Idioma Estranxeiro

We love our puppets

The school year is about to finish. We've worked and learnt a lot since September: numbers, colours, animals, food, clothes... But if there is something we love the most, these are the puppets, specially Cheeky Monkey and Tiger.

This is why we are spending our last days at school with them, playing with them, singing with them, hugging them and rocking them when the class is over and they have to go back to the teacher's bag to sleep.

These are some of the moments we spent with them.

O curso escolar está a piques de rematar. Traballamos e aprendemos moito desde setembro: números, cores, animais, alimentos, roupa ... Pero se hai algo que nos encantou moito, foron as marionetas, especialmente Cheeky Monkey e Tiger.

É por iso que estamos a pasar os nosos últimos días na escola con elas, xogando con elas, cantando con elas, abrazándoas e acunándoas cando remata a clase e teñen que volver ao bolso da profe para durmir.

Estes son algúns dos momentos que pasamos con elas.

Goldilocks and The Three Bears

Before ending the school year, here we have another story told in class: Goldilocks and the Three Bears.

The Very Hungry Caterpillar

Spring has arrived and we celebrated it with a story we love: The Very Hungry Caterpillar.

Here you can listen to the story again read by its author Eric Carle.

 Chegou a primavera e nós celebrámolo cun conto que nos encanta: The Very Hungry Caterpillar (Unha eiruga moi larpeira).

Aquí podes volver a escoitar o conto lido polo seu autor Eric Carle.

Happy birthday Cheeky!

It is Cheeky's birthday. We have prepared a surprise party at a restaurant with lots of delicious food: sandwiches, biscuits, ice-cream and a big banana cake. We have invited his friends Rory, Tom and Ellie.

É o aniversario de Cheeky. Preparamos unha festa sorpresa nun restaurante comida riquísima: bocatas, galletas, xeado e unha enorme tarta de plátano. Convidamos aos seus amigps Rory, Tom e Ellie.

 

Let's sing "Happy Birthday". 

 

And now, to continue practising food vocabulary and talk about what we like and what we don't, listen to this song.

 

 

Ireland and Saint Patrick's Day

17th March was Saint Patrick's Day, a national holiday in Ireland. This day people often wear shamrocks and green clothes. There are parades in the whole country but also in other parts of the world such as New York, London, Sydney, Quebec, Chicago... In addition, many of these cities turn their buildings green for one day. Take a look.

 

According to the legend, leprechauns are said to be very small beings living in the woods and carrying pots of gold. And now a curiosity, did you know that there are not snakes in Ireland?

 

O 17 de marzo foi o Día de San Patricio, unha festa nacional en Irlanda. Neste día a xente leva trevos e roupa verde. Hai desfiles en todo o país, pero tamén noutras partes do mundo, como Nova York, Londres, Sydney, Quebec, Chicago... Ademais, moitas desas cidades transforman os seus edificios en verde por un día. Bótalle un ollo.

Segundo a lenda, os leprechauns son uns seres moi pequenos que viven no bosque e transportan potes de ouro. E agora unha curiosidade, sabias que non existen cobras en Irlanda?

Happy Easter!!!

Easter is here with its chocolate eggs, its Spring flowers, its little chicks, the Easter rabbit... Have fun these holidays and don't eat too much chocolate!

 

Farm animals!

In infant education we met two special farmers: farmer Brown and Old McDonald. They both have many animals living on their farms and they also have a nice tractor. 

Chinese New Year

February 19th is the the first day of the Chinese New Year, which is celebrated for two weeks and starts on a different day every year depending on the lunar calendar. This year (2015) is the year of the sheepEach year is a different animal: rat, ox, tiger, rabbit, dragon, snake, horse, sheep, monkey, rooster, dog and pig. The legend says that 12 animals were arguing because they wanted the year to be named after themselves. The emperor decided to make a race across a big river so the new year would be named after the winner of the race. The rat, that wasn't the best swimmer but the cleverest animal, climbed up the ox's back and won the race. Since then, each year is named after the twelve animals in the order they arrived.

O 19 de febreiro é o primeiro día do Ano Novo Chinés, que se celebra durante dúas semanas e comeza un día diferente cada ano, dependendo do calendario luar. Este ano ( 2015 ) é o ano da ovella. Cada ano é un animal diferente: ovella, mono, galo, can, porco, rato, boi, tigre, coello, dragón, serpe e cabalo. A lenda di que 12 animais estaban discutindo porque querían que o ano levase o seu nome. O emperador decidiu facer unha carreira a través dun gran río, así o ano novo levaría o nome do gañador da carreira. O rato, que non era o mellor nadador, pero o animal máis intelixente, subiu no lombo do boi e gañou a carreira. Desde entón, cada anoleva o nome dos doce animais na orde en que chegaron.

 

Australia

January 26th was Australia Day. We already knew some things about this far away country, but we took advantage to learn some more.

O 26 de xaneiro foi o Día de Australia. Nós xa sabiamos algunhas cousas sobre este país tan afastado, pero aproveitamos para aprender un pouco máis.

First, we brainstormed some ideas about it:

   island      kangaroo      koala      eucalyptus      English      rugby      surf      

En primeiro lugar, expuxemos algunhas ideas que tiñamos sobre el:

   illa     canguro      koala     eucalipto      inglés      rugby      surf     

Then, we located it on the map and looked at some pictures.

Despois localizámolo no mapa e miramos unhas fotos.

This way, we learned that Australia is a big island in the Indian Ocean. Its capital city is Canberra although Sidney is the largest city in the country, where the Opera House is located. Every year, on 26th January they celebrate the arrival of the British to the island. That's why they speak English and its flag, red, blue and white, is very similar to the UK flag. The kangaroo, the koala and also the cockatoo are typical animals there. Koalas eat eucalyptus leaves. However, although they do play rugby, cricket (similar to baseball) is its most characteristic sport.

Desta forma, aprendemos que Australia é unha gran illa no Océano Índico. A súa capital é Canberra, aínda que Sydney é a maior cidade do país, onde se atopa a Opera House. Todos os anos, o 26 de xaneiro conmemoran a chegada dos británicos á illa. É por iso que falan inglés e a súa bandeira, vermella, azul e branca, é moi similar á bandeira do Reino Unido. O canguro, o koala e tamén a cacatúa son os animais típicos de alí. Os koalas comen follas de eucalipto. Sen embargo, aínda que practican rugby, o cricket (similar ao béisbol) é o seu deporte máis característico.

 

Merry Christmas

The children from CRA de Rianxo wish you a merry Christmas and a happy new year.

Distribuir contido