TAXAS ALUMNADO NOVO

NOVO ALUMNADO
1. Alumnado que se matricula por primeira vez nunha Escola de Idiomas  deberá aboar :
              
                               Apertura de expedinte           22 €
                               Matriculación por idioma        46 €
                               Total a ingresar:                 68 €
 
2.  FUNCIONARIADO (acreditar condición) Os/as funcionarios/as dos corpos docentes establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, estarán exentos/as do aboamento dos prezos públicos establecidos no presente decreto, agás os correspondentes á apertura de expediente, e unicamente nas materias de nova matriculación.
              
                               Apertura de expediente         22 €
                               Total a ingresar :               22 €
 
3.  FAMILIA NUMEROSA XERAL (acreditar condición)deberán aboar
            
                              Apertura de expediente         11 €
                               Matriculación por idioma        23  €
                              Total a ingresar :                 34 €
 
4.  FAMILIA NUMEROSA ESPECIAL (acreditar condición), matrícula totalmente gratuita
 
5. ALUMNADO CON DISCAPACIDADE (acreditar condición) non aboarán as taxas  as persoas cun grao de minusvalía igual o superior ao 33%. Aviso ao alumnado con discapacidade: Aquel alumnado con discapacidade acreditada que precise dunha adaptación do exame deberá solicitalo expresamente no momento da matrícula mediante ANEXO VIII a disposición do alumnado na conserxería.
 
6. VÍTIMAS DE ACTOS TERRORISTAS (acreditar condición) non aboarán as taxas as vítimas de actos terroristas, así como os seus cónxuxes e fillos.
7. VIOLENCIA DE XÉNERO (acreditar condición): Quedan exentas do pagamento polos servizos académicos regulados neste decreto o alumnado que sufra violencia de xénero. Tamén quedará exento o alumnado cuxas proxe­nitores/as a sufran.
 
 
SE UN ALUMNO/A SE MATRICULA EN MÁIS DUN IDIOMA E/OU NIVEL DEBERÁ MULTIPLICAR O IMPORTE DO APARTADO “MATRICULACIÓN POR IDIOMA EN RÉXIME LIBRE“ POLO NÚMERO DE IDIOMAS E/OU NIVEIS NOS QUE SE MATRICULE
 
             Exemplo: 2 idiomas
             Apertura de expedinte                       22 €
             Matriculación por idioma       46 x 2 = 92 €
             Total a ingresar :                           114 €
 
IMPORTANTE :
1.COMPROBAR OS IMPORTES A INGRESAR ANTES DE FACER A AUTOLIQUIDACIÓN
2.A POSIBILIDADE DE PAGAMETO FRACCIONADO NON É FACTIBLE PARA A MATRÍCULA DE LIBRES.