Instrucións da Consellaría de educación para o 3º trimestre

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf