PRAZOS ADMISIÓN DE ALUMNADO - Curso 2021/2022

 

PRAZO DE ADMISIÓN DE ALUMNADO 

 Curso 2021/22

 

 O prazo de presentación de solicitudes de admisión de alumnado, que non está matriculado no presente curso académico neste IES, será do 1 ao 22 de marzo.

 

(O Decreto 254/2012, do 13 de decembro, regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas do segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación, desenvuelto pola Orde do 12 de marzo de 2013 que foi modificada pola Orde do 25 de xaneiro de 2017 e pola Orde do 18 de decembro de 2020)

 

 - No caso de que haxa máis solicitudes que prazas requerirase aos pais/nais que presenten a documentación xustificativa da autobaremación incluida na solicitude, do 25 de marzo ao 9 de abril. 

 

- Só se pode presentar unha solicitude única e terá carácter vinculante.  Presentarase no centro no que solicita praza en primeiro lugar. Cada solicitude poderá conter unha relación de ata seis centros, por orde de preferencia.

 

A renuncia a unha solicitude ordinaria de admisión rexistrada nun centro só se admitirá ata o último día do prazo de presentación de solicitudes.

  

A solicitude terá que estar asinada por calquera das/os titulares da patria potestade ou representantes legais. No caso de separación ou divorcio será necesaria  a sinatura de ambas/os proxenitores, agás que a patria potestade estea atribuída, con carácter exclusivo a un deles. En ambos casos, será necesario presentar, xunto coa solicitude de admisión, a resolución xudicial correspondente para o seu cotexo polo centro educativo.

 

- A listaxe provisional de admitidos/as farase pública o día 20 de abril de 2021.

 

- As posibles reclamacións, ás listaxes provisionais, presentaranse ata o día 5 de maio de 2021.

 

- A resolución das posibles reclamacións resolveranse o día 10 de maio de 2021.

 

- Publicación das listaxes definitivas día 12 de maio de 2021>>.