978-84-682-3578-3

 

Castelá

 

HISTORIA

 

 

Historia. Serie descubre

 

Obradoiro Santillana

 

978-84-680-4026-4

 

Galega

 

 

NOTA: Departamento de Inglés: Os alumnos de inglés, como 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

 

Cultura clásica: Non mercar os libros de texto sen falar antes co profesor/a.    

Departamento de francés: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora de francés.

 

LIBROS DE TEXTO 1º de BAC (Curso 2018-2019)

  

 

ÁREA/ MATERIA

 

AUTOR

 

TÍTULO

 

EDITORIAL

 

ISBN

 

LINGUA

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 

C. Plaza J. Hernández

 

Bioloxía e Xeoloxía

 

Anaya

 

978-84-678-2811-5

 

Galega

 

 

CULTURA CIENTÍFICA

Nicolás Rubio, Carlos Pulido, Juan Manuel Roiz

 

Cultura Científica (Edición en Galego)

 

Anaya

 

 

Galega

 

ECONOMÍA

 

Andrés Cabrera Bautista

 

Economía 1º

 

SM

 

978-84-675-7654-2

 

Castelá

 

FRANCÉS

 

Falar coa profesora

 

 

INGLÉS

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

 

Living English 1 Bachillerato Student´s book

 

Burlington

 

978-9963-48-987-9

 

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 1 Bachillerato Workbook +

vocabulary builder

 

Burlington

 

978-9963-48-988-6

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

 

Ignacio Bosque Muñoz y otros

 

Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato

 

Akal

 

978-84-460-3380-6

 

Castelá

 

LITERATURA UNIVERSAL

 

Ricardo Lobato y Ana Lahera

 

Literatura Universal 1º Bachillerato

 

Oxford

 

978-84-673-8450-5

 

Castelá

 

 

L. GALEGA E LITERATURA

 

Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, etc.

 

 

Lingua e Literatura. 1 Bacharelato

Obradoiro Santillana (serie comunica)

 

 

 

Galega

 

FÍSICA E QUÍMICA

 

Varios

 

Física y Química

 

Anaya

 

978-84-678-2717-0

 

Castelá

 

 

LATÍN

MARTÍ DURÁN MATEU, FRANCISCA LLORENS MELIS, GERVASIO MARTÍNEZ MUÑÓZ

 

 

LATÍN 1

 

 

CASALS

 

 

978-84-218-4394-9

 

 

Castelá

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

 

Historia do mundo contemporáneo

 

Anaya

 

978-84-678-2818-4

 

Galega

  NOTA: Departamento de Física e Química : Non mercar o libro ata falar co/coa profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTO 2º de BAC (Curso 2018-2019)

 

 

MATERIA

 

AUTOR

 

TÍTULO

 

EDITORIAL

 

ISBN

 

LINGUA

 

BIOLOXÍA

 

C. Plaza Escribano e outros

 

Bioloxía

 

Anaya

 

978-84-698-1355-3

 

Galega

 

C. DA TERRA E MEDIOAMB.

 

D. Calvo, Mª T. Molina,

 

C. Da terra e medioamb. 2º bac.

 

Mc Graw Hill

 

978-84-186-0939-9

 

Galega/Cast

 

ECONOMÍA

 

Andrés Cabrera

 

Economía de la empresa 2

 

SM

 

978-84-675-8712-8

 

Castelá

 

 

 

 

QUÍMICA

 

 

 

 

 

Química

 

 

 

 

Baia

978-84-92630-12-7 (válida tamén calquera edición anterior)

 

 

 

 

Galega

 

 

INGLÉS

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 2 Bachillerato Student´s book

 

Burlington

 

978-9963-48-997-8

 

 

 

INGLES

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 2 Bachillerato Workbook

+ vocabulary builder

 

Burlington

 

978-9963-48-998-5

 

 

FRANCÉS 1ª E 2ª L.

 

Falar coa profesora

 

LING. CASTELÁ E LIT.

 

José A. Pascual y otros

 

Lengua Castellana y Literatura

 

Santillana

 

978-84-294-0614-6

 

Castelá

 

LING. GALEGA E LIT.

 

Rosario Álvarez Blanco, Francisco

Dubert García, etc.

 

Lingua e Literatura. 2 Bacharelato

c

Obradoiro Santillana (serie omunica)

 

 

Galega

 

Hª DE ESPAÑA

 

Consorcio Edit. Galego

 

HISTORIA DE ESPAÑA

 

Baia

 

978-84-9995-200-0

 

 

LITERATURA UNIVERSAL

 

José Mª González y otros

 

Literatura Universal 2º bac

 

Edelvives

 

978-84-263-6975-8

 

Castelá

 

PSICOLOGÍA

 

ALONSO GARCÍA, JOSE IGNACIO

 

PSICOLOGÍA

 

MCGRAW-HILL

 

978-84-486-0916-0

 

Castelá

 

XEOGRAFÍA DE ESPAÑA

 

Mª Conc. Muñoz-Delgado

 

Xeografía - Bacharelato Galicia

 

Anaya

 

978-84-698-1363-8

 

 

NOTA:Departamento de Francés: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora de francés.

 

Departamento deFilosoa:Nonmercaro librodePsicoloxía senfalarantes coprofesor/a.

 

Departamento de Lingua e Literatura castelá: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora.

 

INFORMACIÓN SOBRE A MATRÍCULA E SERVIZOS DE TRANSPORTE E COMEDOR PARA O CURSO 2018/19

Para ver a información completa ide á sección de secretaría

Alumnado de intercambio en Francia

Alumnado do IES Breamo de Pontedeume, vai permanecer de intercambio en Plabennec (Francia) dende o mércores 11 ao mércores 18 de abril do 2018

Intercambio de Erasmus +

Do 16 ao 20 de abril de 2018 estarán no IES Breamo un grupo de alumnos e profesores de Finlandia e Islandia, que están a traballar xunto con alumnado do noso centro nun programa de Erasmus + que ten por título: “Words Over Walls (WOW) The Value of Experience, An Erasmus + proyect on life stories and migrations”.

Programa do XX aniversario de Arje Teatro

Programa do XX aniversario de Arje Teatro

XX aniversario do grupo de teatro do centro Arje Teatro

O IES Breamo organiza unha Semana do Teatro entre os días 27 de febreiro e 2 de marzo con motivo da conmemoración do XX aniversario do grupo Arjé Teatro. O grupo xurde da comprometida labor de profesores e alumnos/as deste instituto

A  semana será unha excelente oportunidade para realzar o valor da arte dramática, tan interesante dende o punto de vista educativo. Tamén servirá, sen dúbida, para estreitar lazos entre a comunidade educativa da nosa vila e para abrir a rica experiencia do teatro á sociedade en xeral.

 A oferta que a Semana de Teatro pon a disposición do público en xeral, completarase con obradoiros de maquillaxe, voz e dirección artística en audiovisuais, actuacións teatrais e conferencias.

 Todos/as estades invitados/as ao acto de presentación da Semana, o próximo martes 27 de febreiro ás 18:00 horas, e no resto de actividades que nela se desenvolverán reciba un cordial saúdo.

 

Nota importante: Os obradoiros de maquillaxe, voz e dirección artística en audiovisuais. Teñen carácter aberto e gratuíto, pero existe limitación de prazas. Os participantes deberán anotarse no instituto, en horario de mañá (de 10:00 a 14:00) na secretaría do centro a partir do Luns 19 ata o venres 23 de febreiro. A selección de participantes farase por rigorosa orde de inscrición.

O Obradoiro de maquillase a cargo de Dona Marta Rodríguez desenvolverase o día 27 de febreiro dende as 18:15 ás 21:00 horas.

O Obradoiro de voz a cargo do foniatra D. Jesús Aladren desenvolverase os días 28 de febreiro e 1 de marzo dende as 17:00 ás 18:30 horas.

O obradoiro de dirección artística en audiovisuais a cargo de Dona Nanda Cuíña desenvolverase o día 28 de febreiro dende as 19 ás 20:30 horas. 

