Matrícula

PROBAS DE CERTIFICACIÓN E MATRÍCULA LIBRE 2016-2017

                                                                                                                                                                                                                      O prazo de matrícula nas probas de certificación para o alumnado libre, incluido o alumnado CUALE, será do 20 de marzo ao 6 de abril de 2017, ambos incluidos. A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 6 de abril.

TRÁMITES DE INSCRICIÓN E ABOAMENTO DOS PREZOS PÚBLICOS CORRESPONDENTES: 
 
A matrícula realizarase en liña, dende o enderezo seguinte: https://www.informaticacentros.com/xunta/ 
A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice, no horario de 9.00 - 14.00 de luns a venres, na secretaría do IES Punta Candieira.
 
DOCUMENTACIÓN requerida para formalizar a matrícula libre.
TRÁMITES de matrícula na modalidade libre.
- GUÍAS das probas: Nivel BÁSICONivel INTERMEDIONivel AVANZADO.
 
CALENDARIO DAS PROBAS:
 
   Alumnado libre (convocatoria única en xuño), CUALE e alumnado oficial.
 
   BÁSICO: 20 de xuño, ás 16:00 h.
   INTERMEDIO: 14 de xuño, ás 16:00 h.
   AVANZADO: 6 de xuño, ás 16:00 h.
 
   Alumnado oficial e CUALE.
 
   BÁSICO: 7 de setembro, ás 16:00 h.
   INTERMEDIO: 6 de setembro, ás 16:00 h.
   AVANZADO: 5 de setembro, ás 16:00 h.

 

BOLSAS E AXUDAS PARA O CURSO 2016-2017

Poden solicitar bolsas os estudantes que estean matriculados no curso 2016-2017 en estudos de idiomas en Escolas Oficiais, incluída a modalidade de distancia.

Prazo de presentación:

Consultar prazo de solicitude aquí

Requisitos:

 

Para ter dereito a bolsa deberán reunir os seguintes requisitos:

 • Posuír a nacionalidade española ou ser residente en España para alumnos doutras nacionalidades (coas particularidades que desenvolve a convocatoria).
 • Non posuír no momento de solicitar a bolsa un título de nivel igual ou superior ao dos estudos para os que se pide a bolsa.
 • Reunir o resto de requisitos académicos e económicos que especifica a convocatoria.

Presentación de solicitudes

 

A solicitude preséntase mediante formulario on-line a través da páxina web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte. Non hai que achegar documentación pois as unidades encargadas da tramitación consultarán e obterán da administración correspondente todos os datos necesarios para verificar que se reúnen os requisitos xerais, académicos e económicos.Só en determinados supostos moi específicos deberase achegar a documentación concreta que se lle especificará no formulario.

Máis información

 

Consulte toda a información e o texto da convocatoria completa aquí.

TRÁMITES

SECCIÓN CEDEIRA
Para matricularse nas probas de certificación en modalidade libre, ten que:
 1. Acceder a esta ligazón e matricularse nas probas de certificación dos idiomas e niveis que lle interesen.
 2. Pagar as taxas (consulte aquí como proceder ao pago das taxas).
 3. Formalizar a súa matrícula presentando a documentación dentro do prazo establecido na secretaría do centro no horario de 9.00 - 14.00 de luns a venres. (A matrícula feita en liña non terá validez ata que o alumnado a formalice na secretaría do centro) 

DOCUMENTACIÓN requerida para formlizar a matrícula libre

SECCIÓN CEDEIRA

 1. Impreso de matrícula xerado pola aplicación web de matrícula, onde se indique(n) o(s) idioma(s) e o nivel ou niveis no(s) que se matricula.
 2. Resgardo do aboamento dos prezos públicos segundo o Decreto 89/2013, do 13 de xuño (DOG do 17 de xuño de 2013)
 3. Fotocopia do DNI ou, no caso de persoas estranxeiras, NIE ou pasaporte. Requisito imprescindible para entregar a matrícula.
 4. Para o alumnado que sexa menor de 16 anos a 31 de decembro de 2016, certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na educación secundaria obrigatoria no presente curso escolar, expedido polo centro onde estea matriculado consonte o modelo do anexo IV.
 5. Para o alumnado dos cursos CALC, o documento da realización do curso, emitido polo CFR, onde conste que cumpre co requisito de asistencia.
 6. No caso de discapacidade deberase achegar documentación acreditativa e, se solicita adaptacións,  anexo IX.
 7. Os ANTIGOS ALUMNOS deberán presentar carné da EOI ( no caso de non telo, pedir un en conserxería e adxuntar unha foto)
 8. Cando proceda, certificado de matrícula gratuíta, orixinal e copia do Libro de Familia Numerosa, acreditación de discapacidade, violencia de xénero ou vítima do terrorismo.
 9. O alumnado trasladado doutra escola deberá adxuntar a certificación académica de escola de orixe xunto con unha fotografías e fotocopia do DNI)
 10. Os NOVOS ALUMNOS entregarán ademáis da documentación xeral anterior correspondente carné de EOI debidamente cumplimentado e coa fotografía pegada.

ATENCIÓNpagamento da matrícula para as probas de certificación do alumnado libre non poderá ser fraccionado.

TAXAS

 FORMAS DE PAGAMENTO:

 1. XUSTIFICANTE EN PAPEL 

 1. Utilizando o impreso de autoliquidación, MODELO E, dispoñible na conserxería do centro.
 2. Utilizando o modelo A1 dispoñible na web no enderezo http://www.conselleriadefacenda.es/web/portal/confeccion-impresos  que debe ser confeccionado polo alumno e ir impreso en papel. Instruccións a seguir.

