SOLICITUDE DE DOCUMENTACIÓN

AGOSTO

 DATAS RECOLLIDA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PÁXINA WEB

                                            - 1 a 12  de agosto: DIA 12 DE AGOSTO DE 11.00. A 12.00 (avisar telefónicamente ao número do instituto, se se vai a recoller certificado ese día)

- 13 a 31 de agosto: DIA 31 DE AGOSTO DE 11:00 A 12.00

A súa solicitude será tramitada nun tempo máximo de dúas xornadas lectivas. A documentación deberá ser recollida nas oficinas de administración do centro, en horario de atención ao público (09:00 a 14:00 horas en días lectivos/ 9:00 a 13:00 horas no verán). En ningún caso se enviará documentación por correo electrónico.

NOTA LEGAL

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San Caetano, S, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educación@xunta.es.