Skip to Content

bloque-estilos

CURSO 2016/17

Versión para impresoraVersión para impresora

BLOQUE 1: NÚMEROS E ÁLXEBRA

 • Números racionales (clasificación de números, fracción xeratriz, operacións e problemas)
 • Potencias (definición, operacións, notación científica)
 • Radicais (definición e operacións)

 Exercicios complementarios: Operacións e problemaspotencias e notación científicaradicais

 • Operacións con monomios e polinomios (suma, resta, multiplicación, división e operacións combinadas)
 • Igualdades notables (desenrolalas e escribir un polinomio como algunha delas)

Exercicios complementarios: polinomiosmáis de polinomios e outro exemplo

 • Resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao(completas e incompletas)
 • Resolución de sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas (métodos de igualción, substitución, reducción e gráfico)
 • Problemas de ecuacións e sistemas

Exercicios complementarios: as racionais e irracionais nonsistemas2º grado

 

BLOQUE 2: XEOMETRÍA

 

 • Xeometría no plano: perímetros e áreas de polígonos, lonxitude e área de figuras circulares
 • Xeometría no espazo: áreas e volúmenes
 • Teorema de Thales (aplicación á resolución de problemas)


page | by Dr. Radut