Matemáticas

CURSO 2016/17

Profesora: Conchi Piñeiro

Correo electrónico: matematicas.esa@gmail.com

         BLOQUE 1:NÚMEROS E ÁLXEBRA

  • Números racionais e irracionais: clasificación e representación na recta real. Intervalos
  • Potencias e radicais: definición e operacións
  • Cálculo de porcentaxes. Xuro simple e composto

 

Exercicios complementarios: Ejemplo 1,ejemplo 2,ejemplo 3potenciasradicalesmáis potencias

  • Polinomios (Operacións e factorización)
  • Fraccións alxébricas (simplificación e operacións)

Exercicios complementarios:Ejemplo 1Ejemplo 2

Exercicios para entrar en materia: monomiospolinomios 3º eso,

 

  • Ecuacións de primeiro e segundo grado, ecuacións factorizadas
  • Sistemas de ecuacións
  • Problemas

 

Exercicios complementarios: Exemplo 1(as inecuacións non), exemplo 2

 

Distribuir contido