Actualizados os documentos do centro

Actualizáronse a este curso os documentos do centro (PEC, NOF, etc.) Están a disposición de todos aquí.