Criterios de avaliación e cualificación LOMCE 1º e 3º da ESO curso 2015/16

       
Bioloxía Xeografía e Historia Cultura Clásica Valores éticos

 
   
 
Educación Física  Inglés Física e Química  Francés
       
 Lingua  Castelá  Lingua  Galega  Matemáticas  Música
       
Tecnoloxía   Plástica  Relixión Católica  

Para 2º e 4º da ESO mantemos os criterios do curso pasado.