Skip to Content

Calendario electoral Consello Escolar 22-23

A Xunta Electoral, reunida o 4 de novembro, acordou establecer o seguinte calendario electoral:

DO 4 AO 13 DE NOVEMBRO (ambos os dous inclusive)

- Exposición dos censos electorais de nais/pai/titores legais, profesorado, alumnado e persoal de Administración e Servizos. Durante este período poderanse presentar reclamacións aos mesmos. Os censos estarán expostos no taboleiro de anuncios da entrada do centro no edificio de Educación Secundaria.

DO 7 AO 14 DE NOVEMBRO (ambos os dous inclusive)

- Prazo de presentación de candidaturas ao Consello Escolar. O prazo remata o 14 de novembro de 2022 ás 14 horas.

Son electores e elixibles todos os membros da comunidade escolar. Para a presentación da candidatura e reclamacións ao censo farase un escrito dirixido á directora do centro.

9 DE NOVEMBRO

Sorteo público, ás 12 horas, na dirección do centro, para a designación dos/as integrantes da Mesa Electoral (sectores do profesorado e alumnado) para a votación.

15 DE NOVEMBRO

Reunión da Xunta Electoral na que se procederá á/ao:

- Proclamación das candidaturas, aprobación definitiva de censos electorais e modelos de papeletas.

- Publicación de candidaturas.

- Sorteo público das mesas electorais de nais/pais ou titores/as legais e Persoal de Administración e Servizos. As persoas que resulten designadas nos sorteos para formar parte da Mesa Electoral serán informadas por escrito coa suficiente antelación.

Aos membros das mesas Electorais e os electores que necesiten permiso laboral para o desempeño das súas obrigas, seralles de aplicación o artigo 117 da Lei 2/2015, do 29 de abril (DOG do 4 de maio) do emprego público de Galicia.

- Apertura do prazo de reclamacións á proclamación das candidaturas (días 21 e 22.11.22.).

29 DE NOVEMBRO

Votacións para todos os sectores. O horario está pendente da decisión da Xunta Electoral e será publicado cando sexa decidido.story | by Dr. Radut