ADAPTACIÓN DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DOS NIVEIS A1, B1.1, B2.1 E C1.1

PREMA no idioma correspondente para consultar as adaptacións das programacións didácticas para os cursos A1, B1.1, B2.1 e C1.1. en cumprimento das Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

ALEMÁN

FRANCÉS

INGLÉS

ITALIANO