Probas Libres para a obtención do Graduado en ESO

DESCARGA DO DOG (pdf)

DOCUMENTACIÓN PARA A MATRÍCULA

PRAZOS DE MATRÍCULA:

 Para a Convocatoria de xuño: matrícula do 13 ao 24 de marzo

Exame: Venres, 2 de xuño  

 Para a Convocatoria de setembro: matrícula do 3 ao 10 de xullo

 

Exame: Xoves, 7 de setembro  

As persoas matriculadas para a primeira convocatoria, se non superan a totalidade dos ámbitos da proba, consideraranse matriculadas para a segunda convocatoria sen que teñan que presentar nova documentación.

Horario da proba:

8.30-9.00: Chamamento dos aspirantes. Deben presentar DNI, NIE, Pasaporte ou Carnet de conducir.

9.30-12.00: Ámbito Científico-Tecnolóxico

12.15-13.15: Ámbito Social

 

16.00-19.00: Ámbito de Comunicación

DESCARGA DA SOLICITUDE

 Convocatoria de xuño:

-Publicación das listas provisionais de admitidos: 20 de abril.

Prazo de reclamación: 3 días hábiles (21, 24 e 25 de abril).

-Listaxes definitivas: 26 abril.

 

-O 15 de xuño, faranse públicas as cualificacións provisionais. 

Haberá 5 días hábiles para reclamar.

-Listaxes coas cualificacións definitivas o 23 de xuño.

 

As lstaxes publicaranse nesta web e no EPAPU Albeiros.

   

 

DESCARGA DE PROBAS DE CONVOCATORIAS ANTERIORES

 

REQUISITOS PARA PODER PARTICIPAR NAS PROBAS:

1. Ter cumpridos os dezaoito anos o día anterior á data de realización da proba.

2. Non estaren en posesión do título de graduado en educación secundaria.

3. Non estaren nin teren estado matriculados no curso 2016/17 nas ensinanzas de educación secundaria ordinaria nin nas de formación profesional básica.

4. O alumnado matriculado durante o curso 2016/17 na educación secundaria para persoas adultas poderá inscribirse nas probas se previamente cumpre as seguintes condicións:

        4.1. Para acudir á primeira convocatoria, o alumnado ten que solicitar a baixa nas ensinanzas do segundo cuadrimestre. Así mesmo, as persoas con ámbitos do primeiro cuadrimestre sen superar deberán renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

        4.2. Para inscribirse na segunda convocatoria, o alumnado con ámbitos suspensos no segundo cuadrimestre ten que renunciar á avaliación extraordinaria deses ámbitos.

O incumprimento dalgún destes requisitos suporá a anulación da inscrición na convocatoria das probas e dos posibles resultados académicos obtidos nelas.