Estes impresos poderanse empregar ante calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación de taxas para realizar o pagamento.

O PAGAMENTO QUEDARÁ  XUSTIFICADO CANDO SE PRESENTE O IMPRESO VALIDADO POLA ENTIDADE FINANCEIRA NA SECRETARÍA DO CENTRO.


2. TELEMÁTICO

 1.  Utilizarase o documento emitido pola oficina virtual tributaria para facer o pagamento nas oficinas das entidades financeiras, nesta ligazón. Siga a ruta: Servizos de acceso libre > Taxas, prezos, multas e sancións > Pagamento telemático de taxas e prezos > Iniciar (botón azul á dereita da pantalla). Consigne os seus datos persoais e os códigos de tramitación* e dea a orde de pagamento.
 2.  Despois de realizar o pagamento deberase volver a oficina virtual tributaria (por INTERNET) e incorporar no proceso telemático o NRC e concluír o pagamento telemático. A aplicación devolverá on modelo 730 cando a operación estea rematada, modelo que deberá entregar na secretaría do centro.

 

O PAGAMENTO QUEDARÁ XUSTIFICADO CANDO SE PRESENTE NA SECRETARÍA DO CENTRO O IMPRESO CO CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV) XERADO POLA OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA.

SECCIÓN CEDEIRA - PROBAS DE CLASIFICACIÓN

As probas de clasificación teñen por obxectivo identificar o nivel de dominio no idioma da persoa candidata que desexe matricularse nas escolas oficiais de idiomas de Galicia nun nivel superior ao 1º curso de nivel básico.

Terán dereito a realizar as probas de clasificación aquelas persoas que desexen acceder por primeira vez ás ensinanzas de idiomas na modalidade presencial.

Así mesmo, poderán realizar estas probas as persoas que cursaron con anterioridade estudos do idioma e que non se matricularon en réxime oficial nos dous cursos anteriores (2012-13 e 2013-14) ao que desexen acceder. Este alumnado deberá ter en conta que se o resultado da proba lle dá acceso a un curso que xa superou nese idioma non poderá cursalo de novo, polo que o resultado da proba non terá efecto.

CONDICIÓNS:

 •  Os aspirantes ás probas de clasificación deberán ter dezaseis anos cumpridos no ano natural da realización das probas se se trata do primeiro idioma cursado no ensino secundario obrigatorio, e catorce anos de non ser así. 
 • A incorporación ao curso que corresponda estará supeditada á dispoñibilidade de prazas na EOI.      
 • Os resultados da proba terán validez durante os dous cursos académicos seguintes  en calquera das escolas oficiais de idiomas de Galicicia

 

SECCIÓN CEDEIRA - INFORMACIÓN XERAL SOBRE MATRÍCULA CURSOS OFICIAIS

CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO

ACCESOS DIRECTOS POR TITULACIÓN

 EQUIVALENCIAS COS TÍTULOS DE GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA (GESO) E DE BACHAREL

 

CONVOCATORIAS:  O alumnado oficial poderá permanecer en cada un dos niveis o dobre de anos establecidos para cada un deles pola lexislación vixente. Logo de esgotadas as  convocatorias  o  alumnado  non  poderá  cursar  as ensinanzas en réxime presencial pero poderá inscribirse para realizar as probas terminais de certificación polo réxime libre.

RENUNCIAS: O alumnado poderá solicitar ao centro a renuncia  de  matrícula  ata o  30  de  abril. (O alumnado dos  cursos cuadrimestrais poderá solicitar a renuncia de matricula do primeiro cuadrimestre ata o 30 de decembro)  A  mencionada renuncia  constará  no  expediente académico  e  nas actas de avaliación do alumnado mediante a oportuna dilixencia.  Esta  renuncia  non  computará  para efectos de permanencia nocurso e nivel correspondente. O alumnado que renuncie á matrícula e desexe,  con  posterioridade,  continuar  os  seus  estudos nas escolas oficiais de idiomas, deberá someterse de novo ao proceso de admisión. Para descargar o impreso de socilitude de renuncia prema aquí. Para ler a normativa vixente prema aquí.

PERDA DEREITO A MATRÍCULA: O  alumnado  que  non  se  incorpore  ao  curso correspondente  nos primeiros  dez  días  lectivos  sen xustificación documentada perante a dirección, perderá a condición de alumno oficial e a escola poderá dispoñer da súa praza para ser cuberta por outros aspirantes.

ADAPTACIÓN AO ALUMNADO CON DISCAPACIDADE:  O alumnado que precise que lle sexan adaptadas as probas deberá, no momento da matrícula, presentar na secretaría do centro unha solicitude de adaptación das probas e acompañala da DOCUMENTACIÓN acreditativa da súa discapacidade; a EOI porá o caso en coñecemento dos equipos de orientación específicos para valorar as adaptacións que sexan oportunas. Esta solicitude de adaptación será o anexo VI, no caso do alumnado oficial, e o anexo IX, no caso do alumnado libre.

POSTA EN MARCHA DOS GRUPOS: A posta en marcha do grupo da súa elección dependerá do número total de inscritos que o xustifique.

PROBAS DO ALUMNADO OFICIAL: As probas parciais de febrero, así como as finais de xuño e setembro poderán realizarse en día e hora diferentes aos horarios de clase do curso no que o alumnado se matricula.

Distribuir contido