Skip to Content

FINS DO CRD

Fins do CRD

A Universidade Laboral de Ourense inaugúrase en 1975. Nela, e baixo a dependencia do Ministerio de Traballo, impártense estudos de Bacharelato e diversas ramas de formación profesional. Posteriormente, en 1981, o centro é transferido á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. . En 1989, divídense dous espazos educativos: un Instituto de Ensino Secundario, que conserva o nome orixinal, “Universidade Laboral”, e un Centro Residencia Docente, que oferta aloxamento, manutención e diversas actividades formativas extraescolares a alumnos e alumnas de formación profesional e bacharelato. 

Desta forma, os beneficiarios do  CRD non só poden escoller entre a oferta formativa que imparte o IES “Universidade Laboral”, se non todas as ramas e ciclos formativos que se imparten no resto de institutos na cidade de Ourense. Excepcionalmente, tamén residen alumnos universitarios.
O Centro Residencia Docente de Ourense forma parte da rede de centros públicos residenciais da Comunidade Autónoma, dependentes da Dirección Xeral de Centros e Ordenación Educativa da Xunta de Galicia, entre os que se atopan o  CRD de Vigo e o da Coruña. Está dotado de instalación para atender outras ofertas educativas e sociais, que tamén poidan demandar grupos de traballo, institucións, organizacións e entidades, así como encontros, viaxes de estudo, cursos, intercambios, xornadas, etc.

Notas de identidade:

 • O estilo educativo do Centro, dado o seu carácter público, tratará de rexerse polo principio de neutralidade ideolóxica, de maneira que renuncia a todo tipo de adoutrinamento, sectarismo e proselitismo e basearase no pluralismo, nos valores democráticos de convivencia, e nas ideas recollidas na Declaración Universal dos Dereitos Humanos.

 • O estilo de convivencia do Centro propiciará a creación dun marco de relación no que sexa fomentado o desenvolvemento de valores baseados no respecto á identidade persoal de cada quen, é dicir, a súa identidade sexual, cultural, política e relixiosa.

 • En canto a confesionalidade, o Centro defínese como laico e respectuoso con tódalas ideas relixiosas. Tódalas actividades que se realicen estarán exentas de calquera orientación relixiosa. Do mesmo xeito, o CRD evitará a existencia de toda simboloxía relixiosa con carácter permanente.

 • A coeducación do Centro fomentará a convivencia entre os distintos sexos tratando de eliminar as discriminacións e de fomentar o respeto.

 • O Centro fomentará a participación crítica e responsable na propia actividade como aprendizaxe para unha vida de cidadá adulto, comprometido cos valores de liberdade e responsabilidade, tolerancia, xustiza, igualdade e valoración do esforzo.

Ademáis das notas de identidade, os fins propios do Centro Residencial Docente, a máis dos de facilitar aloxamento e manutención aos estudantes, son os seguintes:

 • Fomentar o pleno desenvolvemento da personalidade e das capacidades dos alumnos/as.

 • Educar no exercicio da tolerancia e da liberdade dentro dos principios democráticos e de convivencia. Prevención de conflictos e resolución pacífica dos mesmos.

 • Promover a educación baseada no esforzo persoal.

 • Formar para a paz, respeto aos dereitos humanos, cooperación e solidariedade entre os pobos, así como a adquisición de valores que propicien o respeto diario aos seres vivos, medio ambiente e desenvolvemento sostenible.

 • Desenvolver a capacidade dos alumnos/as para regular a súa propia aprendizaxe, desenvolver a creatividade, iniciativa persoal e espíritu emprendedor.

 • Promover a adquisición de hábitos intelectuais e técnicas de traballo, coñecementos científicos, técnicos, humanísticos, históricos e artísticos, así como a adquisición de hábitos saudables, o exercicio físico e o deporte.

 • Axudar a adquirir a capacitación para o exercicio de actividades profesionais.

 • Estimular a responsabilidade individual na súa condición de estudantes e proporcionar un ambiente axeitado de estudo como marco propicio para a súa actividade académica.

 • Fomentar actitudes que favorezan a integración do alumnado residente.

 • Preparar para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida económica, social e cultural con actitude crítica e responsable.

 • Promover a participación das familias no desenvolvemento integral dos seus fillos/as, con especial fincapé no que respecta aos valores inherentes á convivencia democrática.

Distribuir contido


by Dr. Radut