Requisitos

a) Para acceder ás ensinanzas de idiomas de réxime especial será requisito ter dezaseis anos feitos no ano en que se comecen os estudos.

b) Poderán acceder, así mesmo, aquelas persoas que teñan feitos catorce anos, ou que os fagan antes do 31 de decembro do ano en que se formaliza a matrícula, para seguir as ensinanzas dun idioma distinto do cursado na educación secundaria obrigatoria como primeira lingua estranxeira.

Proxectos

Erasmus

2018-19: FalArte

2017-18: Alimentación e saúde

2016-17: Viaxar