Libros de texto curso 2017-18

LIBROS DE TEXTO 1º DE ESO (Curso 2017-2018)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C.Plaza, J. Hernández, J.Martínez

Bioloxía e Xeoloxía

Anaya

978-84-678-5181-6

Galega

PLÁSTICA

Bargueño Gómez, Euge

Plástica y Audiovisual GraphosA

McGraw-Hill

9788448607759

Castelá

1ª LINGUA –FRANCES

 

Inédit 1

Hachette

978-84-9778-681-2

 

2ª LINGUA- FRANCES

 

Inédit 1

Hachette

978-84-9778-681-2

 

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to EnglishESO 1(Student´sbook)

BURLINGTON

978-9963-51-724-4

 

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 1 (Workbook)

BURLINGTON

978-9963-51-630-8

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Oscar L. Ayala Y CarmenMartínDaza

LenguaCastellana y Literatura 1º ESO

Akal

978-84-460-3493-3

(válida tamén calquera edición anterior)

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

Ana Iglesias Álvarez, Anaír Rodríguez Rodríguez, etc.

Lingua e Literatura 1º ESO

XERAIS

978-84-9114-885-4

Galega

MATEMÁTICAS

 

Matemáticas 1

ANAYA

978-84-678-5073-4

Castelá

VALORES ÉTICOS

X. MARTÍ, C. PRESTEL

VAL 1

VICENS VIVES

9788468230382

Castelá

CC.SS - XEOGRAFÍA E Hª

 

Xeografía e Historia 1.1 – 1.2

VICENS-VIVES

978-84-682-3121

Galega

NOTA:

Departamento de Matemáticas:Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

Departamento de Inglés:O alumnado de inglés de 1º lingua estranxeira non mercar o Workbook ata falar co profesor/a.

 O alumnado de inglés de 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co profesor/a.

 

  LIBROS DE TEXTO 2º de ESO (Curso 2017-2018)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

FÍSICA Y QUÍMICA

J.M. VILCHEZ, A.M. MORALES, S. ZUBIAURRE

ESO 2 FÍSICA Y QUÍMICA

ANAYA

978-84-698-1446-8

 

1ª LINGUA -FRANCES

 

FACILE 2

Hachette

978-84-9778-846-5

 

2ª LINGUA -FRANCÉS

 

FACILE 2

Hachette

978-84-9778-846-5

 

1ª LINGUA - INGLES

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 2 (Student´sbook)

BURLINGTON

978-9963-51-635-3

 

1ª LINGUA - INGLES

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 2 (Workbook)

BURLINGTON

978-9963-51-636-0

 

L.  CASTELÁ E LIT.

Oscar L. Ayala y Carmen MartínDaza

LenguaCastellana y Literatura  2º ESO

AKAL

978-84-460-3507-7

(válida tamén calquera edición anterior)

Castelá

L. GALEGA E LIT.

ANA IGLESIAS ÁLVAREZ, ANAÍR RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ETC.

LINGUA E LITERATURA 2º ESO

XERAIS

978-84-9121-023-8

Galega

MATEMÁTICAS

 

Matemáticas 2

ANAYA

978-84-698-1426-0

Castelá

VALORES ÉTICOS

X. MARTÍ, C. PRESTEL

VAL 2

VICENS VIVES

9788468236339

Galega

XEOGRAFÍA E HISTORIA

M. García Sebastian  y otros

Ciencias Sociais – Xª e Hª-NOVO CABO  FISTERRA 2

Vicens-Vives

978-84-682-3632-2

Galega

NOTA:

Departamento de Matemáticas:Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

 

Departamento de Inglés:O alumnado de inglés de 1º lingua estranxeira non mercar o Workbook ata falar co profesor/a

        O alumnado de inglés de 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

 

LIBROS DE TEXTO 3º de ESO (Curso 2017-2018)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C. Plaza, J. Hernández, J. Martínez

Bioloxía e Xeoloxía

Anaya

978-84-678-5334

Galega

PLÁSTICA

 

Educación Plástica y Visual Graphos B

McGraw-Hill

9788448607775

Castelá

FÍSICA E QUÍMICA

 

Física y Química 3º

Anaya

978-84-698-0720-0

Castelá

1ª LINGUA -FRANCÉS

 

FACILE  3

Hachette

978-84-9778-850-2

 

2ª LINGUA -FRANCÉS

 

FACILE  3

Hachette

978-84-9778-850-2

 

