Matrícula

MATRÍCULA: CALENDARIO DE MATRÍCULA E PREINSCRICIÓN (CURSO 2018-2019)

MATRÍCULA en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios que ofrece a EOI de Ferrol-Sección Cedeira. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

                                      

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:

 

                                                  EN RESUMO...                                                

MATRÍCULA DAS PROBAS DE CERTIFICACIÓN POR LIBRE 2018

prazo de matrícula nas probas de certificación para o alumnado libre, incluído o alumnado de CUALE, será do 03 ao 20 de abril de 2018, ambos incluídos. A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 20 de abril. (Circular 1/2018)

 

TRÁMITES DE INSCRICIÓN E ABOAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS CORRESPONDENTES:
 
Para matricularse nas probas de certificación en modalidade libre, ten que:
 1. Acceder a esta ligazón https://www.informaticacentros.com/xunta/ e matricularse nas probas de certificación do nivel o niveis que lle interesen.
 2. Pagar as taxas (consulte aquí como proceder ao pago das taxas).
 3. Formalizar a súa matrícula presentando a documentación dentro do prazo establecido na secretaría do IES Punta Candieira no horario de 9.00 - 14.00 de luns a venres  (A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice na secretaría do centro) 
 
DOCUMENTACIÓN requerida para formalizar a matrícula libre:
 • Impreso de matrícula xerado pola aplicación web de matrícula, onde se indique o idioma e o nivel ou niveis no(s) que se matricula.
 • Resgardo do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño de 2013)
 • Fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras, NIE ou pasaporte. Requisito imprescindible para entregar a matrícula.
 • Para o alumnado que sexa menor de 16 anos a 31 de decembro de 2018, certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na educación secundaria obrigatoria no presente curso escolar, expedido polo centro onde estea matriculado consonte o modelo do anexo V.
 • Para o alumnado de CUALE, certificado expedido polo centro onde o cursa.
 • No caso de discapacidade deberase achegar documentación acreditativa e, se solicita adaptacións,  anexo IX.
 • Os ANTIGOS ALUMNOS deberán presentar carné da EOI ( no caso de non telo, pedir un en conserxería e adxuntar unha foto)
 • Cando proceda, certificado de matrícula gratuíta, orixinal e copia do Libro de Familia Numerosa, acreditación de discapacidade, violencia de xénero ou vítima do terrorismo.
 • O alumnado trasladado doutra escola deberá adxuntar a certificación académica de escola de orixe xunto con unha fotografía e fotocopia do DNI.
 • Os NOVOS ALUMNOS entregarán ademáis da documentación xeral anterior o correspondente carné de EOI debidamente cumplimentado e coa fotografía pegada.
ATENCIÓNO pagamento da matrícula para as probas de certificación do alumnado libre non poderá ser fraccionado.
 

CALENDARIO DAS PROBAS:

 

ALUMNADO LIBRE                    (CONVOCATORIA ÚNICA EN XUÑO)              ALUMNADO OFICIAL E      CUALE (XUÑO E SETEMBRO)                            
BÁSICO 2: 19 xuño, ás 16.00 h. BÁSICO 2: 19 xuño/6 setembro, ás 16.00 h.
INTERMEDIO 2: 11 xuño, ás 16.00 h. INTERMEDIO 2: 11 xuño/5 setembro, ás 16.00 h.
AVANZADO 2: 6 xuño, ás 16.00 h. AVANZADO 2: 6 xuño/4 setembro, ás 16.00 h.

 

GUÍAS DAS PROBASNivel BÁSICONivel INTERMEDIONivel AVANZADO.

MATRÍCULA: CALENDARIO DE MATRÍCULA E PREINSCRICIÓN (CURSO 2017-2018)

A matrícula en modalidade oficial está dirixida ao alumnado que desexa asistir presencialmente aos cursos ordinarios de inglés que se ofrecen na Sección de Cedeira: BÁSICO 2INTERMEDIO 1INTERMEDIO 2, AVANZADO 1 e AVANZADO 2. (A matrícula oficial está regulada pola circular de matrícula)

Pinche nas seguintes ligazóns para obter máis información sobre:                                        

PROBAS DE CERTIFICACIÓN E MATRÍCULA LIBRE 2016-2017

                                                                                                                                                                                                                      O prazo de matrícula nas probas de certificación para o alumnado libre, incluido o alumnado CUALE, será do 20 de marzo ao 6 de abril de 2017, ambos incluidos. A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 6 de abril.

