Skip to Content

bloque-estilos

Matemáticas

Programa de matemáticas 3ºESA (2017/2018)

BLOQUE 1: NÚMEROS E ÁLXEBRA

 

1.1 Números racionais: Operacións combinadas. Potencias e notación científica.

1.2 Polinomios: valor numérico, operacións (+, - , . , :).

1.3 Ecuacións de segundo grao cunha incógnita (resolución e problemas).

1.4 Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas (resolución e problemas).

 

BLOQUE 2: XEOMETRÍA

 

2.1 Teorema de Pitágoras.

2.2 Xeometría no plano: perímetros e área de figuras planas.

2.3 Xeometría do espazo.

 

 BLOQUE 3: FUNCIÓNS

 

3.1 Concepto de función.

3.2 Estudo gráfico de funcións: continuidade, crecemento e decrecemento, máximos e mínimos, puntos de corte cos eixes.

3.3 Funcións lineais e afíns.

3.4 Funcións cuadráticas.

 

BLOQUE 4: ESTATÍSTICA

 

4.1 A estatística. Fases e tarefas dun estudo estatístico.

4.2 Poboación e mostra.

4.3 Variables estatísticas. Frecuencias absolutas e relativas. Representacións gráficas.

4.4 Parámetros estatísticos.

 

MATEMÁTICAS 3º C PRESENCIAL (TARDE)

Profesora: Mª Teresa Núñez Quiroga

Correo electrónico: mteresanunezqui@gmail.com

 

 

 

 

CONTIDOS DE MATEMÁTICAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • TEMA 4: ECUACIÓNS DE PRIMEIRO GRAO
  • REFORZO TEMA 4

 

 

 •  TEMA 5: ECUACIÓNS DE SEGUNDO GRAO
  • REFORZO TEMA 5

 

 

 •  TEMA 6: SISTEMAS DE ECUACIÓNS LINEAIS
  • REFORZO TEMA 6

 

 

 •  TEMA 7: FUNCIÓNS
  • FUNCIÓN LINEAL E FUNCIÓN AFÍN
   • REFORZO FUNCIÓN LINEAL E FUNCIÓN AFÍN
  • FUNCIÓN CUADRÁTICA
   • REFORZO FUNCIÓN CUADRÁTICA

 

Distribuir contido


by Dr. Radut