CLAUSTRO DE PROFESORES E PROFESORAS

O Centro conta cun Claustro de 16 profesores e profesoras integrado por:

- 1 mestra de Educación Infantil.

- 1 mestra de Lingua Estranxeira (Inglés)

- 1 mestra de Educación Musical

- 1 mestre de Educación Física.

- 1 mestra de Relixión (Itinerante).

- 1 Profesora de Lingua Estranxeira (Francés) que tamén imparte docencia en Lingua e Literatura Castela en 2º,3º e 4º de ESO.

- 1 Pofesora de Lingua e Literatura Galega, que tamén é ttora de 2º de ESO e imparte CUCA en 4º de ESO.

- 1 Profesor de Matemáticas que imparte tamén o Proxecto Integrado en 3º da ESO.

- 1 Profesora de Ciencias que imparte Ciencias Naturais, Física e Química e Bioloxía, ademais de ser titora de 1º de ESO.

- 1 Profesora de Lingua Estranxeira (Inglés) que ademais imparte Lingua Castelá en 1º de ESO.

- 1 Profesor de Ciencias Sociais que imparte tamén Educación Musical e Ética en 4º de ESO.

- 1 Profesora de Tecnoloxía que imparte tamén Educación Plástica e Visual e Informática.

- 1 Profesora de Relixión (Itinerante).

- 1 Profesor de Educación Física, que imparte tamén Educación para a Cidadanía e as alternativas a Relixión.

- 1 Orientadora (Itinerante).

- 1 mestra en Pedagoxía Terarpéutica.

Dende o pasado curso escolar, e grazas ás Seccións bilingües de 2º, 3º e 4º da ESO e da área de Tecnoloxía asi como e  Plástica no 1º ciclo de Educación Primaria, o centro conta cunha Auxiliar de Conversa en Lingua Inglesa, dende o 1 de outubro ata o 30 de maio que está no centro de luns a mércores para asistir ao profesorado titular das seccións bilingües.

As súas funcións están encamiñadas especialmente a reforzar as destrezas orais do alumnado.