Skip to Content

bloque-estilos

Matemáticas

Programa de matemáticas 4ºESA (curso 2017/2018)

BLOQUE 1: NÚMEROS E ÁLXEBRA

1.1 O conxunto dos números reais.

1.2 Intervalos e semirrectas.

1.3 Potencias e radicais.

1.4 Porcentaxes.

1.5 Polinomios. Operacións. Fraccións alxébricas

1.6 Resolución de ecuacións sinxelas de grao superior a dous e sistemas de ecuacións.

 

BLOQUE 2: XEOMETRÍA

 

2.1 Áreas e volumes de corpos xeométricos

2.2 Ángulos, razóns trigonométricas e aplicacións.

 

BLOQUE 3: FUNCIÓNS

 

3.1 Funcións e elementos característicos importantes.

3.2 Funcións elementais e usos na nosa vida cotiá.

 

BLOQUE 4: ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

 

4.1 Estatística: estudo estatístico, táboas de frecuencias, gráficos e parámetros estatísticos.

4.2 Probabilidade : experimentos aleatorios, probabilidade e frecuencia, lei de Laplace e sucesos compostos (diagramas de árbore).

Correo de contacto para o curso 2017/2018

Profesora do grupo: Beatriz Paderne Cebey

Correo de contacto: matesalbeiros@gmail.com

CURSO 2016/17

Profesora: Conchi Piñeiro

Correo electrónico: matematicas.esa@gmail.com

         BLOQUE 1:NÚMEROS E ÁLXEBRA

 • Números racionais e irracionais: clasificación e representación na recta real. Intervalos
 • Potencias e radicais: definición e operacións
 • Cálculo de porcentaxes. Xuro simple e composto

 

Exercicios complementarios: Ejemplo 1,ejemplo 2,ejemplo 3potenciasradicalesmáis potencias

 • Polinomios (Operacións e factorización)
 • Fraccións alxébricas (simplificación e operacións)

Exercicios complementarios:Ejemplo 1Ejemplo 2

Exercicios para entrar en materia: monomiospolinomios 3º eso,

 

 • Ecuacións de primeiro e segundo grado, ecuacións factorizadas
 • Sistemas de ecuacións
 • Problemas

 

Exercicios complementarios: Exemplo 1(as inecuacións non), exemplo 2

 

BLOQUE 2:XEOMETRÍA

 

 • Áreas e volumes dos corpos xeométricos
 • Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e en radiáns
 • Razóns trigonométricas: relacións entre elas e relacións métricas nos triángulos

 Ejercicios: trigonometría(hasta el 13 sin el 6 y el 7), más(el 7 no), Áreas y volúmenes, más y más 

 

Distribuir contido


by Dr. Radut