PARÁMETROS DE PONDERACIÓN DAS MATERIAS DA FASE ESPECÍFICA DA PROBA DE ACCESO Á UNIVERSIDADE

 

Xúntase a Orde do 8 de abril de 2015 pola que nomean os membros da Comisión Interuniversitaria de Galicia e se publican os parámetros de ponderación das materias da fase específica da proba de acceso á universidade no curso 2015/16 para as ensinanzas universitarias oficiais de grao do Sistema universitario de Galicia.

http://www.edu.xunta.es/web/node/14728