Idioma Estranxeiro

Recycling in English too!

Os alumnos/as de infantil e 1º ciclo de primaria traballamos cun paquete de xogos en liña sobre a reciclaxe e a separación do lixo nos diferentes colectores.

                 1. Recycle round-up

A través deste xogo, aprendemos a separar os residuos reciclables (blue bin), dos que non se poden reciclar (red bin) e dos orgánicos que van para o composteiro (green bin).

               2. Recycling game

Unha vez que xa sabemos que obxectos podemos reciclar, procedemos a separalos  segundo o material: plastic (green bin)  paper (blue bin) and glass (pink bin)

               3. Duckie Deck (recycling)  

Por último, mediante este simple xogo, vemos como o lixo xa separado nos distintos colectores se transforma en obxectos necesarios para as nosas vidas.  

The House

We are learning the most important rooms in a house.

Click on the following house to play some games about them:

Easter Holidays

Where have you been these Easter holidays?

It's dinner time (Capela Primaria)

Os nenos/as de Capela Primaria fixemos esta gravación da historia It's dinner time.

Esperamos que vos guste.

It's dinnertime (kids) from Tamara Carreira on Vimeo.

Easter traditions

For many people, Easter is the most important time in the Christian calendar when the rebirth of Jesus Christ is celebrated.

Para moita xente, a Pascua é a época máis importante do calendario cristián cando se celebra o rexurdimento de Xesucristo. 

In addition to Easter’s religious significance, it is also a secular popular holiday in which various folk customs and pagan traditions, including Easter eggs, bunnies, baskets and candy, have become a standard part of this holy holiday.

Ademais do significado relixioso da Pascua, tamén é unha festividade secular popular na que varias costumes e tradicións pagás, incluíndo os ovos de Pascua, os coellos, as cestas e os caramelos, convertéronse nunha parte imprescindible desta celebración. 

Did you know...? Sabías que...?

Over 90 million chocolate Easter bunnies are made each year. 

Fanse cerca de 90 millóns de coelliños de Pascua de chocolate cada ano.

April Fool's Day

En boa parte de Europa e América celébrase hoxe o April Fool's Day, o equivalente do día dos Santos Inocentes. O que pouca xente sabe é que na Galicia tradicional, o 1 de abril tamén era o día tradicional das bromas e das trampas, igual que en boa parte do continente. Tamén na illa balear de Menorca onde lle chaman o día d'Enganar. Xa o di o dito, "O primeiro de abril van os burros a onde non deben ir".


Time of Carnival, time of food

Carnival has arrived! In Galicia people usually wear costumes and eat special food: Galician stew, pork shoulder and head, turnip tops and filloas (like pancakes).

This festival is widely celebrated around the world: Rio de Janeiro, Venice, Tenerife... However, it is not celebrated in most English-speaking countries. They just dress up in Halloween. But they do eat filloas, or at least, something very similar, on Martes de Entroido. It is Pancake Day, due to the tradition of eating pancakes on the day.

In Notting Hill (London), a special Carnival parade, similar to those held in Brasil or the Canary Islands, is celebrated in August.

Chegou o Entroido! En Galicia é habitual poñer disfraces e comer comida especial: cocido galego, lacón, cacheira, grelos e filloas (similares ás pancakes).

Esta festa celébrase en moitas partes do mundo: Río de Xaneiro, Venecia, Tenerife... Sen embargo, non se festexa na maioría dos países de fala inglesa, nos que só se disfrazan no Halloween. O que sí fan é comer filloas, ou algo moi similar, o Martes de Entroido. É o Pancake Day, que recibe o nome da tradición de comer pancakes (filloas) ese día.

En Notting Hill (Londres), celébrase unha cabalgata de Entroido, moi parecida ás que se fan en Brasil ou nas Illas Canarias, en agosto.

And talking about food, are you hungry? Here you've got some games for your appetite. Click on the image to start.

E falando de comida, tedes fame? Aquí tedes uns xogos para o voso apetito. Picade na imaxe para empezar.

A Candeloria, Groundhog Day and Valentine's Day

On 2nd February, while we celebrate our CandeloriaAmericans are looking forward to watching a groundhog that predicts the weather. If the animal sees its shadow on the ground, that is, if it is a sunny day, there will be another six weeks of Winter. However, if the groundhog doesn't see its shadow since it is a cloudy or rainy day, then Spring will arrive early.

O 2 de febreiro, mentres nós celebramos a nosa Candeloria, os norteamericanos esperan con entusiasmo ver unha marmota que predi o tempo. Se o animal ve a súa sombra na terra, porque é un día soleado, virán seis semanas máis de inverno. Sen embargo, se a marmota non ve a súa sombra xa que está nublado ou chove, entón a primavera chegará pronto.

The origin of the groundhog legend is based on the old Scotch couplet, “If Candlemas Day is bright and clear, there’ll be two winters in the year.” And we have a similar saying, “Cando a Candeloria chora, medio inverno vai fóra; que chore, que deixe de chorar, a metade do inverno está por pasar”. 

A orixe da lenda da marmota baséase nun antigo refrán escocés, "Se o día da Candeloria está brillante e claro, haberá dous invernos no ano". E nós temos un dito similar, "Cando a Candeloria chora, medio inverno vai fóra; que chore, que deixe de chorar, a metade do inverno está por chegar".

This year the groundhog saw its shadow so...

Este ano a marmota viu a súa sombra asi que...

 

A Candeloria has also very much to do with Valentine's Day celebrated on 14th February in many countries, since both are considered festivals of love. Another saying goes “a partir da Candeloria, ningunha ave voa soa”. People exchange cards, flowers or presents with their beloved ones.

A Candeloria tamén ten moito que ver co San Valentín ou Día dos Namorados que se celebra o 14 de febreiro en moitos países; xa que as dúas se consideran festas do amor. Outro dito di "a partir da Candeloria, ningunha ave voa soa". A xente intercambia tarxetas, flores ou regalos cos seus seres queridos.

     

 

Chinese New Year: Happy Year of the Horse!

The Chinese follow their own calendar, based on the moon. The Chinese New Year 4712 begins January 31st, 2014 and will be the year of the horse. Each year is a different animal: sheep, monkey, rooster, dog, pig, rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake and horse.

On New Year's Eve, families gather together and have a large, traditional meal. On New Year's Day children will wake up to find a red envelope filled with money and sweets under their pillows left by their parents and grandparents.

There are also parades with the typical dragon dancing (a dragon made of paper, silk and bamboo), fireworks and a lantern festival

 

Os chineses teñen o seu propio calendario, baseado nas lúas. O Ano Novo Chinés 4712 comeza o 31 de xaneiro de 2014 e será o ano do cabalo. Cada ano adícase a un animal: ovella, mono, galo, can, porco, rata, boi, tigre, coello, dragón, serpe e cabalo.

A véspera de Ano Novo, é tradición que as familias se xunten e preparen unha gran comida. O día de Ano Novo, ao espertar, os nenos/as atopan un sobre vermello baixo a almofada cheo de diñeiro e caramelos que lles deixaron os seus pais e avós.

Tamén hai cabalgatas coas típicas danzas do dragón (un dragón feito de papel, seda e bambú), fogos artificiais e o festival das lanternas. 

 

Gung hei fat choi! Happy New Year! Feliz Ano Novo!

 

Distribuir contido