Idioma Estranxeiro

Santa visited our schools, or was it Cheeky?

Santa is visiting our schools, or is it Cheeky?

Santa has a red hat, a red coat, a black belt, big boots...

But where's the beard, where's the sack and... most important where are the presents?

Papá Noel está visitando as nosas escolas, ou é Cheeky?

Papá Noel ten un un gorro vermello, un abrigo vermello, un cinto negro, unhas botas grandes...

Pero onde está a barba, onde está o saco e.. máis importante, onde están os regalos?

 

Traveling Notebook

Our school participates for the first time in a project called "Traveling Notebooks" driven by Ribeira Language School. More info about the project in this web:

O noso cole participa por primeira vez nun proxecto que lle chaman "Cadernos Viaxeiros" impulsado pola Escola de Idiomas de Ribeira. Máis información acerca do proxecto nesta web:

http://palabrasdamanaocorazon.blogspot.com.es/2015/09/libretas-viaxeiras-que-son.html

This is the route of our traveling notebook: 

Esta é a ruta do noso caderno viaxeiro:

- CRA de Rianxo (A Coruña, Spain)

- Nerys's home school (Goondinwi, Australia)

- EEI de Vilariño (Pobra do Caramiñal, A Coruña, Spain)

- EEI Fernández Varela (Pobra do Caramiñal, A Coruña, Spain)

After that, it comes back to us so we can read what everybody wrote. 

Despois diso, volve a nós para que poidamos ler o que todos escribiron.

As the vehicular language is English, just Primary children that are starting to write in English, participate in the project. A total of 37 boys and girls from Pazo, Capela, Quintáns and Rañó.

Como a lingua vehicular é o inglés, só particupan no proxecto os nenos e nenas de Primaria que están empezando a escribir en inglés. Un total de 37 rapaces de Pazo, Capela, Quintáns e Rañó.

 

 

 

It's cold!

It's cold these days! Cheeky and Tiger are cold, so we had to put them some clothes.

      COAT                  HAT               SCARF

Then, they were playing with the snow and even made a snowman.

 

Learning colours with Cheeky

For our youngest pupils, learning colours is easy with Cheeky changing his t-shirt from time to time. We look for things in the class with the same colour as Cheeky's t-shirt. Meanwhile, the oldest pupils learn how to read and write the name of the colour in English.

   

          RED                   BLUE                YELLOW

Para os nosos alumnos/as máis novos, aprender as cores é doado con Cheeky cambiando de camiseta de cando en cando. Buscamos cousas na clase da cor da camiseta de Cheeky. Mentres tanto, os alumnos/as máis maiores aprenden a ler e escribir o nome da cor en inglés.

 

It's Halloween!

31st October is Halloween, a celtic tradition very similar to our Samhain. We learnt some creepy vocabulary: witch, owl, monster, cat, ghost, pumpkin, wizard, bat, skeleton, moon... and we sang scary songs.

O 31 de outubro é Halloween, unha tradición celta moi parecida ao noso Samaín. Aprendemos algún vocabulario espeluznante: bruxa, moucho, monstro, gato, pantasma, cabaza, mago, morcego, esqueleto, lúa... e cantamos cancións de medo.

What's the matter?

Both Tiger and Cheeky are feeling ill these days.

First, Cheeky had red spots all over his body. Fortunately, it was a false alarm and he wasn't really ill, he was just dirty. However, he later fell down and hurt his armshandslegs and feet. We had to take him to the doctor's.

 

Tiger went to the doctor's too with Jay and Sue. He had a cold, a cough, a sore throat, a headache, earache, toothache, tummy ache and even a cut in his paw. Poor Tiger!

 

Welcome to the English class!

Comezamos un novo curso escolar aprendendo inglés con Cheeky e os seus amigos.

Así os coñeciamos na escola de Quintáns.

Books for school year 2015/16

These are the books we are going to use next year for the English classes:

INFANT EDUCATION (5º E 6º)

  

PRIMARY EDUCATION (1º E 2º)

English corners

In our last week of school, we played in corners:

Na nosa última semana de cole, xogamos en recunchos:

               

      Board Games Corner                    Books Corner                   Computer Games Corner

            Recuncho dos xogos de mesa                                    Recuncho dos libros                                   Recuncho dos xogos do ordenador

               

We really had fun!

Foi moi divertido!

A very special visit in Quintáns

Today was a normal day in Quintáns, well we were going to celebrate Xiana's birthday since she was the last one to recover from chickenpox and we hadn't had the ocassion yet.

Hoxe foi un día normal en Quintáns, ben iamos celebrar o aniversario de Xiana xa que ela foi a última en recuperarse da varicela e aínda non tiveramos a ocasión.

Suddenly, Ainoa walked in with a big box. We'd seen that box before and we knew there were three caterpillars inside. However, this time something was different. When we opened the box, none of the caterpillars were there. Instead, there were three cocoons and one of them had a hole. We looked for the butterfly and there it was, a beautiful white butterfly. One of the caterpillars had become that butterfly. Unbelievable!

De súpeto, Ainoa entrou cunha caixa grande. Nós xa viramos aquela caixa antes e sabiamos que dentro había tres eirugas. Con todo, esta vez, algo era diferente. Cando abrimos a caixa, ningunha das eirugas estaba alí. Pola contra, había tres casulos e un deles tiña un burato. Buscamos a bolboreta e alí estaba, unha linda bolboreta branca. Unha das eirugas tornárase bolboreta. Incrible!

But that wasn't all. When we were about to start the lesson, Gabriel walked in with a huge cage. "Do you wanna see my pet?" - he said. "Yes"- we shouted. We hurried towards him and saw a strange animal. "It looks like a mouse"- Miguel said. "No, it isn't a mouse. It's a guinea pig."- replied Gabriel. We wanted to touch its fur. It was white and brown and very soft. "What's its name?"- asked Celia. "Chloe"-answered Gabriel.

Pero iso non era todo. Cando estabamos a piques de iniciar a clase, Gabriel entrou cunha gaiola enorme. "Queredes ver a miña mascota?" - dixo. "Si" - berramos. Corremos cara el e vimos un estraño animal. "Parece un rato" - dixo Miguel. "Non, non é un rato. É unha cobaia." - respondeu Gabriel. Nós queríamos tocarlle a pel. Era branca e marrón e moi suave. "Como se chama?" - preguntou Celia. "Cloe" -contestou Gabriel.

Eventually, we took photos with the animals to remember this special day.  

Finalmente, sacamos fotos cos animais para recordar este día especial.

Distribuir contido