Usuarios rexistrados: Acceso

Taboleiro de novas

Documentación para matricularse

Documentación que se debe presentar para formalizar a matrícula en modalidade oficial

Para formalizar a matrícula todo o alumnado deberá presentar no prazo indicado:

 • Resgardo da reserva de praza que emite a aplicación en-liña (emite 2 copias automaticamente).
 • Comprobante bancario ou en-liña do pago de taxas, debidamente cumprimentado.
 • Orixinal e copia do xustificante do dereito á exención de taxas (minusvalía, familia numerosa, funcionarios docentes, etc), de ser o caso.
 • Documento informativo. Premer aquí
 • Orixinal e copia do xustificante de acceso directo por titulación, de ser o caso.
 • No caso de fraccionar o pago da matrícula certificado da conta bancaria, onde conste o IBAN e a titularidade (o titular ten que ser o alumno/a que se matricula).

O alumnado que se matricula por primeira vez na EOI da Coruña, deberá ademáis presentar:

 • Orixinal e copia do DNI/NIE (non é valido o pasaporte).
 • Carné da escola debidamente cumprimentado (recóllese na conserxería).
 • 2 fotos carné.
 • Para alumnado menor de 16 anos, certificado no que se faga constar a primeira lingua estranxeira cursada, expedido polo centro onde estea matriculado segundo o modelo do anexo V da circular de matrícula.
 • Para alumnado que cursase estudos noutra EOI, certificación académica da EOI de orixe.

MENORES: cubrir este documento

No caso de discapacidade, deberase achegar documentación acreditativa e, se solicita adaptacións, cubrir esta solicitude e entregala xunto coa resto da documentación de matrícula.

 

consideracions prein-matri que facer para matricularse prezos e pagamentos

ligazon preinscrición

oferta horaria

INICIO MATRICULA