Lingua castelá/Lingua galega

ÁMBITO DE COMUNICACIÓN

LINGUA GALEGA E LINGUA CASTELÁ

1ª AVALIACIÓN

SECUENCIA DE CONTIDOS EN LINGUA GALEGA.

-Ortografía: regras de acentuación. O til diacrítico. Exercicios de ortografía (B e V, H ou 0, C ou CC, N ou Ñ...).

- Lingua e sociedade: o galego, lingua románica.

- Textos expositivos e argumentativos.

- Os xéneros literarios.

SECUENCIA DE CONTIDOS EN LINGUA CASTELÁ.

- La comunicación y los textos.

- Las lenguas del mundo. El bilingüismo y la diglosia.

- Organización de la lengua. El nivel fónico y morfológico.

- Representación de los sonidos (I, B, K, Z, RR, G, J).

2ª AVALIACIÓN

 

UNIDADE 2

SECUENCIA DE CONTIDOS EN LINGUA GALEGA

- Bloque de comunicación oral: a comunicación televisiva e radiofónica.

- Bloque de comunicación escrita. Os principais medios de comunicación. Os medios de comunicación escrita.

- Revisión de aspectos básicos de ortografía e puntuación. As clases de palabras.

- Bloque de lingua e sociedade: funcións sociais das linguas.

- Bloque de educación literaria. Traballamos con textos literarios de diferentes xéneros.

SECUENCIA DE CONTIDOS EN LINGUA CASTELÁ.

- Bloque de comunicación oral: la entrevista.

- Bloque de comunicación escrita: los géneros periodísticos.

- Bloque de conocimiento de la lengua: revisión de las principales clases de palabras.

- Bloque de lengua y sociedad: el plurilingüismo en España.

- Bloque de educación literaria. La columna periodística:definición y características.

 

UNIDADE 3

A literatura medieval en lingua galega e en lingua castelá.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribuir contido