Skip to Content

SOLICITUDE DE DOCUMENTACIÓN


  

A súa solicitude será tramitada nun tempo máximo de dúas xornadas lectivas. A documentación deberá ser recollida nas oficinas de administración do centro, en horario de atención ao público (09:00 a 14:00 horas en días lectivos/ 9:00 a 13:00 horas no verán). En ningún caso se enviará documentación por correo electrónico.

NOTA LEGAL: En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmaselle de que os datos persoais facilitados quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia co obxecto de xestionar o presente procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, como responsable do ficheiro, solicitándoo ante a Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San Caetano, S, 15781, Santiago de Compostela, ou mediante o envío dun correo electrónico a sxt.cultura.educación@xunta.es.


  

 webform | by Dr. Radut