Matemáticas

Correo de contacto para o curso 2017/2018

Profesora do grupo: Beatriz Paderne Cebey

Correo de contacto: matesalbeiros@gmail.com

CURSO 2016/17

Profesora: Conchi Piñeiro

Correo electrónico: matematicas.esa@gmail.com

         BLOQUE 1:NÚMEROS E ÁLXEBRA

 • Números racionais e irracionais: clasificación e representación na recta real. Intervalos
 • Potencias e radicais: definición e operacións
 • Cálculo de porcentaxes. Xuro simple e composto

 

Exercicios complementarios: Ejemplo 1,ejemplo 2,ejemplo 3potenciasradicalesmáis potencias

 • Polinomios (Operacións e factorización)
 • Fraccións alxébricas (simplificación e operacións)

Exercicios complementarios:Ejemplo 1Ejemplo 2

Exercicios para entrar en materia: monomiospolinomios 3º eso,

 

 • Ecuacións de primeiro e segundo grado, ecuacións factorizadas
 • Sistemas de ecuacións
 • Problemas

 

Exercicios complementarios: Exemplo 1(as inecuacións non), exemplo 2

 

BLOQUE 2:XEOMETRÍA

 

 • Áreas e volumes dos corpos xeométricos
 • Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e en radiáns
 • Razóns trigonométricas: relacións entre elas e relacións métricas nos triángulos

 Ejercicios: trigonometría(hasta el 13 sin el 6 y el 7), más(el 7 no), Áreas y volúmenes, más y más 

 

Distribuir contido