ESO

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

 Nas materias de bioloxía e xeoloxía  de 1º, 3º e 4º as tarefas estarán  nos cursos da aula virtual do centro, deberán consultar o "Foro de novas" que aparece ao inicio dos cursos para seguer as instrucións que se vaian marcando nas sesión semanais destas materias.

 

 CULTURA CLÁSICA 3º ESO

 Contacto: Entregas e correccións a través de correo electrónico

 veronicavirxedacela@gmail.com

 Tarefas: Traballos programados para os vindeiros 15 días:

 -Ficha película “Troya” (xa entregada en papel ao alumnado)

 -Ficha arte grega/romana (xa entregada en papel ao alumnado)

 Nota importante:

      Parte do alumnado ten aínda pendentes traballos anteriores.

      Para o alumnado que non superou a proba escrita: estes alumnos/as deberán preparar en formato power point un traballo de reforzo investigando a materia da proba (Torre de Hércules, Mitoloxía, A Guerra de Troia)

 Materiais de consulta: Blog da materia: http://akademiavirxedacela.blogspot.com/

 

 

EDUCACIÓN PLÁSTICA

 Os tres cursos levan tarefas que xa estaban postas con anterioridade. Ao longo desta primeira semana incorporarei tarefas novas a través da Aula Virtual.

 Na mesma aula terán a posibilidade de facerme consultas a través do foro e de entregar traballos, para pedir orientación sobre os mesmos.

 Para calquera dúbida ou calquera tipo de comunicación tanto do alumnado como das familias podedes utilizar o correo: martaprofe37@gmail.com

 

  EDUCACÓN FÍSICA

 O alumnado dos catro cursos xa dispón de fichas que xa lles entregou a profesora. Unha vez feitas deben envialas ao correo da profesora antes do luns 30 de marzo.

 Correo de contacto: m.teresablanco@edu.xunta.es

 

 

ECONOMÍA

 4º de ESO:  Terminar de leer y estudiar el tema 6 del libro de Economía, que ya habiamos empezado y hacer los ejercicios del "Test de Repaso" y las actividades del final del tema del 1 a la 15.

 Correo de contacto: m.teresablanco@edu.xunta.es

 

 

INGLÉS

 1º y 2º ESO:

Lectura y resumen de un libro+ actividades de libro de ejercicios. Me falta 3 y 4. La profesora les enviará actividades a través del correo electrónico. Se pueden poner en contacto con ella en el siguiente correo: sorayafmendez@gmail.com

 3ºESO:

 Realizar las actividades del Workbook Unidad 4 y 5. Enviaré las soluciones dentro de unos días.

Los que tengan  pendiente por entregar el trabajo de "Sherlock Homes' short stories" que lo envíen a esta dirección de correo: sorayafmendez@gmail.com
Los alumnos con inglés pendiente de 2º de ESO : Realizar las actividades del Workbook de 2º desde la Unidad 4 hasta la 8 (sólo el vocabulario).

 4º ESO:

 Las alumnas se pondrán en contacto con la profesora a través del correo electrónico.

 

 

FÍSICA E QUÍMICA:

 2º ESO:

 As tarefas estarán  nos cursos da aula virtual do centro, deberán consultar o "Foro de novas" que aparece ao inicio dos cursos para seguer as instrucións que se vaian marcando nas sesión semanais destas materias.

 3º ESO:

 Entrégaselle ao alumnado teoría e exercicios do tema “Formulación Inorgánica”.

 Para calquera dúbida, ampliación ou calquera tipo de comunicación, poden acceder ao profesor a través do correo: tecnoxestal@gmail.com.

 4º ESO:

 O alumnado coñece o traballo a realizar.

 Para calquera dúbida, ampliación ou calquera tipo de comunicación, poden acceder ao profesor a través do correo: tecnoxestal@gmail.com.

 

 

LENGUA CASTELLANA

 1º E.S.O.

 ·         Completar cuaderno de ortografía y practicar ortografía interactiva en páginas de internet (el que tenga acceso)

 ·         Lectura de los libros recomendados y trabajo de los mismos.

 ·         Práctica de conjugación verbal en su cuaderno e interactivo en internet.

 2º E.S.O. y  3º E.S.O.

 Disponen de fotocopias para que realicen el repaso de morfosintaxis explicado previamente.

 Se recomienda el uso de las distintas herramientas interactivas.

 4º E.S.O.

 Las alumnas ya recibieron las instrucciones el último día de clase y disponen del correo de la profesora para las dudas.

 Correo a disposición del alumnado y  familias: m.carmenseoane@edu.xunta.es

 

 

LINGUA GALEGA

Enlaces de interese:

Recoméndase ao alumnado darse de alta como usuarios do libro de Anaya para dispoñer de recursos electrónicos: https://www.anayaeducacion.es/usualumno/registro.php

Dicionario da Real Academia Galega: https://academia.gal/dicionario

2º ESO:

 ·         Repasar tema 4. A volta faremos o exame.