CULTURA CLÁSICA

Y. Espinosa  e outros

Cultura Clásica 2º Ciclo ESO

Akal

84-4601-906-X

Para 3º e 4º

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 3 (Student´sbook)

BURLINGTON

978-9963-51-641-4

 

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 3 (Workbook)

BURLINGTON

978-9963-51-642-1

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Jose A. MartínezJiménezy otros

LenguaCastellana y Literatura  3º ESO

Akal

978-84-460-3494-0

(válida tamén calquera edición anterior)

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

Celia Díaz Nuñez e Mercedes Seixo Pastor

Lingua galega e Literatura 3º ESO

ANAYA

978-84-678-5332-2

Galega

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 3

ANAYA

978-84-678-5216-5

Castelá

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 3

ANAYA

978-84-678-5213-7

Castelá

VALORES ÉTICOS

X. Martí, C. Prestel

VAL 3

VICENS VIVES

9788468230474

Castelá

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

Xeografía e Historia

Anaya

978-84-678-5336-0

Galega

NOTA: Departamento de Matemáticas: Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.

Departamento de Inglés: O alumnado de inglés  2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

Cultura clásica:Non mercar os libros de texto sen falar antes co profesor/a.

   

LIBROS DE TEXTOS 4º de ESO (Curso 2017-2018)

 

MATERIA

AUTOR

TITULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C. PLAZA J HERNÁNDEZ

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

ANAYA

978-84-698-1253-2

Galega

CULTURA CIENTÍFICA

S. CLEMENTE, A. DOMÍNGUEZ

CULTURA CIENTÍFICA

ANAYA

978-84-698-2736-9

Galega

2º LING. FRANCÉS

 

FACILE 4

Hachette

978-84-9778-854-0

 

ED. PLÁSTICA E VISUAL

Bargueño, Eugenio y otros

Educación Plástica, Visual y AudiovisualGraphos C

MCGraw-Hill

9788448610319

 

FISICA E QUÍMICA

 

FISICA Y QUIMICA

ANAYA

978-84-698-1094-1

Castelá

1º LING. FRANCÉS

 

FACILE  4

Hachette

978-84-9778-854-0

 

CULTURA CLÁSICA

Y. Espinosa  e outros

Cultura Clásica 2º Ciclo ESO ( o mesmo que 3º ESO)

AKAL

84-4601-906-X

 

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 4 (Student´sbook)

BURLINGTON

978-9963-51-647-6

 

INGLÉS

Linda Marks/EmilyDevlin

Way to English ESO 4 (Workbook)

BURLINGTON

978-9963-51-648-3

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

J. Antonio MartínezJiménez y otros

LenguaCastellana y Literatura 4º ESO

AKAL

978-84-460-3508-4

(válida tamén calquera edición anterior)

Castelá

LINGUA GALEGA E LITERATURA

CELIA DÍAZ, MERCEDES SEIXO

LINGUA GALEGA E LITERATURA 4º ESO

ANAYA

978-84-698-1251-8

Galega

MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Aplicadas 4

ANAYA

978-84-698-1072-9

Castelá

MATEMÁTICAS APLICADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS

 

Matemáticas orientadas a las Enseñanzas Académicas 4

ANAYA

978-84-698-1069-9

Castelá

LATÍN

MARTÍ DURÁN MATEU

LATÍN 4º (Edición 2016)

CASALS

978-84-218-6111-0

Castelá

VALORES ÉTICOS

X. MARTÍ, C. PRESTEL

VAL 4

VICENS VIVES

9788468235783

Castelá

HISTORIA

 

Historia. Serie descubre

Obradoiro Santillana

978-84-680-4026-4

Galega

 

NOTA:Departamento de Inglés: Os alumnos de inglés, como 2ª lingua estranxeira non mercar os libros ata falar co/coa profesor/a.

Departamento de Matemáticas:Non mercar os libros antes do comezo do curso. Será o profesor/a correspondente quen decida ou non empregar os libros e, polo tanto, se é necesario compralos.                                                    

Cultura clásica: Non mercar os libros de texto sen falar antes co profesor/a.   Departamento de francés: Non mercar os libros sen falar antes coa profesora de francés.

