Departamento de Filosofía. Plan Lector

O plan lector do departamento terá como obxectivo fundamental traballar os aspectos interdisciplinares que require cada materia e afondar nas temáticas presentadas ao longo do curso para logar unha integración correcta dos coñecementos e a súa aplicación real na práctica.

 En todos os niveis e materias haberá espacio para a lectura orientada da prensa.

 Encargaranse traballos que esixirán recoller información de medios diversos, analizala, tratala e reelaborala, de acordo coas indicacións do profesor.

 

Historia da Filosofía- 2º bacharelato

 

A materia de Historia de Filosofía desenvolvese ao redor da lectura guíada de textos dos filosofos máis relevantes. Traballárase con escolmas de textos de Platón, Aristóteles, Descartes e Kant, fundamentalmente e proporáse a lectura de obras completa de fácil acceso de forma voluntaria:

 • Realizaránse artigos de prensa e esaios sobre algúns aspectos de estes autores.
 • Realización de ensaios sobre algúns artigos propostos na aula.
 • Reseñas de intervencións no Ciclo “A voltas co cine”
 • Presentación dos poñentes no Ciclo “A voltas co cine”
 • Exposicións de traballos en clase sobre contidos da materia.

 

Filosofía e Cidadanía: 1º Bacharelato

 1º trimestre: o problema da realidade e o seu coñecemento.

Abordaremos a través do cine e a ciencia a complexidade da percepción e a vinculación entre ilusións perceptivas e cine e organizaránse clubes de lectura vinculados a este tema.

 

CINE:

Matrix, de Bthrs. Wachowski (1999).

Abre los Ojos de Aménabar ( 1997)

 

LECTURAS:

 

Neurociencia para Xulia de Xurxo Mariño. Edit. Laetoli.

Discurso do método, de Descartes.

El error de Descartes. Damasio. Edit. Crítica.

 

2º trimestre: blogue filonexos.

 •  
  • Ginkana virtual a través da resolución de enigmas vinculadas a Biblioteca do centro e en relación a dúas  temáticas xerais: Cine e Filosofía e o cine dentro do cine.
  • Revisión das ponencias do Ciclo de Conferencias de Formación Complementaria A Voltas co Cine, e publicación dos traballos do alumnado.

3º trimestre: filoquest: clube de debate .

 

Finalidades

 

Ten como finalidade atopar un punto de conexión entre os intereses filosóficos e culturais e os intereses científicos de actualidade e dar lugar grupos de investigación  sobre esas temática.

 

Temática: Autoritarismo y democracia.

 

CINE

La Ola. Denis Gansel (2008)

 

LECTURAS:

 

Un mundo feliz,  Huxley. ed. Planeta DeAgostini, 2006

1984. Orwell.

 

 

Actividades programadas

·        

Visionado do filme e debate posterior

·        

Sesión de  Comentarios de lecturas.

·        

Cafés filosóficos ao redor das temáticas propostas

·        

Publicación de reseñas das lecturas no blogue

·        

Redacción dun documento de conclusións

Composición e número de participantes aproximado

O alumnado voluntario.

 

Formas de organización e funcionamento previsto

·        

Reunións  de  preparación do debate e presentación de lecturas: unha  sesión semanal durante os recreos

·        

Visionado de película e debate posterior (tardes dos mércores)

·        

Café filosófico: unha sesión quincenal nun horario extraescolar

Medios que se utilizarán para a súa difusión

·        

Blogue: www.filoquest.blogspot.com

·        

Publicación na páxina web do centro

·        

Aula virtual do proceso de investigación

 

Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos-2º da ESO

 

 •  
  • Lectura de Fábulas de Esopo. Discusión sobre o seu contido.
  • Realización de traballos correspondentes ao proxecto “O home no seu mundo”: estudos sobre culturas indíxenas.
  • Visionado de “Los dioses deben estar locos”, como introdución ao estudio das curlturas indíxenas.

 

 

Ética Cívica- 4º da ESO

 

 •  
  • Apoloxía de Sócrates: lectura e comentario.
  • Realización de traballos sobre épocas históricas: A polis, A Hélade, O helenismo; A Idade media, O Renacemento, A Ilustración

 

Antropoloxía 1º Bacharelato:

 

1º Trimestre: Antropoloxía biolóxica.

 O alumnado deberá entregar e exponer na aula un traballo sobre a lectura de un dos seguintes librros, ou ben proponer un correspondente coa temática :·         Nuestra Especie Marvin Harris. Alianza Editorial

·        

El mono Desnudo de Desmond Morris. Edit Orbis.

·        

El mono obeso. J. Campillo. Ed. Crítica

·        

La cadera de Eva. J. E. Campillo. Edit. Crítica

 

Visionado e debate: En Busca do Lume. J.J. Amaud

Preparación dunha exposición sobre os fondos da biblioteca. Elaboración dun tríptico.

 

2º Trimestre: Antropoloxía cultural

 

O alumnado deberá entregar e exponer na aula un traballo sobre a lectura de un dos seguintes libros, ou ben proponer un correspondente coa temática :

·        

El simio y el aprendiz de sushi.  Frans de Wall edit. Paidós

·        

Vacas, cerdos, guerras y brujas. Marvin Harris. Alianza editorial

·        

Memorias del ártico. James Houston. Alba editorial

·        

Cánibales y reyes. Marvin Harris. Edit. Arial.

·        

Bailando sobre la Tumba. Niguel Barkey. Edit. Anagrama.

 

Visionado e debate: Os dentes do demo. N. Ray.

 

3º trimestre: Antropoloxía filosófica

 

·        

Lectura de escolma de textos.

·        

A Natureza Humana no Cine.

§ 

Visionado e debate: Blade Runner de Ridley Scott.

§ 

Comparación entre IA de Spielberg y EVA.