Consello Escolar

    Segundo a lexislación vixente (Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan determinados aspectos de organización e funcionamento das escolas de Educación Infantil, Colexios de Educación Primaria e Colexios de Educación Infantil e Primaria dependentes da Consellería de Educación e Ordenación universitaria) a constitución do noso Consello escolar por tratarse dun centro de sete unidades debe contar cos seguintes membros:
•    Directora que actuará como presidenta.
•    3 membros do claustro docente.
•    3 representantes de pais e nais de alumnos/as.
•    Un representante do  concello.
•    A secretaria que actuará con voz pero sen voto.
•    Directora: Yolanda Neira Gómez
•    3 membros do claustro docente:Mª de la Cruz Martínez García, Ariana Alvarez Fernandez e Mónica López Portas

•    3 representantes de pais e nais de alumnos/as: David Pereira Sanchez, Eva Fernández e Yolanda Costa Regueira.

•    Un representante do  concello.: Mª del Carmen Botana/ Manuel Costa ( Un por cada Concello) .
•    A secretaria: Mª Elena García Iglesias
Dentro do Consello Escolar hai dúas Comisións:
    Comisión económica  
     Comisión de libros de texto