Matemáticas

CURSO 2016/17

BLOQUE 1: NÚMEROS E ÁLXEBRA

 • Números racionales (clasificación de números, fracción xeratriz, operacións e problemas)
 • Potencias (definición, operacións, notación científica)
 • Radicais (definición e operacións)

 Exercicios complementarios: Operacións e problemaspotencias e notación científicaradicais

 • Operacións con monomios e polinomios (suma, resta, multiplicación, división e operacións combinadas)
 • Igualdades notables (desenrolalas e escribir un polinomio como algunha delas)

Exercicios complementarios: polinomiosmáis de polinomios e outro exemplo

 • Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao(completas e incompletas)
 • Resolución de sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas (métodos de igualción, substitución, reducción e gráfico)
 • Problemas de ecuacións e sistemas

Exercicios complementarios: as racionais e irracionais nonsistemas2º grado

 

BLOQUE 2: XEOMETRÍA

 

 • Xeometría no plano: perímetros e áreas de polígonos, lonxitude e área de figuras circulares
 • Xeometría no espazo: áreas e volúmenes
 • Teorema de Thales (aplicación á resolución de problemas)

NOTA INFORMATIVA:

Os contidos aquí expostos correspóndense ao curso 2015/16 e non se axustan o temario de este novo curso.

O material que aquí se atopa serve de apoio e complemento, próximamente será substituido polo novo material

MATEMÁTICAS 3º E

Profesora: Mª Teresa Núñez Quiroga

 

Correo electrónico: mteresanunezqui@gmail.com

 • Titoría presencial: VENRES 9:30 a 10:15
 • Titoría ORIENTACIÓNMARTES 12:45 a 13:30

 

NOTAS EXAME PREVIO 1ª AVALIACIÓN 

   

INFORMACIÓN XERAL

 

 

 

CONTIDOS DE MATEMÁTICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • TEMA 4: ECUACIÓNS DE PRIMEIRO GRAO
  • REFORZO TEMA 4

 

 

 •  TEMA 5: ECUACIÓNS DE SEGUNDO GRAO
  • REFORZO TEMA 5

 

 

 •  TEMA 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS
  • REFORZO TEMA 6

 

 

 •  TEMA 7: FUNCIÓNS
  • FUNCIÓN LINEAL E FUNCIÓN AFÍN
   • REFORZO FUNCIÓN LINEAL E FUNCIÓN AFÍN
  • FUNCIÓN CUADRÁTICA
   • REFORZO FUNCIÓN CUADRÁTICA

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido