Skip to Content

Secretaría

Horario de secretaría

   Horario de secretaría:

De luns a venres... de 9:00 h a 14:00 h
Martes... de 16:00 h a 18:00 h

Horario de verán

De luns a venrres... de 9:00 h a 12:00 h
Tlf/Fax.- 881880765

 

correo-e.- cpi.castro.baxoi@edu.xunta.gal

 

Listaxe definitiva admitidos fondo solidario de libros de Educación Secundaria

No arquivo adxunto pódese consultar a listaxe definitiva de admitidos no fondo solidario de libros para alumnado de Educación Secundaria.

Listaxe definitiva admitidos fondo solidario de libros de Educación Primaria

No arquivo adxunto pódese consultar a listaxe definitiva de admitidos no fondo solidario de libros para alumnado de Educación Primaria.

A listaxe do alumnado de Educación Secundaria publicarase no mes de setembro.

 

Listaxe provisional admitidos fondo solidario de libros

Nos arquivos adxuntos pódense consultar as listaxes provisionais de admitidos do fondo solidario de libros.

 

c) As persoas interesadas poderán reclamar nos dous (2) días seguintes á publicación da listaxe provisional...

FONDO DE LIBROS 2019-20

CURSO 2019-20: AXUDAS LIBROS DE TEXTO.

 No DOGA do 20 de Maio de 2019 aparece publicada a Orde do 3 de maio de 2019 que regula a participación no fondo solidario de libros de texto e a convocatoria de axudas para a adquisición de libros de texto e material escolar para o curso 2019-20, destinada ao alumnado matriculado en centros sostidos con fondos públicos. Tede en conta:

 - FONDO SOLIDARIO: cursos 3º, 4º de Ed. Primaria e 3º e 4º da ESO. Mantense os libros do curso 2018-19.

AXUDA ADQUISICIÓN LIBROS DE TEXTO: 1º e 2º de Ed. Primaria ou alumnos con necesidades específicas de apoio educativo (NEAE), con rendas igual ou inferior a 9.000€. Tamén para alumnado de educación especial (EE) e alumnado con discapacidade igual ou superior ao 65% sen límite de renda.

MATERIAL ESCOLAR: alumnado de Ed. Primaria, ESO e EE, rendas igual ou inferiores a 5.400€.

 O alumnado de 5º, 6º de EP, e 1º e 2º ESO, que participan no proxecto de educación dixital (E-DIXGAL) no curso 19-20 queda excluído da participación no fondo solidario de libro de texto e das axudas para adquirir libros de texto. Si poderán solicitar a axuda para adquirir material escolar cando reúna os requisitos establecidos na orde.

prazo para presentación da solicitude ata o 21 de xuño de 2019. A solicitude pódese presentar presencialmente no centro ou accedendo á aplicación Fondolibros, onde cubrirán os datos, e despois de gardalos xenerarase un nº de solicitude que permitirá imprimir a solicitude e o anexo II que deberán presentar no centro ou na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.  

 

 Máis información na Secretaría do centro e nos seguintes enlaces:

Orde do 3 de maio de 2019: 

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20190520_fondolibros.pdf

Enlace á aplicación:

https://www.edu.xunta.es/fondolibros/

Enlace á solicitude:

https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/70735

 

ADMISIÓN CURSO 2019-20

ADMISIÓN CURSO 2019-2020.

Rematado o proceso de admisión publicamos as listaxes definitivas de admitidos para o curso 2019-20. Todo o alumnado que presentou solicitude, foi admitido.

Contra esta relación definitiva, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso de alzada ante a persoa titualr da xefatura territorial, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte da súa publicación. 

ADMISIÓN 2019-2020

Con data 5 de Abril, publicamos as listaxes provisionais de admitidos para o curso 2019-2020. Podedes consultalas no taboleiro do centro e nos arquivos adxuntos. Pódese reclamar, ante calquera erro, os días 8, 9, 10, 11 e 12 de abril. As listaxes definitivas serán publicadas antes do 15 de Maio.

Para resolver calquera dúbida, a Secretaría do centro.

ADMISIÓN CURSO 2019-20

Rematado o proceso de reserva para o curso 2019-2020, no que todas as solicitudes dos centros adscritos presentadas, foron admitidas, e conforme ao punto 4 do artigo 3 da orde do 12 de marzo de 2013 que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica do 2/2006 do 3 de maio, de educación, publicamos a relación de postos escolares vacantes para o curso 2019-20.

