Matemáticas apl. ás CCSS I

2ª Avaliación Matemáticas Aplicadas ás CCSS I

A materia correspondente á 2º Avaliación de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais I é a seguinte:

- Unidade 3Funcións

Unidade 4. Límites e continuidade.

Unidade 5. Derivadas

Temas da 1ª Avaliación

Nos seguintes enlaces podedes descargar os temas correspondentes á 1ª Avaliación

 

Tema1- Números reais 

 

Tema 2 Álxebra 

Información 2016-17 Matemáticas Aplicadas I

 

A materia de Matemáticas Aplicadas I é unha das materias troncais do Bacharelato de Humanidades.

O alumno debe partir duns coñecementos previos recollidos no Anexo I

A materia distribuirase en 3 avaliacións e cada unha delas en 3 unidades, a distribución ven reflectida no Anexo II

A Metodoloxía está baseada na asistencia a titorías lectivas presenciais nas que se facilitará o estudo dos contidos fundamentais programados para cada unha das unidades e marcará as directrices a seguir para a consecución dos obxectivos propostos, e titorías de orientación, de carácter individual ou personalizado, nas que se resolverán as dificultades que lle xurdan ao alumno durante o seu estudo e reforzará determinados contidos que non estean suficientemente adquiridos. 

 

Durante este curso o libro que imos empregar é “Matemáticas Aplicadas I. 1º de Bachillerato” de “Textos Marea Verde” , a materia correspondente á primeira unidade pódese descargar no seguintes enlaces:

Tema 1: Números reais VC(versión reducicompleta 39 páx) ou Tema 1: Números reais VF(versión reducida 19 páx), ao longo do curso se facilitarán os enlaces para cada unha das unidades a través do correo electrónico.

O correo electrónico matematicas.bac@gmail.com é unha ferramenta importante para o contacto entre o alumno e o profesor, no que, entre outras cousas se lles facilitará ao alumno material para poder traballar na casa, exercicios resoltos, propostas de exames, ...

Para empregar o correo electrónico, o alumno deberá enviar un correo a dirección matematicas.bac@gmail.com, indicando:

- Apelidos e nome

- DNI

- Teléfono de contacto

- Materias do departamento nas que está matriculado

- Se estivo matriculado o curso anterior 

- Outras observacións

 

 

- Anexo I

- Anexo II

Distribuir contido