Skip to Content

Artigos

Imaxe de Jesus

Adxudicacións subsidiarias de postos escolares para o curso 2016-2017

A Comisión de Escolarización o día 31 de maio ven de realizar as seguintes adxudicacións subsidiarias ao seguinte alumnado un posto escolar no CRA Ponte da Pedra:

Pombo Bardanca, Jesús Manuel. - 5º EI - CRA Ponte da Pedra (Mirón)

Rodríguez Pose, Tatiana - 5º EI - CRA Ponte da Pedra (Mirón)

Fariña Fraga, Lucía - 5º EI - CRA Ponte da Pedra (Rega)

Así mesmo, ven de adxudicar ao seguinte alumnado por solicitude fora de prazo un posto escolar no CRA Ponte da Pedra:

Varela Vázquez, Lucas Fernando - 5º EI - CRA Ponte da Pedra (Rega)

 

Contra o resultado da presente proposta de escolarización, resultado do procedemento subsidiario de adxudicación de postos escolares, que pon fin á vía administrativa, poderá interporse recurso potestativo de reposición diante do Xefe Territorial da Consellería de Cultura, Educación e O.U. da Coruña no prazo dun mes contado a partir do día seguinte á esposición desta resolución ou ben directamente recurso contencioso administrativo diante da sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses a partir da mesma data.

 

Imaxe de Jesus

LISTAXE DEFINITIVO DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS PARA O CURSO 2016-17

Publícanse a  listaxe definitivo de admitidos e non-admitidos das escolas do CRA Ponte da Pedra para o curso 2016-17.

As persoas interesadas poderán interpoñer un recurso de alzada ante a persoa titular da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da publicación das mesmas (art. 32.1 da Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.)

 

Imaxe de Jesus

INFORMACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA

INFORMACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA

 

· Normativa Reguladora:

Decreto 254/2012, do 13 de decembro: Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos

Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado

Instrucións do 10 de febreiro da Dirección Xeral, e Instrucións do 16 de febreiro da Xefatura Territorial.

► Resolución Sorteo de Letras para Desempate.

· Calendario :

Prazo Presentación Solicitudes de Admisión:Do 1 ao 29 de Marzoas 14:00h. (Anexo II + copia libro de familia/DNI)

Prazo Presentación Documentación Xustificativa: Do  ao 12 de Abril as 14:00h. (cando o número de solicitudes sexa maior ao das prazas ofertadas deberase presentar documentación: padrón, certificados...)

Publicación listas provisionais de admitidos e non-admitidos: Antes do 25 de abril

Prazo de reclamación: 5 días hábiles a partir do día seguinte a súa publicación.Non se pode agregar documentación.

Publicación listas definitivas de admitidos e non-admitidos: Antes do 15 de maio

Prazo de reclamación: un mes a partir do día seguinte a publicación deberá presentar recurso de alzada ante a xefatura territorial.

Formalización de Matrícula: Do 20 ao 30 de xuño (presentación do anexo III)

· Centros adscritos:

CEIP FOGAR: Escolas de Mirón e Rega

CEIP BERGANTIÑOS: Escolas de Cances, Sísamo e Xoane

 CEIP GÁNDARA-SOFÁN: Escolas de Artes e Berdillo.

· Área de Influencia:

A área de influencia das escolas son as parroquias onde se ubican ditas escolas.

Zona limítrofes: ver mapa 

Outra información: Resolución da Xefatura Territorial de Educación da Coruña de data 24/2/16 sobre a modificación de áreas de influencia do concello de Carballo.

· Nota informativa:

Cada alumno/a so pode presentar UNHA ÚNICA SOLICITUDE no centro que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle

O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

O alumnado que ten reservada nun centro (adscrito), se presenta solicitude de admisión noutro disitinto deberá comunicar a renuncia a reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión

 

 

· Vacantes:

 

 

Prazas vacantes ofertadas para o curso 2016-2017

 

 

 

ESCOLAS

TOTAL VACANTES

PRAZAS RESERVA NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO EDUCATIVO

(Só en 4º Infantil e 1º Primaria)

ED. INFANTIL

ED. PRIMARIA

 

ARTES

11

3

BERDILLO EI

2

-

-

3

BERDILLO EP

-

-

-

6

3

CANCES

8

3

MIRÓN

6

-

-

3

REGA

3

-

-

3

SÍSAMO EI

3

-

-

3

SÍSAMO EP

-

-

-

1

3

XOANE

0

3

 

 

· Horario de Atención e Recollida de Documentació:

Horario de Secretaría 2015/2016

LUNS

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

-

9:00-10:30

SECRETARÍA

-

-

-

11:00-12:50

SECRETARÍA

-

10-12 SECRETARÍA

10-11 SECRETARÍA

10:10 – 14:00

SECRETARÍA

 

-

-

-

-

13:10-14

SECRETARÍA

-

12:20-14:00

SECRETARÍA

11:30-14:00 SECRETARÍA

 

 

Para solicitar más información e entregar toda a documentación deben dirixirse á Dirección na Sede do CRA, pregando non se molesten as/os mestras/es que están traballando nas aulas). 

 

· Criterios Xerais de Baremo e Puntuación :

 

- Documento informativo sobre o Baremo.

 

 

 

 

Imaxe de Pili

FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA O CURSO 2015-16

O  alumnado admitido no CRA Ponte da Pedra, debe formalizar a matrícula do 20-30 de xuño, na Sede do centro.

Horario de atención: de luns a venres de 10-14h.

Deberá entegar a seguinte documentación:

-o impreso da Formalización

- o impreso das autorizacións debidamente asinadas

- a enquisa do Equipo de Dinamización da Lingua Galega

- A copia da tarxeta sanitaria

- Un informe médico 

A dirección

 

Imaxe de Jesus

ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN

 

No seguinte enlace pode consultarse a  TÁBOA DE ADXUDICACIÓN DE PRAZAS DA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN PARA O CURSO 2015/16.

 

RECORDAMOS QUE DO 20 Ó 30 DE XUÑO, HAI QUE FORMALIZAR A MATRÍCULAby Dr. Radut