 ·         Preparar lecturas e exercicios do tema 5; facer esquema resumo da teoría.

 ·         LER o libro: de Ledicia Costas, ESCARLATINA, A COCIÑEIRA DEFUNTA. Edicións Xerais.

 ·         A volta poñeremos o exame.

 Consultas: correo electrónico dlfngomez6@gmail.com

 

 4º ESO:

 ·         Ler, resumir, facer esquemas e facer exercicios do tema 3.

 ·         Ler o libro de Carlos G. Reigosa: PEPA A LOBA. EDICIÓNS XERAIS.

 ·         A volta faremos o exame.

 Consultas: correo electrónico dlfngomez6@gmail.com

 

 

MATEMÁTICAS:

En la clase se les ha dado tarea  para que realicen los primeros días y se les ha indicado a los alumnos que se colgarán en el aula virtual más tareas y enlaces a tutoriales explicando nuevo temario en caso de ser necesario.

Así mismo se les ha solicitado el mail a los alumnos de los distintos cursos para:

- comunicarles que se cuelgan nuevas tareas o nuevos enlaces a blogs, tutoriales, etc..

- enviarles trabajo en caso de que no dispongan de buena conexión a internet y no puedan trabajar en el aula virtual.

- envíen ellos el trabajo realizado en casa, mediante una foto si no tienen otro medio, para revisarlo y hacerles anotaciones.

 Se recuerda que el horario de matemáticas es de 4 horas semanales, por lo que deberían seguir en sus casas un horario similar.

   

MÚSICA (2º e 3º ESO)

 Contacto: Entregas e correccións a través de correo electrónico

 veronicavirxedacela@gmail.com

 Tarefas: Traballos programados para os vindeiros 15 días:

 -Fichas variadas en fotocopias ( xa entregadas en papel ao alumnado)

 -Repertorio variado en fotocopias (tamén entregado en papel ao alumnado)

 Nota importante:

      Parte do alumnado ten aínda pendentes traballos anteriores.

      Para o alumnado que non presentou o traballo de investigación obligatorio dentro do  proxecto “Periodismo na escola” de La Voz de Galicia: os alumnos/as deberán investigar, buscar información, realizar entrevistas telefónicas ou mediante email e redactar textos sobre as temáticas elixidas (Festival Grelo Folk, Cancioneiro de Monfero, etc)

 
 

OBRADOIRO MUSICAL (1º ESO)

 Tarefas: Visitar o blog da materia  http://virxedacelasoundstudio.blogspot.com/ e visionar o material que hai pendurado.

          Para o alumnado que non superou a proba práctica instrumental: estes alumnos/as deberán ensaiar o repertorio e poderán recuperar a proba enviando gravacións (formato vídeo) deles mesmos interpretando as cancións.

 Materiais de consulta: Blog da materia: http://virxedacelasoundstudio.blogspot.com/

 

 PROMOCIÓN DE HÁBITOS

 2º ESO, O alumnado xa dispón de fichas que xa lles entregou a profesora. Unha vez feitas deben envialas ao correo da profesora antes do luns 30 de marzo.

 Correo de contacto: m.teresablanco@edu.xunta.es

 

RELIXIÓN

Todo o alumnado recibiu indicacións para realizar as acividades a través do blog da materia: https://enreliando.blogspot.com/

Tamén manerase o conacto a través do correo electrónico e do Drive para a entrega de traballos.

 

 TECNOLOXÍA:

 2º ESO:

 Entrégaselle ao alumnado teoría e exercicios do tema “Electricidade”.

 Para calquera dúbida, ampliación ou calquera tipo de comunicación, poden acceder ao profesor a través do correo: tecnoxestal@gmail.com.

 3º ESO:

 Entrégaselle ao alumnado teoría e exercicios do tema “Os plásticos”.

 O alumnado que non recolleu dito material o venres 13, deberá acceder a el a través dos seguintes enlaces:

 http://www.portaleso.com/plasticos/unidad_didactica_plasticos.pdf

 http://boj.pntic.mec.es/ipam0005/documentos/3ESO_%20Plasticos.pdf

 Para calquera dúbida, ampliación ou calquera tipo de comunicación, poden comunicarse co profesor a través do correo: tecnoxestal@gmail.com.

 

 

VALORES ÉTICOS (1º, 2º e 3º ESO)

 Tarefas: Visitar o blog da materia  https://cpivirxedacelasolidario.blogspot.com/ e visionar o material que hai pendurado.

 

XEOGRAFÍA E HISTORIA:

 Xeo e Hª dos catro cursos da ESO: subiranse as tarefas e indicacións á aula virtual de cada curso.