TRÁMITES DE INSCRICIÓN E ABOAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS CORRESPONDENTES: 
 
A matrícula realizarase en liña, dende o enderezo seguinte: https://www.informaticacentros.com/xunta/ 
A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice, no horario de 9.00 - 14.00 de luns a venres, na secretaría do IES Punta Candieira.
 
DOCUMENTACIÓN requerida para formalizar a matrícula libre.
TRÁMITES de matrícula na modalidade libre.
- GUÍAS das probas: Nivel BÁSICONivel INTERMEDIONivel AVANZADO.
 
CALENDARIO DAS PROBAS:
 
   Alumnado libre (convocatoria única en xuño), CUALE e alumnado oficial.
 
   BÁSICO: 20 de xuño, ás 16:00 h.
   INTERMEDIO: 14 de xuño, ás 16:00 h.
   AVANZADO: 6 de xuño, ás 16:00 h.
 
   Alumnado oficial e CUALE.
 
   BÁSICO: 7 de setembro, ás 16:00 h.
   INTERMEDIO: 6 de setembro, ás 16:00 h.
   AVANZADO: 5 de setembro, ás 16:00 h.

 

BOLSAS E AXUDAS PARA O CURSO 2016-2017

Poden solicitar bolsas os estudantes que estean matriculados no curso 2016-2017 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación:

Consultar prazo de solicitude aquí

Requisitos:

 

Para ter dereito a bolsa deberán reunir os seguintes requisitos:

 • Posuír a nacionalidade española ou ser residente en España para alumnos doutras nacionalidades (coas particularidades que desenvolve a convocatoria).
 • Non posuír no momento de solicitar a bolsa un título de nivel igual ou superior ao dos estudos para os que se pide a bolsa.
 • Reunir o resto de requisitos académicos e económicos que especifica a convocatoria.

Presentación de solicitudes

 

A solicitude preséntase mediante formulario on-line a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Non hai que achegar documentación pois as unidades encargadas da tramitación consultarán e obterán da administración correspondente todos os datos necesarios para verificar que se reúnen os requisitos xerais, académicos e económicos.Só en determinados supostos moi específicos deberase achegar a documentación concreta que se lle especificará no formulario.

Máis información

 

Consulte toda a información e o texto da convocatoria completa aquí.

TRÁMITES

SECCIÓN CEDEIRA
Para matricularse nas probas de certificación en modalidade libre, ten que:
 1. Acceder a esta ligazón e matricularse nas probas de certificación dos idiomas e niveis que lle interesen.
 2. Pagar as taxas (consulte aquí como proceder ao pago das taxas).
 3. Formalizar a súa matrícula presentando a documentación dentro do prazo establecido na secretaría do centro no horario de 9.00 - 14.00 de luns a venres. (A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice na secretaría do centro) 

DOCUMENTACIÓN requerida para formlizar a matrícula libre

SECCIÓN CEDEIRA

 1. Impreso de matrícula xerado pola aplicación web de matrícula, onde se indique(n) o(s) idioma(s) e o nivel ou niveis no(s) que se matricula.
 2. Resgardo do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño de 2013)
 3. Fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras, NIE ou pasaporte. Requisito imprescindible para entregar a matrícula.
 4. Para o alumnado que sexa menor de 16 anos a 31 de decembro de 2016, certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na educación secundaria obrigatoria no presente curso escolar, expedido polo centro onde estea matriculado consonte o modelo do anexo IV.
 5. Para o alumnado dos cursos CALC, o documento da realización do curso, emitido polo CFR, onde conste que cumpre co requisito de asistencia.
 6. No caso de discapacidade deberase achegar documentación acreditativa e, se solicita adaptacións,  anexo IX.
 7. Os ANTIGOS ALUMNOS deberán presentar carné da EOI ( no caso de non telo, pedir un en conserxería e adxuntar unha foto)
 8. Cando proceda, certificado de matrícula gratuíta, orixinal e copia do Libro de Familia Numerosa, acreditación de discapacidade, violencia de xénero ou vítima do terrorismo.
 9. O alumnado trasladado doutra escola deberá adxuntar a certificación académica de escola de orixe xunto con unha fotografías e fotocopia do DNI)
 10. Os NOVOS ALUMNOS entregarán ademáis da documentación xeral anterior correspondente carné de EOI debidamente cumplimentado e coa fotografía pegada.

ATENCIÓNpagamento da matrícula para as probas de certificación do alumnado libre non poderá ser fraccionado.

Distribuir contido