Organización do curso 2019/20

       CAMBIOS DE GRUPO: Primeira quenda (grupos anuais): día 18 de outubro. Ler toda a información aquí.

       ALUMNADO DE CURSOS INTEGRADOS. Ler información para Portugués Integrado aquí

       REASIGNACIÓN DE NIVEL:
Ao longo do mes de outubro, as escolas poderán realizar modificacións na adscrición inicial do alumnado de novo acceso que precise unha nova valoración do seu nivel de dominio do idioma, co obxecto de asignarlle praza nun nivel distinto. A dita reasignación realizarase por proposta xustificada do/a profesor/a do grupo, ratificada polo departamento. Para estes efectos, os departamentos determinarán o nivel que lle corresponde a través dunha proba de clasificación.
Igualmente, o antigo alumnado que non estivera matriculado no curso anterior (2018-19) e non renunciara ou lle fose anulada a matrícula poderá ser adscrito a calquera dos cursos inferiores ao nivel que xa ten superado. A matrícula deste alumnado terá a consideración de matrícula de actualización
En ambos os casos, a nova adscrición estará suxeita á dispoñibilidade de prazas e non suporá a expedición do certificado do curso de procedencia do alumnado nin dos niveis que xa teña superados. O/A alumno/a deberá aceptar a reasignación de curso, asinando o documento da proposta (anexo VI da Circular de matrícula). Esta circunstancia non terá efectos académicos e farase constar no expediente do/a alumno/a.