VI PREMIO DE ENSAIO SUBVERSIVO “GUILLERMO DOMÍNGUEZ”

VII PREMIO DE ENSAIO SUBVERSIVO “GUILLERMO DOMÍNGUEZ”


 No décimo sexto aniversario do pasamento de Guillermo Domínguez, profesor de Filosofía do IESArcebispo Xelmírez I, desde este centro educativo e, en colaboración coa Secretaría Xeral dePolítica Lingúística e co Colectivo Xelmírez, convócase a sétima edición do certame de ensaio subversivo que brinda homenaxe á súa figura.

       Aínda que, segundo o propio Guillermo Domínguez, o pensamento trae subversión, facémolo explícito, para invitarmos, máis alá dos habituais conceptos, a quebrar os nosos propios moldes internos, a encontrar a nosa verdadeira expresión e a nosa autenticidade.


BASES


1.      Participación

Este concurso ábrese á participación de estudantes de ensino secundario de toda a comunidade autónoma galega matriculados nos niveis do BACHARELATO, non podendo presentarse quen obtivera algún premio en edicións anteriores do certame.


2.      Temática

O IES Arcebispo Xelmírez I liderará durante os dous vindeiros cursos os proxectos internacionais Erasmus +: TRIC-Bullying and Cyberbullying e +Camiño UnE. No desexo de vencellar este certame de Ensaio Subversivo a estas iniciativas de calado europeo, para esta edición o tema do traballo poderávincularse dalgún xeito a libres interpretacións das liñas dalgún dos proxectos. Como exemplos: oportunidade do concepto de camiño para desenvolver tópicos, correntes ou pensamentos filosóficos; diversos aspectos do Camiño de Santiago que inviten á reflexión filosófica (impacto cultural, antropolóxico, estético, sociolóxico, emocional...da experiencia e/ou da realidade dos tramos; paralelismo percorrido no espazo/percorrido no tempo....); cuestións relacionadas co acoso escolar ou ciberacoso (como ideas: vertente ética, psicolóxica, social ou familiar do problema, entre outras; crítica das TIC desde perspectivas clásicas ou actuais da historia do pensamento; solucións construtivas...).

Preferiranse os traballos de imaxinación crítica, na liña da esencia do premio, aos de carácter erudito ou estritamente científico. Deben ser totalmente orixinais e inéditos, e a evidencia dun plaxio, total ou parcial, suporá a descualificación do concursante.

       Non haberá limitación formal ningunha, sempre que se axusten á presentación dun problema ou tese e a súa argumentación.

      

3.      Formato

Cada participante presentará un único traballo, en lingua galega, cunha extensión non inferior a catro páxinas Din-A4 e non superior a doce páxinas Din-A4, e segundo as seguintes directrices: letra Times New Roman ou Arial, tamaño 12, espazo de interliñado 1’5. 4.      Prazo de admisión

O prazo de admisión dos traballos comezará o 14 de xaneiro de 2019 e estará aberto até o 31 demarzo dese ano.

      

5.   Presentación dos traballos

A través de correo postal, presentaranse en sobre pechado un exemplar en papel, impreso por unha soa cara, xuntando o mesmo documento en soporte dixital (CD-ROM, pendrive ou similares) en formato PDF. No exterior, ademais do enderezo ao que se remite, farase constar o título do texto e o pseudónimo elixido polo concursante. En ningún caso, estes documentos terán datos que poidan permitir recoñecer ao seu autor, posto que se quere garantir o anonimato.

       Ademais, deberase incluír no sobre principal outro sobre máis pequeno. No seu exterior aparecerá o alcume e o título do ensaio, e no interior faranse constar os datos persoais que identifiquen ao autor ou autora e forma de contacto (correo electrónico ou teléfono), indicando tamén o centro educativo ao que pertence.

  Remitirase todo a IES Arcebispo Xelmírez I indicando no sobre “VII Premio Ensaio Subversivo “Guillermo Domínguez”, Rúa Poza de Bar s/n  C.P. 15705-Santiago de Compostela. Para aclarar calquera dúbida poderase consultar en calquera momento por correo electrónico ao enderezo guillermopremio@gmail.com.    6.  Xurado

Estará formado por filósof@s, intelectuais e pensadores, até un máximo de cinco persoas, nomeados polas entidades convocantes, e poderá declarar os premios desertos ou facer nomeamentos específicos se a calidade dos traballos así o esixir. A resolución farase pública o 1 de maio de 2019 e será inapelábel.7.      Premios

Fallaranse e motivaranse:

-Primeiro Premio: dotado con 500 euros, dos que se farán as deducións correspondentes ao IRPF.

-Segundo Premio: dotado con 200 euros, dos que se farán as deducións correspondentes ao IRPF, se fose preceptivo.Cómpre recoller o premio persoalmente no acto de entrega, agás falta xustificada documentalmente.  

Asi mesmo, os ensaios gañadores publicaranse, previa autorización dos autores, na páxina web do instituto e nunha edición especial en formato papel.

 

A concurrencia ao certame presupón a aceptación destas bases.