Información sobre a matrícula libre

matri_libre

A matrícula en modalidade libre está dirixida ao alumnado que só quere presentarse ás probas para certificar a súa competencia nas linguas que ofrece a EOI de Santiago de Compostela.

Consulte tamén a información sobre as características das probas de certificación e as datas dos exames

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:

Idiomas e niveis que se ofrecen na modalidade libre

As certificacións do Marco europeo común de referencia para as linguas que ofrece o noso centro son:

Niveis Idiomas
Básico - A2 Alemán Español Francés Galego Inglés Italiano Portugués
Intermedio - B1 Alemán Español Francés Galego Inglés Italiano Portugués
Avanzado - B2 Alemán Español Francés Galego Inglés Italiano Portugués
C1 Alemán    Francés Galego Inglés   Portugués 

A EOI de Santiago de Compostela ofrece todas estas certificacións na sede de Vite; non hai probas en modalidade libre na sección de Sar, e o resto das seccións ofrecen só algunhas destas certificacións. Deberase acceder á aplicación de matrícula para consultar as posibilidades dispoñibles.

Prema aquí para ver a oferta educativa completa da EOI de Santiago.

Consideracións previas á matrícula en modalidade libre

Se vostede está considerando matricularse para facer as probas de certificación deberá ter en conta o seguinte:

 • as restriccións de idade para a matrícula libre son as mesmas que para os estudos oficiais: é preciso ter 16 anos (cumpridos no ano natural de celebración das probas) para concorrer a probas; o alumnado de 14 e 15 anos só poderá concorrer ás probas de idiomas diferentes á súa 1ª lingua estranxeira na ESO
 • non é posible obter o certificado dun nivel equivalente a outro xa cursado no anterior plan de estudos de EOI
 • non é necesario superar o exame de certificación dun nivel inferior para poder presentarse a un superior (excepto para o nivel C1)
 • non poderá estar matriculado nun curso equivalente do mesmo idioma no mesmo ano académico, pero si nos anteriores ou posteriores (excepto para o nivel C1)
 • non hai límite de convocatorias en modalidade libre
 • a diferenza da oficial, a modalidade libre só permite un único exame en xuño

Procedemento de matrícula na modalidade libre

O procedemento para para matricularse nas probas de certificación en modalidade libre é como segue:

 1. Acceder a esta ligazón e matricularse nas probas de certificación dos idiomas e niveis que lle interesen.
 2. Pagar as taxas (consulte aquí como proceder ao pago das taxas; é posible que a aplicación de matrícula lle ofreza automáticamente vías para efectuar o pago).
 3. Formalizar a súa matrícula presentando a documentación dentro do prazo establecido na secretaría do centro ou nas seccións respectivas (Noia, Ordes, e Ribeira; o alumnado de Negreira e Sar debe formalizar a súa matícula en Vite) (consulte aquí o horario de atención da secretaría en Vite). 

Documentación que se debe presentar para formalizar a matrícula en modalidade libre

Para formalizar a súa matrícula todo o alumnado deberá presentar no prazo indicado:

 • resgardo de matrícula libre que emite a aplicación en-liña (emite 2 copias automaticamente)
 • comprobante bancario ou en-liña do pago das taxas
 • menores de 16 anos: certificado do seu centro indicando a súa 1ª lingua na ESO
 • orixinal e copia do xustificante do dereito á exención de taxas, de ser o caso (minusvalía, familia numerosa, traballador en activo da Consellería, etc.)
 • alumnado CALC: documento de realización do curso emitido polo CFR
 • para o nivel C1: fotocopia cotexada do certificado do nivel avanzado ou ciclo superior expedido por unha EOI (no seu defecto, deberá presentar unha certificación académica expedida pola EOI correspondente, acompañada do xustificante de ter aboados os prezos públicos para a expedición do certificado de nivel avanzado ou do certificado de aptitude); no caso de inglés, tamén copia cotexada do Certificate of Proficiency validado polo MEC.

O alumnado que se matricula por primeira vez na EOI de Santiago de Compostela, deberá ademais presentar:

 • sobre de expediente e carnet escolar, debidamente cumprimentados (recóllense na conserxería)
 • orixinal e fotocopia do DNI/NIE
 • 2 fotos carnet

Prazo de matrícula na modalidade libre

O prazo para formalizar a matrícula na modalidade libre no curso 2017-2018 será do 3 ao 20 de abril de 2018. A aplicación de matrícula estará aberta dende as 08:00 h do día 3 de abril ata as 12:00 h do día 20.

Custo da matrícula na modalidade libre

Prema aquí para ver información detallada sobre as taxas de matrícula libre e oficial, incluíndo as exencións.

Proba de certificación de Nivel C1: restricións de acceso

Poderá optar á proba de certificación de nivel C1 o alumnado que estea en posesión do certificado de nivel inmediatamente anterior (nivel avanzado, ciclo superior ou reválida) expedido por unha EOI, o que deberá demostrar documentalmente. De ter superado os estudos e non dispor do certificado, debrá presentar unha certificación académica estándar acompañada do xustificate de ter aboado os prezos públicos para a expedición do certificado de nivel avanzado ou certificado de aptitude (ciclo superior). No caso de inglés, tamén serve como acreditación de acceso o Certificate of Proficiency validado polo Ministerio de Educación Cultura e Deporte.