Covid-19 . Plan de adaptación e Plan de continxencia