 

Curso

Nº prazas ofertadas

Nº permanencias

Nº solicitudes reserva centros adscritos

Nº vacantes

Reserva alumnado NEAE

4º EI

50

0

0

50

6

5º EI

50

36

0

14

--

6º EI

50

36

0

14

--

 

 

 

 

 

 

1º EP

50

41

0

9

6

2º EP

50

50

0

0

--

3º EP

50

37

2

11

--

4º EP

50

42

0

8

--

5º EP

50

50

0

0

--

6º EP

50

44

0

6

--

 

 

 

 

 

 

1º ESO

60

39

0

21

6

2º ESO

60

40

0

20

--

3º ESO

60

39

0

21

--

4º ESO

60

34

0

26

--

ADMISIÓN CURSO 2019-20

CALENDARIO DE ADMISIÓN 2019-2020

Presentación solicitude de admisión

Do 1 ao 20 de Marzo

Presentación documentación acreditativa dos criterios de baremo

Do 21 de Marzo ao 3 de Abril

(10 días hábiles)

Publicación listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

Antes do 25 de Abril

Publicación listaxes definitivos de admitidos e non admitidos

Antes do 15 de Maio

Formalización matrícula

EI, EP: 20-30 de Xuño

(1 de Xullo ao non ser hábil o 30)

ESO, BAC: 25 de Xuño-10 de Xullo.

Formalización matrícula. Prazo extraordinario (ESO/BAC)

Do 1 ao 10 de Setembro

 

Decreto 254/2012 do 13 de decembro polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio de educación.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf

 Orde do 12 deMarzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2012/12/26/20130315_admision_inf_prim_sec_bac.pdf

 Orde do 25 de Xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de Marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2 ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision_1.pdf

 Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o proceso de admisión de alumnado en centros sostidos con fondos públicos para o curso académico 2019-20.

https://www.edu.xunta.es/axudaplicacion/files/admisionalumnado/Instrucions%20%20admision%20curso%202019-20.pdf

 Xefatura Territorial da Coruña. Proceso de admisión de alumnos (2019-2020) Instrucións para os centros sostidos con fondos públicos.

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipemiliapardobazancoruna/?q=system/files/Instrucci%C3%B3ns%20Xefatura%20Territorial.pdf

 Resolución de 27 de Febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai público o resultado do sorteo ao que fai referencia o artigo 29 da orde do 12 de marzo de 2013.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/resolucion_resultado_sorteo_anual_letras_admision_2019-2020.pdf

 

IMPORTANTE:

1.- Cada alumno e alumna só pode presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. O incumprimento disto supoñerá a perda de dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2.- O alumno que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

3.- O alumno que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

4.- O CPI Castro Baxoi ten como centros adscritos as escolas unitarias de Bemantes e Torres. O noso centro está adscrito o IES Fraga do Eume de Pontedeume.

5.- O noso centro dispón de servizo de transporte escolar. A ANPA xestiona un servizo de mañanceiros e comedor.

 

 Anexo II: formulario de solicitude de admisión (debe acompañarse coa fotocopia do DNI do alumno ou, no seu defecto, fotocopia do libro de familia)

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/anexo_ii_formulario_de_admision.pdf

ADMISIÓN 2019-2020

A orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que imparten ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,

 ESTABLECE:

  • No seu artigo 9, a garantía de permanencia no centro docente para o alumnado matriculado no mesmo, polo que o cambio de curso, ciclo, nivel ou etapa non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.
  • No seu artigo 10, punto 1, que o alumnado procedente dos centros adscritos de educación infantil, educación primaria ou educación secundaria obrigatoria, terá prioridade para a admisión de conformidade co artigo 9.2 do Decreto 254/2012, do 13 de decembro.

POLO TANTO:

  • O alumnado que no curso 18-19 estea matriculado no noso centro e permaneza no curso 19-20 non deberá realizar reserva nin admisión.
  • O alumnado que pretenda continuar estudos nun centro de adscrición, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar no centro de orixe  entre os días 1 e 15 de febreiro.

 Seguindo esta orde, o alumnado dos centros adscritos, é dicir, o CEIP de Bemantes e o CEIP de Torres, que desexen continuar os seus estudos no CPI CASTRO BAXOI no próximo curso, deberán presentar entre o 1 e o 15 de febreironestes centros, a solicitude de reserva de praza para o curso 18-19.

         Así mesmo, alumnado de 4º da ESO que queira continuar os seus estudos de bacharelato no centro ao que estamos adscritos, o IES FRAGA do EUME de Pontedeume, deberá presentar a solicitude no noso centro (CPI CASTRO BAXOI), entre o 1 e o 15 de febreiro. Será o noso centro o que remita ditas solicitudes ao centro de adscrición.

Podedes descargar o modelo de solicitude neste enlace:

https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/60126

         Unha vez rematado o proceso de reserva, levarase a cabo o procedemento ordinario de admisión do alumnado para o curso 2018-19, entre o 1 e o 20 de marzo. Deste proceso terán toda a información a través desta páxina web.

Distribuir contido


by Dr. Radut