Taboleiro, Normas

NORMAS DO ALUMNADO

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DO ALUMNADO.

 

1.     Cómpre chegar puntualmente ás clases (entrada, despois do recreo, volta de aulas específicas…).

2.     Entrarase pola porta do patio que permanecerá aberta ata dez minutos despois de tocar o timbre. O alumnado que chegue tarde, entrará pola porta principal e subirá ás aulas polo vestíbulo, onde o membro do equipo directivo de garda rexistrará a incidencia na folla de rexistro de atraso. A acumulación de tres faltas de puntualidade suporá un apercibimento. O sucesivos atrasos implicarán outros apercibimentos.

3.     Durante o horario lectivo non se pode saír das aulas sen permiso do profesorado, en ningún caso se pode andar de paseo polo corredor. Nos cambios de clase permanecerase dentro da aula esperando a chegada do profesor/a.

4.     As expulsións das aulas implicarán apercibimento escrito inmediato que o propio expulsado deberá trasladar á Aula de Convivencia  onde será atendido polo profesor responsable da aula o que, en función da traxectoria do alumno/a tomará a medida axeitada.

5.     As faltas de asistencias deben xustificarse por escrito ao titor e, nos casos que se poida con xustificantes oficiais. O titor decidirá se a xustificación e válida ou non.

6.     As aulas deberán permanecer fechadas nos recreos e cando o grupo se traslada a unha aula específica (Plástica, Música, Tecnoloxía, EF ...) e ninguén está autorizado en ningún momento a entrar nunha aula que non é a súa. O/A delegado/a do curso será responsable de recordar ao profesorado que a feche para evitar desaparición de material. En todo caso, cada alumno será responsable das súas pertenzas.

7.     Durante os recreos o alumnado só poderá estar:

-       Fóra do recinto, só alumnado de Bacharelato e Ciclos Formativos.

-       Na Biblioteca para servicio de préstamo e lectura.

-       Na Aula de Recursos para estudio e consulta.

-       O resto, no patio.

Baixo ningún concepto se pode permanecer nas aulas, nin nas escaleiras, nin nos corredores.

8.     Compre incidir na limpeza e coidado das instalacións, mobiliario, e o material docente. Os destrozos ou deterioros deberán comunicarse inmediatamente na secretaría. En casos de destrozos intencionados ou que se ponderan evitar, o custo da reposición ou arranxo correrá a cargo do reposable/s do feito, segundo se indica no Artigo 13. Responsabilidade e reparación de danos da Lei 4/2011.

9.     É responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa a xestión axeitada de todos os recursos.: apagar as luces nas dependencias cando non sexa necesario, non abrir as ventás cando este a calefacción. Evitar o despilfarro de material funxible: folios, xiz, pinturas, bolis, rotuladores, etc.

10.  Non se poden traer ao instituto aparellos de uso  persoal como o móbil, MP3, DVDs, ipods… e outros trebellos similares. No caso de que o profesorado descubra este material, será retirado e non se entregará ata que os pais ou titores veñan falar co director ou co xefe de estudios. 

11.  A difusión por calquera medio de imaxes ou informacións que atenten contra o dereito á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe dos demais membros da comunidade educativa está recollida, no Artigo 15 - d), na Lei de convivencia 4/2011 como conducta gravemente prexudiciais para a convivencia. Asemade no apartado j) tamén se indica que sería falta grave a posesión de obxectos, substancias ou productos perigosos para a saúde ou a integración persoal de calquera membro da comunidade educativa.  

12.  A vestimenta ten que ser correcta; enténdese por correcta ningún tipo de roupa que permita ver a roupa interior, pantalóns ou minisaias demasiadas curtas, escotes moi pronunciados, roupa de praia,... calquera que non sexa axeitada para un centro de ensino.

13.  En todas as actividades do centro, ven sexan docentes ou complementarias (excursións), os alumnos deben ter a cabeza e a cara descubertas.

14.  Non se pode comer nin beber nas aulas. O momento axeitado é nos recreos no patio ou na cafetería do centro.

15.  O alumnado do ensino secundario que por algunha indisposición ou revisión médica teña que saír do centro, sempre terá que saír acompañado dalgún dos seus pais e estes terán que asinar un parte de recollida onde quede rexistrada a incidencia e a causa.

