MATRÍCULA PARA AS PROBAS DE CERTIFICACIÓN PARA ALUMNADO CUALE /CALC/ CURSOS PROFESORADO PREPARATORIOS PROBAS

 

 

Toda a información está na Circular 2/2022. Instrucions

 

 

PRAZO DE MATRÍCULA: do 18 ao 22 de abril de 2022.

       

        A matrícula realizase en liña: https://www.informaticacentros.com/xunta/

           A aplicación web de matrícula permanecerá aberta ata as 12:00 do mediodía do 22 de abril.

 

      DOCUMENTACIÓN: Para formalizar a matrícula, o alumnado deberá presentar, a través da aplicación web, a seguinte documentación:

  • O impreso de matrícula xerado pola aplicación web de matrícula, onde se indique(n) o(s) idioma(s) e o nivel ou niveis no(s) que se matricula.
  • O DNI ou NIE.
  • Para o alumnado que sexa menor de 16 anos a 31 de decembro de 2022, un certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada na educación secundaria obrigatoria no presente curso escolar, expedido polo centro onde estea matriculado, consonte o modelo do (anexo II).
  • O alumnado que precise condicións especiais para a realización das probas debido a algún tipo de discapacidade física ou sensorial, tales como discapacidade visual, parcial ou total, e algúns graos de discapacidade motriz e de hipoacusia, transtornos da fala, ou discapacidades múltiples deberá xustificalo mediante a documentación acreditativa e, se solicita adaptacións, deberá cubrir o formulario facilitado pola EOI (anexo III).
  • No caso de ter que pagar algunha taxa pode facelo telematicamente ou no banco solicitando un impreso en conserxería.

 

As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. As escolas poderanlle solicitar ao alumnado a presentación dos documentos orixinais para o cotexo da copia electrónica presentada.

 

Hai que volver a acceder á aplicación para comprobares se a matrícula está formalizada. Se ves "Documentación de impreso de matrícula aceptada polo Centro como CORRECTA", quedou formalizada. Se non aparece, achega a documentación solicitada.

 

GUÍAS INFORMATIVAS E DE ESPECIFICACIÓNS DAS PROBAS DE NIVEL   A2     B1    B2    C1    C2

 

DATAS DAS PROBAS ESCRITAS DE CERTIFICACIÓN DA CONVOCATORIA ORDINARIA

 

DATAS DAS PROBAS ESCRITAS DE CERTIFICACIÓN DA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA