MATRÍCULA CURSO 2020/21

Alumnado matriculado no curso 2019/20

Circunstancias      

Prazo

Onde matricularse

Procedemento de matrícula

Alumnado dos cursos de promoción con apto en xuño.

Alumnado que renunciou á matrícula no curso 19/20.

Alumnado que renunciou á promoción

Do 1 ao 22 de setembro

 

 

En CentrosNet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Achegar o pdf que xera a aplicación ao facer a matrícula.
 • Facer o pagamento das taxas (+información).Vídeo titorial.

 • En caso de fraccionar o pago, hai que achegar o documento para o pago do 2º prazo cuberto e asinado, xunto co certificado da conta bancaria.

 • Achegar a documentación escaneada ao seguinte enderezo electrónico: secretaria@eoilugo.gal ou ben presencialmente na EOI de Lugo.

 • En caso de discapacidade, deberá achegar a documentación acreditativa e, se solicita adaptación, cubrir o anexo V.

 • Achegar o anexo VIII asinado

 • No caso do alumnado menor de idade, achegar o  anexo  VII asinado.

Alumnado dos cursos de certificación apto na convocatoria ordinaria

Do 22 ao 30 de setembro

Alumnado da convocatoria extraordinaria de certificación

Do 9 ao 16 de outubro

     Para máis información, prema aquí.
     

 Alumnado novo e alumnado procedente de:

Ensino libre

Probas de clasificación

Acceso directo por titulación

Traslado de expediente doutra EOI

Antigo alumnado non matriculado no curso 2019/20

Prazo de preinscrición

Onde preinscribirse

 Observacións

Prazo de

matrícula

 Como matricularse

Do 1 ao 19 de outubro

www.eoidigital.com

/preinsxunta

Só se poderá facer unha preinscrición por idioma, nun máximo de dous idiomas.

O sorteo do número de corte para a asignación de prazas farase o 20 de outubro, e o día 21 de outubro o alumnado que fixo preinscrición poderá ver na aplicación web se foi admitido. De ser así, deberá formalizar a matrícula nos prazo establecido. 

Horarios 2020-21

Procedemento de preinscrición

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 21 ao 30 de outubro

 • Achegar o PDF que xera a aplicación unha vez que foi admitido.

 • Pagar as taxas en liña ou recollendo o impreso de pagamento na EOI (+información). Vídeo titorial

 • Achegar unha copia do DNI ou NIE e o anexo VIII asinado.

 • Para o alumnado menor de 16 anos a 31 de decembro, achegar un certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na ESO no curso escolar 2019-2020, expedido polo centro onde estea matriculado segundo este modelo (anexo IV).

 • No caso do alumnado menor de idade, achegar o anexo VII asinado.

 • No caso de discapacidade, deberá achegar a documentación acreditativa e, se solicita adaptación, cubrir o anexo V.

 

 

 

 

                

 
Para máis información, prema aquí.

 

*A información proporcionada é un resumo da Circular 3/2020 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a preinscrición, admisión, matrícula e organización académica nas escolas oficiais de idiomas de Galicia no curso 2020-2021. 

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar