Matrícula oficial: documentación

Para formalizar a súa matrícula todo o alumnado deberá presentar no prazo indicado:

  • resgardo da reserva de praza que emite a aplicación en-liña (emite 2 copias automaticamente)
  • comprobante bancario ou en-liña do pago das taxas, debidamente cumprimentado
  • orixinal e copia do xustificante do dereito á exención de taxas (minusvalía, familia numerosa, funcionarios docentes, etc.), de ser o caso
  • orixinal e copia do xustificante de acceso directo por titulación, de ser o caso
  • no caso de fraccionar o pagamento da matrícula, documento para o pago do 2º prazo, cuberto cos 20 díxitos da conta bancaria para a domiciliación do pago fraccionado, cuberto e asinado, xunto co certificado da conta bancaria, onde conste o IBAN.

O alumnado que se matricula por primeira vez na EOI de Santiago de Compostela, deberá ademais presentar:

  • sobre de expediente, debidamente cumprimentado (recóllese na conserxería)
  • orixinal e fotocopia do DNI/NIE (non é válido o pasaporte)
  • 2 fotos carnet
  • para o alumnado menor de 16 anos, certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada, expedido polo centro onde estea matriculado consonte o modelo do anexo V da circular de matrícula
  • para o alumnado que cursase estudos noutra EOI, certificación académica da EOI de orixe

No caso de discapacidade, deberase achegar documentación acreditativa e, se solicita adaptacións, cubrir esta solicitude e entregala xunto co resto da documentación de matrícula.