Matrícula libre 2019-2020

Consonte á Disposición Adicional Terceira do Real Decreto 463/2020, suspéndense os termos e interrómpense os prazos para a tramitación dos expedientes administrativos. O cómputo dos prazos reanudarase no momento en que perda vixencia o Real Decreto ou as súas posíbeis prórrogas.