Skip to Content

bloque-estilos

Matemáticas

Repaso de divisibilidad

Programa de matemáticas 3ºESA (2017/2018)

BLOQUE 1: NÚMEROS E ÁLXEBRA

 

1.1 Números racionais: Operacións combinadas. Potencias e notación científica.

1.2 Polinomios: valor numérico, operacións (+, - , . , :).

1.3 Ecuacións de segundo grao cunha incógnita (resolución e problemas).

1.4 Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas (resolución e problemas).

 

BLOQUE 2: XEOMETRÍA

 

2.1 Teorema de Pitágoras.

2.2 Xeometría no plano: perímetros e área de figuras planas.

2.3 Xeometría do espazo.

 

 BLOQUE 3: FUNCIÓNS

 

3.1 Concepto de función.

3.2 Estudo gráfico de funcións: continuidade, crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, puntos de corte cos eixes.

3.3 Funcións lineais e afíns.

3.4 Funcións cuadráticas.

 

BLOQUE 4: ESTATÍSTICA

 

4.1 A estatística. Fases e tarefas dun estudo estatístico.

4.2 Poboación e mostra.

4.3 Variables estatísticas. Frecuencias absolutas e relativas. Representacións gráficas.

4.4 Parámetros estatísticos.

 

 A continuación achéganse arquivos que se corresponden co material empregado durante a docencia da materia.

Correo de contacto para o curso 2017/2018

Profesora do grupo: Beatriz Paderne Cebey

Correo de contacto: matesalbeiros@gmail.com

CURSO 2016/17

BLOQUE 1: NÚMEROS E ÁLXEBRA

 • Números racionales (clasificación de números, fracción xeratriz, operacións e problemas)
 • Potencias (definición, operacións, notación científica)
 • Radicais (definición e operacións)

 Exercicios complementarios: Operacións e problemaspotencias e notación científicaradicais

 • Operacións con monomios e polinomios (suma, resta, multiplicación, división e operacións combinadas)
 • Igualdades notables (desenrolalas e escribir un polinomio como algunha delas)

Exercicios complementarios: polinomiosmáis de polinomios e outro exemplo

 • Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao(completas e incompletas)
 • Resolución de sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas (métodos de igualción, substitución, reducción e gráfico)
 • Problemas de ecuacións e sistemas

Exercicios complementarios: as racionais e irracionais nonsistemas2º grado

 

BLOQUE 2: XEOMETRÍA

 

 • Xeometría no plano: perímetros e áreas de polígonos, lonxitude e área de figuras circulares
 • Xeometría no espazo: áreas e volúmenes
 • Teorema de Thales (aplicación á resolución de problemas)

MATEMÁTICAS 3º E

Profesora: Mª Teresa Núñez Quiroga

 

Correo electrónico: mteresanunezqui@gmail.com

 • Titoría presencial: VENRES 9:30 a 10:15
 • Titoría ORIENTACIÓNMARTES 12:45 a 13:30

 

NOTAS EXAME PREVIO 1ª AVALIACIÓN 

   

INFORMACIÓN XERAL

 

 

 

CONTIDOS DE MATEMÁTICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • TEMA 4: ECUACIÓNS DE PRIMEIRO GRAO
  • REFORZO TEMA 4

 

 

 •  TEMA 5: ECUACIÓNS DE SEGUNDO GRAO
  • REFORZO TEMA 5

 

 

 •  TEMA 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS
  • REFORZO TEMA 6

 

 

 •  TEMA 7: FUNCIÓNS
  • FUNCIÓN LINEAL E FUNCIÓN AFÍN
   • REFORZO FUNCIÓN LINEAL E FUNCIÓN AFÍN
  • FUNCIÓN CUADRÁTICA
   • REFORZO FUNCIÓN CUADRÁTICA

 

 

 

 

 

 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut