Australia

January 26th was Australia Day. We already knew some things about this far away country, but we took advantage to learn some more.

O 26 de xaneiro foi o Día de Australia. Nós xa sabiamos algunhas cousas sobre este país tan afastado, pero aproveitamos para aprender un pouco máis.

First, we brainstormed some ideas about it:

   island      kangaroo      koala      eucalyptus      English      rugby      surf      

En primeiro lugar, expuxemos algunhas ideas que tiñamos sobre el:

   illa     canguro      koala     eucalipto      inglés      rugby      surf     

Then, we located it on the map and looked at some pictures.

Despois localizámolo no mapa e miramos unhas fotos.

This way, we learned that Australia is a big island in the Indian Ocean. Its capital city is Canberra although Sidney is the largest city in the country, where the Opera House is located. Every year, on 26th January they celebrate the arrival of the British to the island. That's why they speak English and its flag, red, blue and white, is very similar to the UK flag. The kangaroo, the koala and also the cockatoo are typical animals there. Koalas eat eucalyptus leaves. However, although they do play rugby, cricket (similar to baseball) is its most characteristic sport.

Desta forma, aprendemos que Australia é unha gran illa no Océano Índico. A súa capital é Canberra, aínda que Sydney é a maior cidade do país, onde se atopa a Opera House. Todos os anos, o 26 de xaneiro conmemoran a chegada dos británicos á illa. É por iso que falan inglés e a súa bandeira, vermella, azul e branca, é moi similar á bandeira do Reino Unido. O canguro, o koala e tamén a cacatúa son os animais típicos de alí. Os koalas comen follas de eucalipto. Sen embargo, aínda que practican rugby, o cricket (similar ao béisbol) é o seu deporte máis característico.