Matemáticas

Correo de contacto para o curso 2017/2018

Profesora do grupo: Beatriz Paderne Cebey

Correo de contacto: matesalbeiros@gmail.com

CURSO 2016/17

Profesora: Conchi Piñeiro

Correo electrónico: matematicas.esa@gmail.com

         BLOQUE 1:NÚMEROS E ÁLXEBRA

 • Números racionais e irracionais: clasificación e representación na recta real. Intervalos
 • Potencias e radicais: definición e operacións
 • Cálculo de porcentaxes. Xuro simple e composto

 

Exercicios complementarios: Ejemplo 1,ejemplo 2,ejemplo 3potencias, radicales, máis potencias

 • Polinomios (Operacións e factorización)
 • Fraccións alxébricas (simplificación e operacións)

Exercicios complementarios:Ejemplo 1Ejemplo 2

Exercicios para entrar en materia: monomios, polinomios 3º eso,

 

 • Ecuacións de primeiro e segundo grado, ecuacións factorizadas
 • Sistemas de ecuacións
 • Problemas

 

Exercicios complementarios: Exemplo 1(as inecuacións non), exemplo 2

 

BLOQUE 2:XEOMETRÍA

 

 • Áreas e volumes dos corpos xeométricos
 • Medidas de ángulos no sistema sesaxesimal e en radiáns
 • Razóns trigonométricas: relacións entre elas e relacións métricas nos triángulos

 

 Ejercicios: trigonometría(hasta el 13 sin el 6 y el 7), más(el 7 no), Áreas y volúmenesmás y más 

 

 BLOQUE 3:FUNCIÓNS

 

 

 • Identificar as principais características das función
 • Identificar e representar funcións básicas: lineal, cuadrática, de proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica
 • Interpretar situacións reais que responden a funcións sinxelas

 

rectas y parábolas, teoría y ejercicios(aquí hay cosas que no vimos como la concavidad, convexidad, funciones a trozos o mirar analíticamente si una función es par o impar), más graficas(aquí ocurre lo mismo), problemas, aqui hay algunos complicados pero otros son muy interesantes, aquí va representación,

 

 

 

 

 

4º D MATEMÁTICAS

Profesora: Mª Teresa Núñez Quiroga

 

Correo electrónico: mteresanunezqui@gmail.com

 • Titoría presencial: LUNS 16:45 a 17:30
 • Titoría ORIENTACIÓNMARTES 12:45 a 13:30

 

 

 

NOTAS 1º EXAME PREVIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN XERAL

 

 

 

CONTIDOS DE MATEMÁTICAS

 

 PÁXINA WEB DE XERADOR DE EXERCICIOS 

 

REPASO DE CURSOS ANTERIORES:

  

 

CONTIDOS DE MATEMÁTICAS 4º D

 

 •  TEMA 1: POTENCIAS
  • REFORZO

 

 •  TEMA 2 : RADICÁIS
  • REFORZO
Distribuir contido