 

LIBROS DE TEXTO 1º de BAC (Curso 2017-2018)

ÁREA/ MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

C. Plaza J. Hernández

Bioloxía e Xeoloxía

Anaya

978-84-678-2811-5

Galega

CULTURA CIENTÍFICA

Nicolás Rubio, Carlos Pulido, Juan Manuel Roiz

Cultura Científica (Edición en Galego)

Anaya

 

Galega

ECONOMÍA

Andrés Cabrera Bautista

Economía 1º

SM

978-84-675-7654-2

Castelá

FRANCÉS

Falar coa profesora

INGLÉS

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 1 Bachillerato Student´s book

Burlington

978-9963-48-987-9

 

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 1 Bachillerato Workbook + vocabulary builder

Burlington

978-9963-48-988-6

 

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Ignacio Bosque Muñoz y otros

Lengua Castellana y Literatura 1º Bachillerato

Akal

978-84-460-3380-6

Castelá

LITERATURA UNIVERSAL

Ricardo Lobato y Ana Lahera

Literatura Universal 1º Bachillerato

Oxford

978-84-673-8450-5

Castelá

L. GALEGA E LITERATURA

Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, etc.

Linguae Literatura. 1 Bacharelato

Obradoiro Santillana (serie comunica)

 

Galega

FÍSICA E QUÍMICA

Varios

Física y Química

Anaya

978-84-678-2717-0

Castelá

LATÍN

MARTÍ DURÁN MATEU, FRANCISCA LLORENS MELIS, GERVASIO MARTÍNEZ MUÑÓZ

LATÍN 1

CASALS

978-84-218-4394-9

Castelá

XEOGRAFÍA E HISTORIA

 

Historia do mundo contemporáneo

Anaya

978-84-678-2818-4

Galega

 

LIBROS DE TEXTO 2º de BAC (Curso 2017-2018)

 

MATERIA

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

LINGUA

BIOLOXÍA

C. Plaza Escribano e outros

Bioloxía

Anaya

978-84-698-1355-3

Galega

C. DA TERRA E MEDIOAMB.

D. Calvo, Mª T. Molina, 

C. Da terra e medioamb. 2º bac.

Mc Graw Hill

978-84-186-0939-9

Galega/Cast

ECONOMÍA

Andrés Cabrera

Economía de la empresa 2

SM

978-84-675-8712-8(válida tamén calquera edición anterior)

Castelá

QUÍMICA

 

Química

Baia

978-84-92630-12-7(válida tamén calquera edición anterior)

Galega

INGLÉS

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English2Bachillerato Student´s book

Burlington

978-9963-48-997-8

 

INGLES

Elizabeth Grant/Kaitlin Edwards

Living English 2Bachillerato Workbook + vocabulary builder

Burlington

978-9963-48-998-5

 

FRANCÉS 1ª E 2ª L.

Falar coa profesora

LING. CASTELÁ E LIT.

José A. Pascual y otros

Lengua Castellana y Literatura

Santillana

978-84-294-0614-6

Castelá

LING. GALEGA E LIT.

Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, etc.

Linguae Literatura. 2 Bacharelato

Obradoiro Santillana (serie comunica)

 

Galega

Hª DE ESPAÑA

Consorcio Edit. Galego

HISTORIA DE ESPAÑA

Baia

978-84-9995-200-0

 

LITERATURA UNIVERSAL

José Mª González  y otros

Literatura Universal 2º bac

Edelvives

978-84-263-6975-8

Castelá

PSICOLOGÍA

ALONSO GARCÍA, JOSE IGNACIO

PSICOLOGÍA

MCGRAW-HILL

978-84-486-0916-0

Castelá

XEOGRAFÍA DE ESPAÑA

Mª Conc. Muñoz-Delgado

Xeografía - Bacharelato Galicia

Anaya

978-84-698-1363-8

 

 

NOTA:

Departamento de Francés: Non mercar os libros senfalar antes coa profesora de francés

Departamento de Filosofía: Non mercar o libro de Psicooxíasenfalar antes co profesor/a.


Libros de texto de ESA

EPA

INGLÉS - NIVEL I, II e III

Lauren Rose

ENGLISH FOR ADULTS 1

BURLINGTON

978-9963-47-399-1

Cast.-Inglés

Non

 

 

Distribuir contido