MATRÍCULA: DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR A MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN:

ALUMNADO QUE XA ESTIVO MATRICULADO NESTA ESCOLA

ALUMNADO QUE SE MATRICULA POR PRIMEIRA VEZ

 •  Xustificante de ter ingresado o importe da matrícula na entidade bancaria (no caso de pagamento presencial)
 • Impreso da matrícula on line debidamente cumprimentado por duplicado.
 •  Cando proceda, orixinal e copia do certificado de matrícula gratuíta, orixinal e copia do Libro de Familia Numerosa, acreditación de bolseiro ,discapacidade ou vítima de terrorismo.
 •  Cando proceda , orixinal e copia do título ou certificado que permita o acceso directo a un curso: Español para estranxeiros e galego. Os demáis idiomas
 • Carné da EOI


 •  Xustificante de ter ingresado o importe da matrícula na entidade bancaria (no caso de pagamento presencial)
 • Impreso da matrícula on line debidamente cumprimentado por duplicado.
 • Cando proceda, orixinal e copia do certificado de matrícula gratuíta, orixinal e copia do Libro de Familia Numerosa, acreditación de bolseiro,discapacidade ou vítima de terrorismo.
 • Cando proceda , orixinal e copia do título ou certificado que permita o acceso directo a un curso.
 •  No caso de alumnos menores de 16 anos : fotocopia compulsada de documentación que acredite a primeira lingua estranxeira cursada no réxime ordinario no presente curso escolar ANEXO V
 • Fotocopia do DNI . Os alumnos estranxeiros presentarán orixinal e copia do NIE
 • Carné da EOI debidamente cumprimentado. (con foto pegada)

 •  O alumnado trasladado doutra escola deberá adxuntar fotocopia do DNI, a certificación académica da escola de orixe e carné da EOI de Ferrol debidamente cumprimentado (con foto).
 • No caso de discapacidade deberase achegar documentación acreditativa e, se solicita adaptacións, cubrir o ANEXO VI . A EOI poñerá esta circunstancia en coñecemento dos equipos de orientación específicos dependentes da Xefatura Territorial respectiva para que se determinen as adaptacións pertinentes, tendo en conta as medidas recollidas no anexo VI da Resolución do 10 de maio de 2012