Skip to Content

Filosofía

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA

  

Curso 2017-18

Presentación das materias novas ofertadas polo departamento

Psicoloxía (2º Bacharelato)

       A Psicoloxía ocúpase da conduta do individuo humano, pero atendendo á incidencia que nos aspectos observables desa conduta teñen os procesos mentais inobservables, as capacidades e funcións anímicas. Como a conduta pode ser certeira ou falida, seguindo un esquema convencional, dividimos o desenvolvemento da materia en dúas grandes partes dedicadas respectivamente á Psicoloxía descriptiva e experimental (centrada na análise do funcionamento, adquisición e desenvolvemento das capacidades mentais: percepción, memoria, atención, intelixencia, vontade...) e á Psicoloxía clínica ou terapéutica (centrada no estudo e tratamento dos trastornos e disfuncións anímicos). Estas partes estarán precedidas por unha moi breve e panorámica presentación histórica das diversas escolas e as ramas da psicoloxía por elas fundadas.

 

Ética e Filosofía do Dereito (2º de Bacharelato)

       O dereito, entendido como sistema de leis vixentes nun estado, precisa de tres fundamentos que o lexitimen: un fundamento histórico (a forza capaz de impoñelo), un fundamento social (o recoñecemento da súa utilidade) e un fundamento moral (a súa adecuación á natureza humana). A Ética e Filosofía do Dereito non ten máis obxecto que tratar que o carácter problemático de cada un destes fundamentos e da súa articulación: ¿a quen corresponde o mando e dentro de que límites e lexítimo que o exerza? É este problema o que xera, a través do seu desenvolvemento, non só as nocións básicas do dereito (acción, lei, xustiza, liberdade, dignidade, responsabilidade...), senón tamén a súa expresión histórica máis lograda e falida: a Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

 

Antropoloxía (1º de Bacharelato)

       A Antropoloxía busca un coñecemento íntegro e total do ser humano. Un coñecemento que sintetice, baixo unha mesma e única comprensión, a súa dobre dimensión biolóxica e cultural: ¿como explicar a conciliación da inequívoca unidade natural da especie humana coa enorme diversidade cultural dos distintos agrupamentos históricos?

         No proceso de xestación do ser humano (o que se coñece como antropoxénese ou proceso de hominización) a adquisición da linguaxe serve de fronteira para diferenciar dúas grandes etapas: unha fase inicial na que ese proceso está determinado polos mesmos mecanismos naturais que determinan a evolución dos demais seres vivos (e da que se ocupa a Antropoloxía física), e a fase posterior, na que estes mecanismos son paulatinamente substituídos por mecanismos de selección cultural (e da que se ocupa a Antropoloxía cultural).

     Respectando esta división, dedicaremos, sen embargo, unha maior atención á maneira como a Antropoloxía cultural mostra e demostra a racionalidade de comportamentos tan aparentemente irracionais como queimar bruxas, non sacrificar vacas para alimentar á poboación dun dos países máis pobres do mundo ou dilapidar en dous días todos os bens necesarios para a vida e producidos con esforzo e sacrificio ao longo de moitos anos... 

 

Criterios de avaliación e cualificación (2017-2018):

FILOSOFÍA

(1º de bacharelato)

Haberá un exame por avaliación que constará dunha parte práctica e outra teórica.

Na primeira avaliación, a parte práctica consistirá en formalizar unha inferencia, comprobando a súa validez formal mediante o procedemento baseado no uso das táboas de verdade, e facendo para acabar a súa derivación formal (70%). A parte teórica consistirá no correcto desenvolvemento de cuestións temáticas xa elaboradas na clase e extraídas dunha relación pechada (e previamente dada aos alumnos) de preguntas posibles para o exame (30%).

Na segunda e terceira avaliación a parte práctica consistirá nun exercicio de comentario de texto a partir dun fragmento distinto dos traballados na clase (30%), mentres que a parte teórica consistirá no correcto desenvolvemento de cuestións temáticas xa elaboradas na clase e extraídas dunha relación pechada (e previamente dada aos alumnos) de preguntas posibles para o exame (70%).

No caso de que algún alumno teña que recuperar algún destes tres exames, farase unha recuperación ao remate do curso en xuño antes da avaliación final. A media aritmética destes tres exames (ou das respectivas recuperacións) dará a nota final.

Para os alumnos que queden coa materia pendente para setembro, darase unha relación de preguntas teóricas que terán que elaborar durante o verán para entregalas o día do exame de pendentes (50%), quedando este exame reducido á parte práctica: un exercicio de lóxica (25%) e un exercicio vinculado a un comentario de texto (25%).

 

FILOSOFÍA

4º de ESO

Haberá un exame por avaliación que constará dunha parte práctica e outra teórica.

A parte práctica consistirá nun exercicio de comentario de texto a partir dun fragmento distinto dos traballados na clase (30%), mentres que a parte teórica consistirá no correcto desenvolvemento de cuestións temáticas xa elaboradas na clase e extraídas dunha relación pechada (e previamente dada aos alumnos) de preguntas posibles para o exame (70%).

Para os alumnos que queden coa materia pendente para setembro, darase unha relación de preguntas teóricas que terán que elaborar durante o verán para entregalas o día do exame de pendentes (50%), quedando este exame reducido á parte práctica: un exercicio vinculado a un comentario de texto (50%).

  

VALORES ÉTICOS

1º, 2º, 3º e 4º de ESO

A realización dos exercicios sobre os textos (ou outro material documental) traballados na clase dará o 50% da nota de avaliación por trimestre. A maiores poderase facer un exame por trimestre no que cada alumno poderá utilizar todo o seu material de traballo (caderno de notas, apuntamentos, textos utilizados na clase...) e no que se formularán preguntas respecto dos temas tratados en clase (50%). A media aritmética da suma de notas resultantes de cada unha das tres avaliacións dará a nota final de xuño. No caso improbable de que algún alumno quede pendente para setembro, deberá traer contestada unha relación de preguntas o día fixado para a recuperación (50%), facendo a maiores un exercicio de comentario de texto a partir dalgún dos fragmentos utilizados durante o curso (50%).

No caso de que se avalíe a través da elaboración de traballos sobre un tema predeterminado, terase en conta a congruencia da información manexada, a claridade expositiva e o grao de elaboración persoal a que se someta esa información. 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut