SOLICITUDES DE ADMISIÓN CURSO 2022/2023

Xa está publicada no taboleiro do centro a relación de admitidos para o curso 2022/23. Dado que ningunha solicitude foi rexeitada, non se publica listaxe de excluídos.

 

As solicitudes presentaranse a través da páxina www.edu.xunta.gal/admisionalumnado, ou ben presencialmente cubrindo o formulario solicitude de admisión.

 

NÚMERO DE PRAZAS VACANTES

Curso

 Vacantes

1º ESO

16

2º ESO

7

3º ESO

17

4º ESO

14

   
   

Curso

 Vacantes

1º Bac.

20

2º Bac.

8

 

LEXISLACIÓN

Decreto 254/2012

Orde do 12 de marzo de 2013 - Corrección de erros. Orde do 12 de marzo de 2013 

Orde do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

Orde do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013

 

CALENDARIO

Calendario proceso de admisión

 

PRAZO DE SOLICITUDES

Do 1 ao 21 de marzo

 

WEB ADMISIÓN

Admisión alumnado

Instrucciones de solicitudes via Web

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Formulario solicitude de admisión

Fotocopia DNI da/o alumna/o se o ten

Certificado de matrícula do curso actual

En caso de separación ou divorcio, copia da sentenza