16.  Todas estas normas son aplicables a todas as actividades do centro, tanto as desenvolvidas no propio centro como fora en actividades complementarias. Cando a saída precise transporte escolar, o alumnado deberá comportarse de acordo coas normas  dese servizo, atendendo ás persoas responsables (profesorado e conductor/a).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA O ALUMNADO DO CENTRO

 

LISTADO DAS TITORÍAS E HORA CORRESPONDENTE

 

 

 

Apelidos e nome

Día e hora

1

 

Alvarellos Fondo, Emma Prudencia

MARTES 4ª hora

 (11:20 - 12:10)

2

 

Castro González, Cecilio

XOVES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

3

 

Donas Vázquez, Jesús

XOVES 5ª hora

(12:30 - 13:20)

4

 

Edreira Domínguez, Marta

MARTES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

5

 

Fandiño Barreiro, Teresa

MÉRCORES 5ª hora

(12:30 - 13:20)

6

Fernández de la Vega Fernández, Sabela

LUNS 3ª hora

(10:30 - 11:20)

7

 

Fernández Fraga, Francisco

XOVES 2ª hora

(09:20 - 10:10)

8

 

Fernández Liz, Mª Teresa

LUNS 3ª hora

(10:30 - 11:20)

9

 

Ferrández Casteleiro, Dulce

XOVES 5ª hora

(12:30 - 13:20)

10

 

Ferreiro Abelleira, Mª Carmen

MÉRCORES 5ª hora

(12:30 - 13:20)

11

 

Freire Leira, Juan Carlos

LUNS 4ª hora

(11:20 - 12:10)

12

 

García Fernández, Emilio Antonio

VENRES 2ª hora

(09:20 - 10:10)

13

 

García Garabal Mosquera, Andrés

VENRES 4ª hora

(11:20 - 12:10)

14

Gómez Baño, Amara

Sousa Vieira, Rosa María

MÉRCORES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

15

 

Gómez Moar, Mª Luisa

LUNS 3ª hora

(10:30 - 11:20)

16

 

González López, Pablo

MÉRCORES 2ª hora

(09:20 - 10:10)

17

 

Iglesias Pereira, Patricia

MARTES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

18

 

Labora Castro, Mª Elena

VENRES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

19

 

Martínez Leyenda, Patricia

VENRES 2ª hora

(09:20 - 10:10)

20

 

Martínez Rey, Mª José

MÉRCORES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

21

 

Martínez Ríos, Mª Milagros

LUNS 4ª hora

(11:20 - 12:10)

22

(Martínez Rivera, Ana Mª)

Lousa Regueiro, Emilo José

MARTES 4ª hora

(11:20 - 12:10)

23

 

Méndez García, Teresa Elvira

MERCORES 4ª hora

(11:20 - 12:10)

 

24

 

Monroy González, Eduardo

VENRES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

25

 

Morán Fraga, César Carlos

MARTES 2ª hora

(09:20 - 10:10)

26

 

Moreira Fernández, José Antonio

MARTES 2ª hora

(09:20 - 10:10)

27

 

Mosquera Santé, Mª José

MARTES 7ª hora

(16:20 - 17:10)

28

 

Mourelle Mosqueira, Mª Carmen

VENRES 4ª hora

(11:20 - 12:10)

 

29

 

Padín Fernández, Sergio Amado

MÉRCORES 2ª hora

(09:20 - 10:10)

30

 

Patiño Núñez-Romero, Eduardo

XOVES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

31

 

Penas Franqueira, Mª Elena

XOVES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

32

Pérez Barros, Mª Angeles

Vázquez Vilaboa, Juan Manuel

MÉRCORES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

33

 

Rabuñal Corgo, Enrique Manuel

MÉRCORES 5ª hora

(12:30 - 13:20)

34

 

Rama Morales, Francisco Javier

MARTES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

35

 

Rivera Pedredo, Dorinda

XOVES 4ª hora

(11:20 - 12:10)

36

 

Rivera Rozada, Ana Mª

VENRES 8ª hora

(17:10 - 18:00)

37

 

Rodríguez Barrera, Ana Mª

MARTES 4ª hora

(11:20 - 12:10)

38

 

Rodr. Cancio-Donlebun, Mª Regina

VENRES 4ª hora

(11:20 - 12:10)

39

 

Rodríguez Martínez, Tito

XOVES 2ª hora

(09:20 - 10:10)

40

 

Ron Docampo, Fernando

MARTES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

41

 

Santaolalla Losada, Miguel

MARTES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

42

 

Sevilla García, Mª Adela

LUNS 4ª hora

(11:20 - 12:10)

43

 

Sierra Figueroa, Raquel

MÉRCORES 3ª hora

(10:30 - 11:20)

44

 

Torreiro Anta, Begoña

LUNS 2ª hora

(09:20 - 10:10)

45

 

Varela García, Mª de los Ángeles

MÉRCORES 2ª hora

(09:20 - 10:10)

46

 

Vidal Fernández, Mª Carmen

VENRES 2ª hora

(09:20 - 10:10)

47

 

Vigo Lancho, Amparo

VENRES 5ª hora

(12:30 - 13:20)

48

 

Zincke Vázquez, Mª Teresa

MÉRCORES 3ª hora

(11:20 - 12:10)

 

 

Distribuir contido