INFORMACIÓN XERAL CURSO 2019-2020

     O departamento de inglés ofrece a modalidade de inglés a distancia a través do método That’s English. Esta modalidade de ensinanza a distancia se aplica aos niveis A2, B1 e B2 das ensinanzas de idiomas de réxime especial.

As ensinanzas do programa organízanse en 12 módulos segundo o seguinte esquema:

 NIVEL A2                Os módulos 1 e 2 equivalen a A2.1.

                                    Os módulos 3 e 4 equivalen a A2.2.

 NIVEL B1                 Excepcionalmente iste ano serán catro módulos, dos que se seleccionarán certas unidades.

Módulos 5, 6, 7 e 8  equivalen a B1.                  

NIVEL B2                 Os módulos 9 e 10 equivalen a B2.1.

Os módulos 11 e 12 equivalen a B2.2.

 As probas dos módulos 4, 8 e 12 son as probas terminais de certificación de nivel A2, B1 e B2 respectivamente. Son probas unificadas para todo o alumnado que cursa ensinanzas de idiomas de réxime especial, independentemente da modalidade cursada.

 O alumnado recibirá un paquete de material cun libro de texto, caderno de traballo, CDs cos exercicios de escoita e DVDs dos programas. tamén terán un código de acceso a plataforma do That’s English onde se atopa todo o contido do método. No nivel A2 haberá ademáis un libro de vocabulario e gramática. Tamén se poderá asistir a unha sesión presencial de titoría semanal de 90 minutos para a práctica da expresión oral,  resolución de dúbidas, anticipación das dificultades que poidan xurdir para axudar ao alumnado a superalas.

 Os exames para os módulos 1, 3, 5-6, 7, 9 e 11 realizaránse do 27 de xaneiro ó 7 de febreiro, os dos módulos 2,  e 10 serán nas duas últimas semanas de maio. Na primeira semana de maio realizaranse recuperacións e exames dos o módulos 1, 3, 5-6, 7, 9 e 11. De igual xeito, haberá unha convocatoria extraordinaria no mes de setembro na que se realizarán exames correspondentes a todos os módulos. As probas de certificación a realizar para os módulos 4, 8 e 12  se realizarán no mes de xuño en convocatoria ordinaria, e no mes de setembro, en convocatoria extraordinaria.

 O alumnado en posesión do título de Bacharel e que cursara inglés como primeira lingua estranxeira, poderá acceder directamente a B1. Tamén existe a posibilidade de realizar unha proba de clasificación, Proba VIA, que permitirá acceder a calquera dos seis cursos, dependendo do nivel mostrado na citada proba. Hai unha eProba VIA en liña que o alumno fará no ordenador e virá a escola para facer unha entrevista oral de 10 minutos.

A matricula está aberta ata o 30 de outubro e os interesados poden facer a Proba VIA en liña ata o dia anterior.

O alumnado matriculado no programa That’s English poderá matricularse na modalidade presencial o curso seguinte se así o desexa e se houbera prazas dispoñibles.