PROBAS EXTRAORDINARIAS DE GRUPOS NON-TERMINAIS - SETEMBRO 2021

 

 

 

PROBAS DE PROMOCIÓN

(Cursos non terminais de nivel)

As probas non-terminais de inglés terán lugar nunha única quenda no mes de setembro.

IMPORTANTE: as probas orais (speaking) terán lugar o día 1 de setembro no horario establecido para cada nivel e en chamamento feito por cada profesor/titor. As probas escritas (reading, writing, listening) para todos os niveis (A1, B2.1 e C1.1) terán lugar o día 2 de setembro.

Consulte nas seguintes ligazóns a súa aula e quenda para o exame escrito de cada nivel.

Nivel básico A1

Nivel intermedio B2.1

Nivel avanzado C1.1

 

Lembre o Protocolo de desenvolvemento das probas onde se recollen as medidas do protocolo COVID-19.